Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (BMV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
387,911  
404,419  
391,708  
369,691  
313,667  
238,259  
252,110  
235,300  
209,210  
149,208  
11,030  
12,486  
5,850  
6,653  
12,004  
230  
230  
230  
230  
230  
88,013  
87,568  
65,492  
89,406  
68,184  
138,548  
151,522  
163,332  
112,510  
68,361  
438  
304  
395  
412  
428  
149,652  
152,309  
156,409  
160,481  
164,460  
0  
0  
0  
0  
0  
148,415  
151,010  
154,868  
155,874  
159,623  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,177  
3,177  
0  
0  
0  
0  
0  
1,237  
1,299  
1,540  
1,430  
1,660  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
387,911  
404,419  
391,708  
369,691  
313,667  
145,816  
166,894  
156,980  
131,352  
75,030  
145,651  
166,796  
156,881  
131,254  
74,932  
165  
98  
98  
98  
98  
242,095  
237,525  
234,729  
238,339  
238,637  
242,095  
237,525  
234,729  
238,339  
238,637  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0