Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,885,483  
2,699,586  
2,506,530  
2,356,746  
2,419,776  
2,181,054  
2,095,457  
1,942,217  
1,791,558  
1,892,557  
434,984  
247,062  
147,709  
300,775  
370,556  
460,000  
660,000  
810,000  
670,000  
670,000  
805,359  
780,069  
642,613  
464,087  
506,723  
471,568  
400,872  
334,820  
350,904  
339,150  
9,143  
7,455  
7,075  
5,792  
6,128  
704,429  
604,128  
564,313  
565,188  
527,219  
0  
0  
0  
0  
0  
593,846  
552,975  
530,910  
531,604  
280,935  
0  
0  
0  
0  
0  
33,962  
28,988  
10,759  
9,288  
9,492  
66,566  
13,315  
13,201  
13,369  
13,267  
10,056  
8,850  
9,442  
10,926  
223,526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,885,483  
2,699,586  
2,506,530  
2,356,746  
2,419,776  
501,921  
399,011  
400,199  
165,525  
355,034  
501,753  
398,843  
399,863  
165,189  
354,698  
168  
168  
336  
336  
336  
2,383,563  
2,300,575  
2,106,331  
2,191,221  
2,064,742  
2,383,563  
2,300,575  
2,106,331  
2,191,221  
2,064,742  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0