Công ty cổ phần 715 (BMN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
72,200  
71,983  
 
 
 
62,326  
61,629  
 
 
 
8,059  
2,540  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
37,540  
39,599  
 
 
 
16,727  
19,183  
 
 
 
0  
307  
 
 
 
9,875  
10,354  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
7,733  
8,212  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,142  
2,142  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
72,200  
71,983  
 
 
 
42,843  
43,372  
 
 
 
42,048  
43,217  
 
 
 
796  
155  
 
 
 
29,357  
28,612  
 
 
 
29,357  
28,612  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0