Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
216,139  
214,280  
200,998  
185,967  
185,660  
202,120  
199,327  
184,564  
168,221  
166,011  
274  
12,683  
8,290  
969  
3,078  
2,334  
2,334  
2,352  
2,352  
2,428  
173,337  
160,243  
158,427  
146,170  
129,246  
26,118  
23,719  
15,329  
18,586  
30,480  
57  
347  
167  
145  
779  
14,019  
14,953  
16,435  
17,746  
19,648  
0  
0  
0  
0  
0  
13,684  
14,846  
16,223  
17,602  
19,101  
0  
0  
0  
0  
0  
335  
107  
212  
144  
547  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
216,139  
214,280  
200,998  
185,967  
185,660  
120,459  
122,560  
106,907  
95,608  
98,860  
120,459  
122,560  
106,907  
95,608  
98,860  
0  
0  
0  
0  
0  
95,680  
91,720  
94,091  
90,359  
86,800  
95,680  
91,720  
94,091  
90,359  
86,800  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0