Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,928  
248,584  
236,737  
252,112  
256,599  
247,582  
244,331  
232,076  
246,863  
249,597  
6,873  
13,207  
12,251  
24,825  
707  
745  
745  
789  
2,547  
2,656  
207,898  
201,759  
192,683  
194,526  
217,211  
31,902  
28,328  
26,305  
24,920  
28,881  
164  
292  
48  
45  
142  
4,347  
4,253  
4,661  
5,249  
7,001  
0  
0  
0  
0  
0  
3,931  
4,074  
4,661  
5,249  
5,878  
0  
0  
0  
0  
0  
416  
179  
0  
0  
1,124  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,928  
248,584  
236,737  
252,112  
256,599  
155,050  
152,268  
132,130  
149,138  
157,659  
155,050  
152,268  
132,130  
149,138  
157,659  
0  
0  
0  
0  
0  
96,879  
96,316  
104,607  
102,973  
98,939  
96,879  
96,316  
104,607  
102,973  
98,939  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0