Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
218,789  
251,928  
248,584  
236,737  
252,112  
214,233  
247,582  
244,331  
232,076  
246,863  
3,905  
6,873  
13,207  
12,251  
24,825  
655  
745  
745  
789  
2,547  
177,014  
207,898  
201,759  
192,683  
194,526  
32,361  
31,902  
28,328  
26,305  
24,920  
298  
164  
292  
48  
45  
4,556  
4,347  
4,253  
4,661  
5,249  
0  
0  
0  
0  
0  
3,643  
3,931  
4,074  
4,661  
5,249  
0  
0  
0  
0  
0  
913  
416  
179  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
218,789  
251,928  
248,584  
236,737  
252,112  
120,399  
155,050  
152,268  
132,130  
149,138  
120,399  
155,050  
152,268  
132,130  
149,138  
0  
0  
0  
0  
0  
98,390  
96,879  
96,316  
104,607  
102,973  
98,390  
96,879  
96,316  
104,607  
102,973  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0