Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
89,060  
96,007  
 
 
 
65,229  
71,539  
 
 
 
8,495  
9,309  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
38,775  
34,876  
 
 
 
17,623  
26,755  
 
 
 
336  
598  
 
 
 
23,831  
24,468  
 
 
 
1,263  
1,312  
 
 
 
16,467  
16,646  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
4,100  
4,100  
 
 
 
2,002  
2,410  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
89,060  
96,007  
 
 
 
45,481  
56,440  
 
 
 
45,238  
56,198  
 
 
 
243  
243  
 
 
 
43,579  
39,566  
 
 
 
43,579  
39,566  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0