Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,737  
252,112  
256,599  
251,129  
243,116  
232,076  
246,863  
249,597  
244,423  
236,424  
12,251  
24,825  
707  
8,155  
9,514  
789  
2,547  
2,656  
2,656  
2,637  
192,683  
194,526  
217,211  
206,965  
198,331  
26,305  
24,920  
28,881  
26,555  
24,322  
48  
45  
142  
91  
1,620  
4,661  
5,249  
7,001  
6,706  
6,692  
0  
0  
0  
0  
0  
4,661  
5,249  
5,878  
6,577  
6,692  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,124  
129  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,737  
252,112  
256,599  
251,129  
243,116  
132,130  
149,138  
157,659  
155,847  
140,341  
132,130  
149,138  
157,659  
155,847  
140,341  
0  
0  
0  
0  
0  
104,607  
102,973  
98,939  
95,282  
102,775  
104,607  
102,973  
98,939  
95,282  
102,775  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0