Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
248,736  
236,737  
252,112  
256,599  
251,129  
244,485  
232,076  
246,863  
249,597  
244,423  
13,207  
12,251  
24,825  
707  
8,155  
789  
789  
2,547  
2,656  
2,656  
201,869  
192,683  
194,526  
217,211  
206,965  
28,328  
26,305  
24,920  
28,881  
26,555  
292  
48  
45  
142  
91  
4,251  
4,661  
5,249  
7,001  
6,706  
0  
0  
0  
0  
0  
4,072  
4,661  
5,249  
5,878  
6,577  
0  
0  
0  
0  
0  
179  
0  
0  
1,124  
129  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
248,736  
236,737  
252,112  
256,599  
251,129  
152,386  
132,130  
149,138  
157,659  
155,847  
152,386  
132,130  
149,138  
157,659  
155,847  
0  
0  
0  
0  
0  
96,350  
104,607  
102,973  
98,939  
95,282  
96,350  
104,607  
102,973  
98,939  
95,282  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0