Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
252,112  
256,599  
251,129  
243,116  
213,957  
246,863  
249,597  
244,423  
236,424  
205,728  
24,825  
707  
8,155  
9,514  
9,991  
2,547  
2,656  
2,656  
2,637  
2,636  
194,526  
217,211  
206,965  
198,331  
166,783  
24,920  
28,881  
26,555  
24,322  
26,199  
45  
142  
91  
1,620  
118  
5,249  
7,001  
6,706  
6,692  
8,229  
0  
0  
0  
0  
0  
5,249  
5,878  
6,577  
6,692  
8,229  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,124  
129  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
252,112  
256,599  
251,129  
243,116  
213,957  
149,138  
157,659  
155,847  
140,341  
114,399  
149,138  
157,659  
155,847  
140,341  
114,399  
0  
0  
0  
0  
0  
102,973  
98,939  
95,282  
102,775  
99,558  
102,973  
98,939  
95,282  
102,775  
99,558  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0