Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
81,667  
94,944  
89,060  
96,007  
86,266  
61,362  
71,710  
65,229  
71,539  
61,030  
12,365  
14,347  
8,495  
9,309  
14,210  
0  
0  
0  
0  
0  
41,557  
39,237  
38,775  
34,876  
34,601  
7,440  
18,125  
17,623  
26,755  
12,219  
0  
0  
336  
598  
0  
20,305  
23,234  
23,831  
24,468  
25,236  
1,113  
1,188  
1,263  
1,312  
1,387  
15,849  
16,157  
16,467  
16,646  
16,960  
0  
0  
0  
0  
0  
132  
162  
0  
0  
0  
1,100  
4,100  
4,100  
4,100  
4,100  
2,111  
1,628  
2,002  
2,410  
2,790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
81,667  
94,944  
89,060  
96,007  
86,266  
25,476  
45,487  
45,481  
56,440  
50,648  
25,274  
45,244  
45,238  
56,198  
50,405  
203  
243  
243  
243  
243  
56,191  
49,457  
43,579  
39,566  
35,618  
56,191  
49,457  
43,579  
39,566  
35,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0