Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
235,319  
224,788  
227,076  
226,035  
232,144  
149,498  
137,045  
135,974  
130,388  
135,717  
42,261  
49,086  
66,706  
78,327  
89,748  
0  
0  
0  
0  
0  
569  
424  
1,000  
1,032  
5,892  
100,831  
81,824  
63,875  
46,924  
37,869  
5,837  
5,711  
4,393  
4,106  
2,208  
85,821  
87,743  
91,102  
95,646  
96,427  
5,528  
5,528  
4,984  
4,984  
4,984  
57,715  
59,094  
61,617  
65,029  
65,729  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29  
0  
0  
358  
0  
0  
0  
0  
0  
22,578  
23,092  
24,501  
25,633  
25,356  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
235,319  
224,788  
227,076  
226,035  
232,144  
44,499  
37,131  
32,451  
33,576  
41,587  
40,491  
33,123  
27,854  
28,978  
36,410  
4,008  
4,008  
4,598  
4,598  
5,177  
190,819  
187,656  
194,624  
192,459  
190,557  
190,819  
187,656  
194,624  
192,459  
190,557  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0