Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,129  
243,116  
213,957  
216,139  
214,280  
244,423  
236,424  
205,728  
202,120  
199,327  
8,155  
9,514  
9,991  
274  
12,683  
2,656  
2,637  
2,636  
2,334  
2,334  
206,965  
198,331  
166,783  
173,337  
160,243  
26,555  
24,322  
26,199  
26,118  
23,719  
91  
1,620  
118  
57  
347  
6,706  
6,692  
8,229  
14,019  
14,953  
0  
0  
0  
0  
0  
6,577  
6,692  
8,229  
13,684  
14,846  
0  
0  
0  
0  
0  
129  
0  
0  
335  
107  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,129  
243,116  
213,957  
216,139  
214,280  
155,847  
140,341  
114,399  
120,459  
122,560  
155,847  
140,341  
114,399  
120,459  
122,560  
0  
0  
0  
0  
0  
95,282  
102,775  
99,558  
95,680  
91,720  
95,282  
102,775  
99,558  
95,680  
91,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0