Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (BMV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
404,419  
391,708  
369,691  
313,667  
342,075  
252,110  
235,300  
209,210  
149,208  
174,272  
12,486  
5,850  
6,653  
12,004  
4,853  
230  
230  
230  
230  
230  
87,568  
65,492  
89,406  
68,184  
80,761  
151,522  
163,332  
112,510  
68,361  
88,047  
304  
395  
412  
428  
382  
152,309  
156,409  
160,481  
164,460  
167,802  
0  
0  
0  
0  
0  
151,010  
154,868  
155,874  
159,623  
163,035  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,177  
3,177  
2,852  
0  
0  
0  
0  
0  
1,299  
1,540  
1,430  
1,660  
1,916  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
404,419  
391,708  
369,691  
313,667  
342,075  
166,894  
156,980  
131,352  
75,030  
104,555  
166,796  
156,881  
131,254  
74,932  
104,431  
98  
98  
98  
98  
124  
237,525  
234,729  
238,339  
238,637  
237,520  
237,525  
234,729  
238,339  
238,637  
237,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0