Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,116  
213,957  
216,139  
214,280  
200,998  
236,424  
205,728  
202,120  
199,327  
184,564  
9,514  
9,991  
274  
12,683  
8,290  
2,637  
2,636  
2,334  
2,334  
2,352  
198,331  
166,783  
173,337  
160,243  
158,427  
24,322  
26,199  
26,118  
23,719  
15,329  
1,620  
118  
57  
347  
167  
6,692  
8,229  
14,019  
14,953  
16,435  
0  
0  
0  
0  
0  
6,692  
8,229  
13,684  
14,846  
16,223  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
335  
107  
212  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,116  
213,957  
216,139  
214,280  
200,998  
140,341  
114,399  
120,459  
122,560  
106,907  
140,341  
114,399  
120,459  
122,560  
106,907  
0  
0  
0  
0  
0  
102,775  
99,558  
95,680  
91,720  
94,091  
102,775  
99,558  
95,680  
91,720  
94,091  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0