Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (BMV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
369,691  
313,667  
342,075  
 
 
209,210  
149,208  
174,272  
 
 
6,653  
12,004  
4,853  
 
 
230  
230  
230  
 
 
89,406  
68,184  
80,761  
 
 
112,510  
68,361  
88,047  
 
 
412  
428  
382  
 
 
160,481  
164,460  
167,802  
 
 
0  
0  
0  
 
 
155,874  
159,623  
163,035  
 
 
0  
0  
0  
 
 
3,177  
3,177  
2,852  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,430  
1,660  
1,916  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
369,691  
313,667  
342,075  
 
 
131,352  
75,030  
104,555  
 
 
131,254  
74,932  
104,431  
 
 
98  
98  
124  
 
 
238,339  
238,637  
237,520  
 
 
238,339  
238,637  
237,520  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0