Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (BMV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,708  
369,691  
313,667  
342,075  
 
235,300  
209,210  
149,208  
174,272  
 
5,850  
6,653  
12,004  
4,853  
 
230  
230  
230  
230  
 
65,492  
89,406  
68,184  
80,761  
 
163,332  
112,510  
68,361  
88,047  
 
395  
412  
428  
382  
 
156,409  
160,481  
164,460  
167,802  
 
0  
0  
0  
0  
 
154,868  
155,874  
159,623  
163,035  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
3,177  
3,177  
2,852  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,540  
1,430  
1,660  
1,916  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,708  
369,691  
313,667  
342,075  
 
156,980  
131,352  
75,030  
104,555  
 
156,881  
131,254  
74,932  
104,431  
 
98  
98  
98  
124  
 
234,729  
238,339  
238,637  
237,520  
 
234,729  
238,339  
238,637  
237,520  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0