Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,726,241  
5,289,810  
5,188,620  
5,305,576  
5,113,048  
4,608,385  
3,982,524  
4,178,656  
4,128,739  
4,018,593  
162,646  
193,149  
209,007  
292,048  
284,040  
1,841,678  
1,663,154  
1,840,649  
1,637,020  
1,718,497  
1,003,791  
946,200  
935,418  
1,125,155  
880,181  
4,641  
5,082  
4,487  
5,438  
5,375  
400,716  
406,841  
417,926  
446,206  
351,473  
1,194,914  
768,098  
771,168  
622,874  
779,027  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,117,856  
1,307,285  
1,009,965  
1,176,836  
1,094,455  
11,871  
8,774  
8,275  
7,847  
3,612  
403,021  
396,200  
393,799  
398,775  
407,934  
73,662  
76,528  
77,129  
77,532  
73,065  
0  
0  
0  
0  
0  
607,143  
807,928  
512,965  
675,777  
592,538  
22,160  
17,855  
17,796  
16,905  
17,306  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
4,063  
4,063  
4,063  
4,063  
3,860  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,726,241  
5,289,810  
5,188,620  
5,305,576  
5,113,048  
3,597,746  
3,070,055  
3,041,624  
3,092,672  
2,895,213  
3,597,589  
3,069,898  
3,041,467  
3,092,513  
2,895,055  
0  
0  
0  
0  
0  
2,590,673  
2,221,217  
2,163,147  
1,995,444  
1,956,317  
156  
157  
157  
159  
158  
0  
0  
0  
0  
0  
2,128,496  
2,219,755  
2,146,997  
2,212,903  
2,217,835  
2,128,496  
2,219,755  
2,146,997  
2,212,903  
2,217,835  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0