Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh (BMS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
822,339  
931,004  
376,164  
441,475  
576,621  
810,682  
924,634  
369,752  
434,562  
565,380  
809,032  
922,341  
368,342  
432,758  
564,617  
1,650  
2,293  
1,410  
1,804  
763  
11,658  
6,370  
6,412  
6,913  
11,241  
0  
0  
0  
0  
0  
3,989  
4,310  
4,631  
4,952  
5,273  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,668  
2,060  
1,781  
1,961  
5,968  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
822,339  
931,004  
376,164  
441,475  
576,621  
266,855  
352,859  
19,246  
111,672  
245,627  
16,855  
202,341  
17,130  
111,672  
244,945  
250,000  
150,518  
2,115  
0  
683  
555,484  
578,145  
356,919  
329,803  
330,993  
555,484  
578,145  
356,919  
329,803  
330,993  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0