Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,769,966  
2,756,895  
2,885,483  
2,699,586  
2,506,530  
1,958,141  
2,035,839  
2,181,054  
2,095,457  
1,942,217  
352,060  
356,088  
434,984  
247,062  
147,709  
450,000  
380,000  
460,000  
660,000  
810,000  
644,997  
770,206  
805,359  
780,069  
642,613  
503,068  
507,299  
471,568  
400,872  
334,820  
8,016  
22,246  
9,143  
7,455  
7,075  
811,826  
721,056  
704,429  
604,128  
564,313  
0  
0  
0  
0  
0  
604,601  
570,364  
593,846  
552,975  
530,910  
0  
0  
0  
0  
0  
129,742  
73,159  
33,962  
28,988  
10,759  
66,155  
66,538  
66,566  
13,315  
13,201  
11,327  
10,995  
10,056  
8,850  
9,442  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,769,966  
2,756,895  
2,885,483  
2,699,586  
2,506,530  
434,768  
359,386  
501,921  
399,011  
400,199  
434,768  
359,218  
501,753  
398,843  
399,863  
0  
168  
168  
168  
336  
2,335,198  
2,397,509  
2,383,563  
2,300,575  
2,106,331  
2,335,198  
2,397,509  
2,383,563  
2,300,575  
2,106,331  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0