Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,188,620  
5,305,576  
5,113,048  
5,159,984  
5,325,697  
4,178,656  
4,128,739  
4,018,593  
4,045,609  
4,266,088  
209,007  
292,048  
284,040  
253,915  
279,330  
1,840,649  
1,637,020  
1,718,497  
1,628,711  
1,884,973  
935,418  
1,125,155  
880,181  
1,069,960  
937,333  
4,487  
5,438  
5,375  
5,591  
5,722  
417,926  
446,206  
351,473  
321,279  
343,728  
771,168  
622,874  
779,027  
766,154  
815,001  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,009,965  
1,176,836  
1,094,455  
1,114,375  
1,059,610  
8,275  
7,847  
3,612  
13,916  
8,339  
393,799  
398,775  
407,934  
450,740  
438,360  
77,129  
77,532  
73,065  
34,887  
35,199  
0  
0  
0  
0  
17,578  
512,965  
675,777  
592,538  
596,238  
540,818  
17,796  
16,905  
17,306  
18,593  
19,316  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
4,063  
4,063  
3,860  
3,860  
3,887  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
1,423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,188,620  
5,305,576  
5,113,048  
5,159,984  
5,325,697  
3,041,624  
3,092,672  
2,895,213  
3,044,386  
3,021,706  
3,041,467  
3,092,513  
2,895,055  
3,044,186  
3,018,899  
0  
0  
0  
0  
0  
2,163,147  
1,995,444  
1,956,317  
2,033,601  
2,066,974  
157  
159  
158  
201  
2,807  
0  
0  
0  
0  
0  
2,146,997  
2,212,903  
2,217,835  
2,115,598  
2,303,992  
2,146,997  
2,212,903  
2,217,835  
2,115,598  
2,303,992  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0