Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,113,048  
5,159,984  
5,325,697  
5,299,151  
5,238,688  
4,018,593  
4,045,609  
4,266,088  
3,997,956  
2,942,405  
284,040  
253,915  
279,330  
237,653  
341,247  
1,718,497  
1,628,711  
1,884,973  
1,780,173  
563,571  
880,181  
1,069,960  
937,333  
742,636  
602,980  
5,375  
5,591  
5,722  
5,937  
4,100  
351,473  
321,279  
343,728  
357,978  
330,211  
779,027  
766,154  
815,001  
873,579  
1,100,296  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,094,455  
1,114,375  
1,059,610  
1,301,195  
2,296,283  
3,612  
13,916  
8,339  
103,327  
56,706  
407,934  
450,740  
438,360  
455,575  
439,107  
73,065  
34,887  
35,199  
35,507  
35,816  
0  
0  
17,578  
0  
14,429  
592,538  
596,238  
540,818  
686,534  
1,730,702  
17,306  
18,593  
19,316  
20,252  
19,523  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3,860  
3,860  
3,887  
3,887  
1,881  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
1,423  
1,272  
1,418  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,113,048  
5,159,984  
5,325,697  
5,299,151  
5,238,688  
2,895,213  
3,044,386  
3,021,706  
2,953,899  
2,893,753  
2,895,055  
3,044,186  
3,018,899  
2,950,819  
2,840,316  
0  
0  
0  
0  
0  
1,956,317  
2,033,601  
2,066,974  
2,084,607  
2,179,419  
158  
201  
2,807  
3,080  
53,437  
0  
0  
0  
0  
0  
2,217,835  
2,115,598  
2,303,992  
2,247,092  
2,249,577  
2,217,835  
2,115,598  
2,303,992  
2,247,092  
2,249,577  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
98,160  
95,358