Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,906,453  
2,769,966  
2,756,895  
2,885,483  
2,699,586  
2,050,998  
1,958,141  
2,035,839  
2,181,054  
2,095,457  
395,318  
352,060  
356,088  
434,984  
247,062  
450,000  
450,000  
380,000  
460,000  
660,000  
692,741  
644,997  
770,206  
805,359  
780,069  
502,167  
503,068  
507,299  
471,568  
400,872  
10,772  
8,016  
22,246  
9,143  
7,455  
855,455  
811,826  
721,056  
704,429  
604,128  
0  
0  
0  
0  
0  
607,389  
604,601  
570,364  
593,846  
552,975  
0  
0  
0  
0  
0  
165,502  
129,742  
73,159  
33,962  
28,988  
66,367  
66,155  
66,538  
66,566  
13,315  
16,198  
11,327  
10,995  
10,056  
8,850  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,906,453  
2,769,966  
2,756,895  
2,885,483  
2,699,586  
451,232  
434,768  
359,386  
501,921  
399,011  
451,232  
434,768  
359,218  
501,753  
398,843  
0  
0  
168  
168  
168  
2,455,221  
2,335,198  
2,397,509  
2,383,563  
2,300,575  
2,455,221  
2,335,198  
2,397,509  
2,383,563  
2,300,575  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0