Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
217,567  
222,836  
222,045  
226,567  
232,197  
133,215  
129,853  
126,323  
128,544  
133,311  
97,443  
42,646  
5,111  
10,090  
14,841  
0  
0  
0  
0  
0  
873  
967  
3,055  
3,872  
1,156  
32,003  
83,056  
115,294  
111,788  
107,590  
2,896  
3,184  
2,863  
2,794  
9,724  
84,351  
92,984  
95,722  
98,023  
98,886  
4,984  
4,984  
4,440  
4,440  
4,440  
62,586  
70,871  
73,738  
75,025  
76,703  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,781  
17,128  
17,545  
18,550  
17,743  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
217,567  
222,836  
222,045  
226,567  
232,197  
29,116  
29,237  
30,508  
37,289  
45,437  
23,939  
23,462  
24,733  
31,136  
39,285  
5,177  
5,775  
5,775  
6,152  
6,152  
188,450  
193,599  
191,538  
189,278  
186,760  
188,450  
193,599  
191,538  
189,278  
186,760  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0