Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,045  
226,567  
232,197  
224,375  
236,978  
126,323  
128,544  
133,311  
122,053  
131,126  
5,111  
10,090  
14,841  
2,253  
21,186  
0  
0  
0  
0  
0  
3,055  
3,872  
1,156  
3,442  
847  
115,294  
111,788  
107,590  
105,603  
99,208  
2,863  
2,794  
9,724  
10,756  
9,885  
95,722  
98,023  
98,886  
102,322  
105,852  
4,440  
4,440  
4,440  
4,361  
3,816  
73,738  
75,025  
76,703  
79,505  
82,314  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,545  
18,550  
17,743  
18,457  
19,722  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,045  
226,567  
232,197  
224,375  
236,978  
30,508  
37,289  
45,437  
29,347  
41,261  
24,733  
31,136  
39,285  
22,533  
34,446  
5,775  
6,152  
6,152  
6,814  
6,814  
191,538  
189,278  
186,760  
195,028  
195,718  
191,538  
189,278  
186,760  
195,028  
195,718  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0