Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
213,957  
216,139  
214,280  
200,998  
185,967  
205,728  
202,120  
199,327  
184,564  
168,221  
9,991  
274  
12,683  
8,290  
969  
2,636  
2,334  
2,334  
2,352  
2,352  
166,783  
173,337  
160,243  
158,427  
146,170  
26,199  
26,118  
23,719  
15,329  
18,586  
118  
57  
347  
167  
145  
8,229  
14,019  
14,953  
16,435  
17,746  
0  
0  
0  
0  
0  
8,229  
13,684  
14,846  
16,223  
17,602  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
335  
107  
212  
144  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
213,957  
216,139  
214,280  
200,998  
185,967  
114,399  
120,459  
122,560  
106,907  
95,608  
114,399  
120,459  
122,560  
106,907  
95,608  
0  
0  
0  
0  
0  
99,558  
95,680  
91,720  
94,091  
90,359  
99,558  
95,680  
91,720  
94,091  
90,359  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0