Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,692,573  
5,726,241  
5,289,810  
5,188,620  
5,305,576  
4,931,059  
4,608,385  
3,982,524  
4,178,656  
4,128,739  
327,149  
162,646  
193,149  
209,007  
292,048  
2,200,955  
1,841,678  
1,663,154  
1,840,649  
1,637,020  
1,096,628  
1,003,791  
946,200  
935,418  
1,125,155  
4,748  
4,641  
5,082  
4,487  
5,438  
242,024  
400,716  
406,841  
417,926  
446,206  
1,059,555  
1,194,914  
768,098  
771,168  
622,874  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
761,514  
1,117,856  
1,307,285  
1,009,965  
1,176,836  
12,112  
11,871  
8,774  
8,275  
7,847  
398,193  
403,021  
396,200  
393,799  
398,775  
72,803  
73,662  
76,528  
77,129  
77,532  
0  
0  
0  
0  
0  
255,251  
607,143  
807,928  
512,965  
675,777  
23,155  
22,160  
17,855  
17,796  
16,905  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,692,573  
5,726,241  
5,289,810  
5,188,620  
5,305,576  
3,495,162  
3,597,746  
3,070,055  
3,041,624  
3,092,672  
3,495,006  
3,597,589  
3,069,898  
3,041,467  
3,092,513  
0  
0  
0  
0  
0  
156  
156  
157  
157  
159  
0  
0  
0  
0  
0  
2,197,411  
2,128,496  
2,219,755  
2,146,997  
2,212,903  
2,197,411  
2,128,496  
2,219,755  
2,146,997  
2,212,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0