Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh (BMS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
739,899  
822,339  
931,004  
376,164  
441,475  
732,576  
810,212  
924,634  
369,752  
434,562  
730,842  
809,032  
922,341  
368,342  
432,758  
1,733  
1,180  
2,293  
1,410  
1,804  
7,324  
12,127  
6,370  
6,412  
6,913  
0  
0  
0  
0  
0  
3,701  
3,989  
4,310  
4,631  
4,952  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,622  
8,138  
2,060  
1,781  
1,961  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
739,899  
822,339  
931,004  
376,164  
441,475  
197,007  
293,426  
352,859  
19,246  
111,672  
197,007  
292,943  
202,341  
17,130  
111,672  
0  
482  
150,518  
2,115  
0  
542,893  
528,914  
578,145  
356,919  
329,803  
542,893  
528,914  
578,145  
356,919  
329,803  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0