Công ty cổ phần 715 (BMN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
72,200  
 
 
 
 
62,326  
 
 
 
 
8,059  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
37,540  
 
 
 
 
16,727  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,875  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,733  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,142  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
72,200  
 
 
 
 
42,843  
 
 
 
 
42,048  
 
 
 
 
796  
 
 
 
 
29,357  
 
 
 
 
29,357  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0