Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,076  
226,035  
232,144  
221,080  
222,836  
135,974  
130,388  
135,717  
133,215  
129,853  
66,706  
78,327  
89,748  
97,443  
42,646  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,032  
5,892  
873  
967  
63,875  
46,924  
37,869  
32,003  
83,056  
4,393  
4,106  
2,208  
2,896  
3,184  
91,102  
95,646  
96,427  
87,865  
92,984  
4,984  
4,984  
4,984  
4,984  
4,984  
61,617  
65,029  
65,729  
66,099  
70,871  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
358  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
24,501  
25,633  
25,356  
16,781  
17,128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,076  
226,035  
232,144  
221,080  
222,836  
32,451  
33,576  
41,587  
32,630  
29,237  
27,854  
28,978  
36,410  
27,453  
23,462  
4,598  
4,598  
5,177  
5,177  
5,775  
194,624  
192,459  
190,557  
188,450  
193,599  
194,624  
192,459  
190,557  
188,450  
193,599  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0