Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
226,035  
232,144  
221,080  
222,836  
222,045  
130,388  
135,717  
133,215  
129,853  
126,323  
78,327  
89,748  
97,443  
42,646  
5,111  
0  
0  
0  
0  
0  
1,032  
5,892  
873  
967  
3,055  
46,924  
37,869  
32,003  
83,056  
115,294  
4,106  
2,208  
2,896  
3,184  
2,863  
95,646  
96,427  
87,865  
92,984  
95,722  
4,984  
4,984  
4,984  
4,984  
4,440  
65,029  
65,729  
66,099  
70,871  
73,738  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
358  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
25,633  
25,356  
16,781  
17,128  
17,545  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
226,035  
232,144  
221,080  
222,836  
222,045  
33,576  
41,587  
32,630  
29,237  
30,508  
28,978  
36,410  
27,453  
23,462  
24,733  
4,598  
5,177  
5,177  
5,775  
5,775  
192,459  
190,557  
188,450  
193,599  
191,538  
192,459  
190,557  
188,450  
193,599  
191,538  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0