Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,739,396  
2,767,715  
2,865,236  
2,906,453  
2,769,966  
1,667,407  
1,713,905  
1,811,041  
2,050,998  
1,958,141  
325,230  
257,091  
445,326  
395,318  
352,060  
200,000  
200,000  
450,000  
450,000  
450,000  
553,774  
611,295  
502,614  
692,741  
644,997  
538,636  
578,099  
384,706  
502,167  
503,068  
49,767  
67,421  
28,396  
10,772  
8,016  
1,071,989  
1,053,810  
1,054,195  
855,455  
811,826  
0  
0  
0  
0  
0  
912,080  
911,170  
934,707  
607,389  
604,601  
0  
0  
0  
0  
0  
18,653  
18,885  
10,286  
165,502  
129,742  
66,248  
67,190  
67,019  
66,367  
66,155  
75,008  
56,566  
42,183  
16,198  
11,327  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,739,396  
2,767,715  
2,865,236  
2,906,453  
2,769,966  
365,414  
232,056  
409,500  
451,232  
434,768  
365,414  
232,056  
409,500  
451,232  
434,768  
0  
0  
0  
0  
0  
2,373,982  
2,535,659  
2,455,736  
2,455,221  
2,335,198  
2,373,982  
2,535,659  
2,455,736  
2,455,221  
2,335,198  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0