Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
226,567  
232,197  
224,375  
236,978  
255,762  
128,544  
133,311  
122,053  
131,126  
146,880  
10,090  
14,841  
2,253  
21,186  
43,916  
0  
0  
0  
0  
0  
3,872  
1,156  
3,442  
847  
2,887  
111,788  
107,590  
105,603  
99,208  
90,836  
2,794  
9,724  
10,756  
9,885  
9,240  
98,023  
98,886  
102,322  
105,852  
108,882  
4,440  
4,440  
4,361  
3,816  
3,816  
75,025  
76,703  
79,505  
82,314  
85,021  
0  
0  
0  
0  
0  
9  
0  
0  
0  
126  
0  
0  
0  
0  
0  
18,550  
17,743  
18,457  
19,722  
19,918  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
226,567  
232,197  
224,375  
236,978  
255,762  
37,289  
45,437  
29,347  
41,261  
63,229  
31,136  
39,285  
22,533  
34,446  
56,258  
6,152  
6,152  
6,814  
6,814  
6,971  
189,278  
186,760  
195,028  
195,718  
192,533  
189,278  
186,760  
195,028  
195,718  
192,533  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0