Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
245,170  
235,319  
224,788  
227,076  
226,035  
162,626  
149,498  
137,045  
135,974  
130,388  
53,151  
42,261  
49,086  
66,706  
78,327  
0  
0  
0  
0  
0  
4,339  
569  
424  
1,000  
1,032  
100,316  
100,831  
81,824  
63,875  
46,924  
4,820  
5,837  
5,711  
4,393  
4,106  
82,543  
85,821  
87,743  
91,102  
95,646  
5,528  
5,528  
5,528  
4,984  
4,984  
55,921  
57,715  
59,094  
61,617  
65,029  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,094  
22,578  
23,092  
24,501  
25,633  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
245,170  
235,319  
224,788  
227,076  
226,035  
48,983  
44,499  
37,131  
32,451  
33,576  
45,579  
40,491  
33,123  
27,854  
28,978  
3,403  
4,008  
4,008  
4,598  
4,598  
196,187  
190,819  
187,656  
194,624  
192,459  
196,187  
190,819  
187,656  
194,624  
192,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0