Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
5,602,683  
5,692,573  
5,726,241  
5,289,810  
 
4,816,001  
4,931,059  
4,608,385  
3,982,524  
 
309,073  
327,149  
162,646  
193,149  
 
2,172,372  
2,200,955  
1,841,678  
1,663,154  
 
926,751  
1,096,628  
1,003,791  
946,200  
 
4,692  
4,748  
4,641  
5,082  
 
232,544  
242,024  
400,716  
406,841  
 
1,170,569  
1,059,555  
1,194,914  
768,098  
 
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
 
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
 
0  
0  
0  
0  
 
786,682  
761,514  
1,117,856  
1,307,285  
 
12,043  
12,112  
11,871  
8,774  
 
390,430  
398,193  
403,021  
396,200  
 
60,916  
72,803  
73,662  
76,528  
 
0  
0  
0  
0  
 
301,965  
255,251  
607,143  
807,928  
 
21,328  
23,155  
22,160  
17,855  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
 
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
5,602,683  
5,692,573  
5,726,241  
5,289,810  
 
3,380,506  
3,495,162  
3,597,746  
3,070,055  
 
3,380,325  
3,495,006  
3,597,589  
3,069,898  
 
0  
0  
0  
0  
 
181  
156  
156  
157  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,222,177  
2,197,411  
2,128,496  
2,219,755  
 
2,222,177  
2,197,411  
2,128,496  
2,219,755  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0