Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,810,584  
2,781,279  
2,739,396  
2,767,715  
2,865,236  
1,805,073  
1,733,640  
1,667,407  
1,713,905  
1,811,041  
412,303  
289,143  
325,230  
257,091  
445,326  
200,000  
200,000  
200,000  
200,000  
450,000  
598,365  
581,084  
553,774  
611,295  
502,614  
567,339  
637,033  
538,636  
578,099  
384,706  
27,067  
26,380  
49,767  
67,421  
28,396  
1,005,510  
1,047,639  
1,071,989  
1,053,810  
1,054,195  
0  
0  
0  
0  
0  
857,158  
894,522  
912,080  
911,170  
934,707  
0  
0  
0  
0  
0  
13,367  
8,850  
18,653  
18,885  
10,286  
67,831  
66,834  
66,248  
67,190  
67,019  
67,155  
77,434  
75,008  
56,566  
42,183  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,810,584  
2,781,279  
2,739,396  
2,767,715  
2,865,236  
356,457  
291,895  
365,414  
232,056  
409,500  
356,457  
291,895  
365,414  
232,056  
409,500  
0  
0  
0  
0  
0  
2,454,127  
2,489,383  
2,373,982  
2,535,659  
2,455,736  
2,454,127  
2,489,383  
2,373,982  
2,535,659  
2,455,736  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0