Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,544,714  
5,607,512  
5,602,683  
5,692,573  
5,726,241  
4,675,944  
4,764,577  
4,816,001  
4,931,059  
4,608,385  
161,409  
311,174  
309,073  
327,149  
162,646  
2,023,739  
2,078,534  
2,172,372  
2,200,955  
1,841,678  
1,158,546  
1,104,794  
926,751  
1,096,628  
1,003,791  
4,199  
4,591  
4,692  
4,748  
4,641  
272,417  
216,201  
232,544  
242,024  
400,716  
1,055,634  
1,049,283  
1,170,569  
1,059,555  
1,194,914  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
868,770  
842,935  
786,682  
761,514  
1,117,856  
12,375  
12,355  
12,043  
12,112  
11,871  
382,250  
388,101  
390,430  
398,193  
403,021  
59,265  
60,916  
60,916  
72,803  
73,662  
0  
0  
0  
0  
0  
386,965  
354,965  
301,965  
255,251  
607,143  
27,915  
26,598  
21,328  
23,155  
22,160  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,544,714  
5,619,618  
5,602,683  
5,692,573  
5,726,241  
3,289,163  
3,369,879  
3,380,506  
3,495,162  
3,597,746  
3,288,997  
3,369,708  
3,380,325  
3,495,006  
3,597,589  
0  
0  
0  
0  
0  
166  
171  
181  
156  
156  
0  
0  
0  
0  
0  
2,255,551  
2,249,739  
2,222,177  
2,197,411  
2,128,496  
2,255,551  
2,249,739  
2,222,177  
2,197,411  
2,128,496  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0