Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,252,408  
1,294,724  
1,287,075  
 
 
642,577  
781,333  
852,594  
 
 
49,901  
44,608  
141,660  
 
 
360,127  
452,473  
411,438  
 
 
170,653  
148,068  
137,501  
 
 
385  
470  
415  
 
 
61,511  
32,975  
50,092  
 
 
0  
102,739  
111,487  
 
 
0  
0  
0  
 
 
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
 
 
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
 
 
609,831  
513,391  
434,482  
 
 
10,000  
10,000  
10,000  
 
 
33,281  
33,992  
34,730  
 
 
0  
0  
0  
 
 
212  
0  
0  
 
 
565,000  
457,000  
378,000  
 
 
1,338  
12,399  
11,752  
 
 
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
6,815  
6,815  
 
 
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,252,408  
1,294,724  
1,287,075  
 
 
662,710  
727,146  
828,815  
 
 
661,670  
724,544  
825,308  
 
 
0  
0  
0  
 
 
489,794  
559,095  
550,740  
 
 
1,040  
2,602  
3,507  
 
 
0  
0  
0  
 
 
589,697  
567,578  
458,261  
 
 
589,697  
567,578  
458,261  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0