Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,325,697  
5,299,151  
5,238,688  
5,625,740  
5,372,279  
4,266,088  
3,997,956  
2,942,405  
3,292,186  
3,146,617  
279,330  
237,653  
341,247  
378,868  
333,166  
1,884,973  
1,780,173  
563,571  
540,702  
572,305  
937,333  
742,636  
602,980  
855,989  
961,140  
5,722  
5,937  
4,100  
4,226  
4,981  
343,728  
357,978  
330,211  
406,762  
349,994  
815,001  
873,579  
1,100,296  
1,105,640  
925,030  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,059,610  
1,301,195  
2,296,283  
2,333,555  
2,225,662  
8,339  
103,327  
56,706  
26,420  
64,199  
438,360  
455,575  
439,107  
460,444  
464,327  
35,199  
35,507  
35,816  
36,129  
36,441  
17,578  
0  
14,429  
0  
0  
540,818  
686,534  
1,730,702  
1,791,995  
1,642,592  
19,316  
20,252  
19,523  
18,567  
18,102  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3,887  
3,887  
1,881  
1,881  
1,881  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
1,423  
1,272  
1,418  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,325,697  
5,299,151  
5,238,688  
5,625,740  
5,372,279  
3,021,706  
2,953,899  
2,893,753  
3,321,616  
3,103,466  
3,018,899  
2,950,819  
2,840,316  
3,315,757  
3,094,229  
0  
0  
0  
0  
0  
2,066,974  
2,084,607  
2,179,419  
2,379,602  
2,174,256  
2,807  
3,080  
53,437  
5,859  
9,236  
0  
0  
0  
0  
0  
2,303,992  
2,247,092  
2,249,577  
2,206,111  
2,171,726  
2,303,992  
2,247,092  
2,249,577  
2,206,111  
2,171,726  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
98,160  
95,358  
98,014  
97,087