Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,865,236  
2,906,453  
2,769,966  
2,756,895  
2,885,483  
1,811,041  
2,050,998  
1,958,141  
2,035,839  
2,181,054  
445,326  
395,318  
352,060  
356,088  
434,984  
450,000  
450,000  
450,000  
380,000  
460,000  
502,614  
692,741  
644,997  
770,206  
805,359  
384,706  
502,167  
503,068  
507,299  
471,568  
28,396  
10,772  
8,016  
22,246  
9,143  
1,054,195  
855,455  
811,826  
721,056  
704,429  
0  
0  
0  
0  
0  
934,707  
607,389  
604,601  
570,364  
593,846  
0  
0  
0  
0  
0  
10,286  
165,502  
129,742  
73,159  
33,962  
67,019  
66,367  
66,155  
66,538  
66,566  
42,183  
16,198  
11,327  
10,995  
10,056  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,865,236  
2,906,453  
2,769,966  
2,756,895  
2,885,483  
409,500  
451,232  
434,768  
359,386  
501,921  
409,500  
451,232  
434,768  
359,218  
501,753  
0  
0  
0  
168  
168  
2,455,736  
2,455,221  
2,335,198  
2,397,509  
2,383,563  
2,455,736  
2,455,221  
2,335,198  
2,397,509  
2,383,563  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0