Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,506,530  
2,356,746  
2,419,776  
2,289,278  
2,089,906  
1,942,217  
1,791,558  
1,892,557  
1,845,428  
1,651,727  
147,709  
300,775  
370,556  
313,732  
234,816  
810,000  
670,000  
670,000  
600,000  
600,000  
642,613  
464,087  
506,723  
565,092  
505,935  
334,820  
350,904  
339,150  
359,884  
305,795  
7,075  
5,792  
6,128  
6,722  
5,182  
564,313  
565,188  
527,219  
443,849  
438,179  
0  
0  
0  
0  
0  
530,910  
531,604  
280,935  
169,007  
172,953  
0  
0  
0  
0  
0  
10,759  
9,288  
9,492  
41,475  
34,080  
13,201  
13,369  
13,267  
12,963  
12,948  
9,442  
10,926  
223,526  
220,405  
218,198  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,506,530  
2,356,746  
2,419,776  
2,289,278  
2,089,906  
400,199  
165,525  
355,034  
335,214  
249,829  
399,863  
165,189  
354,698  
335,214  
249,829  
336  
336  
336  
0  
0  
2,106,331  
2,191,221  
2,064,742  
1,954,064  
1,840,077  
2,106,331  
2,191,221  
2,064,742  
1,954,064  
1,840,077  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0