Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,944  
89,060  
96,007  
86,266  
 
71,710  
65,229  
71,539  
61,030  
 
14,347  
8,495  
9,309  
14,210  
 
0  
0  
0  
0  
 
39,237  
38,775  
34,876  
34,601  
 
18,125  
17,623  
26,755  
12,219  
 
0  
336  
598  
0  
 
23,234  
23,831  
24,468  
25,236  
 
1,188  
1,263  
1,312  
1,387  
 
16,157  
16,467  
16,646  
16,960  
 
0  
0  
0  
0  
 
162  
0  
0  
0  
 
4,100  
4,100  
4,100  
4,100  
 
1,628  
2,002  
2,410  
2,790  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,944  
89,060  
96,007  
86,266  
 
45,487  
45,481  
56,440  
50,648  
 
45,244  
45,238  
56,198  
50,405  
 
243  
243  
243  
243  
 
49,457  
43,579  
39,566  
35,618  
 
49,457  
43,579  
39,566  
35,618  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0