Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
256,599  
251,129  
243,116  
213,957  
216,139  
249,597  
244,423  
236,424  
205,728  
202,120  
707  
8,155  
9,514  
9,991  
274  
2,656  
2,656  
2,637  
2,636  
2,334  
217,211  
206,965  
198,331  
166,783  
173,337  
28,881  
26,555  
24,322  
26,199  
26,118  
142  
91  
1,620  
118  
57  
7,001  
6,706  
6,692  
8,229  
14,019  
0  
0  
0  
0  
0  
5,878  
6,577  
6,692  
8,229  
13,684  
0  
0  
0  
0  
0  
1,124  
129  
0  
0  
335  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
256,599  
251,129  
243,116  
213,957  
216,139  
157,659  
155,847  
140,341  
114,399  
120,459  
157,659  
155,847  
140,341  
114,399  
120,459  
0  
0  
0  
0  
0  
98,939  
95,282  
102,775  
99,558  
95,680  
98,939  
95,282  
102,775  
99,558  
95,680  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0