Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,611,952  
1,609,442  
1,401,595  
1,293,718  
1,252,408  
1,080,575  
1,199,443  
995,278  
649,507  
642,577  
71,600  
70,290  
140,908  
66,328  
49,901  
568,650  
675,322  
595,777  
327,557  
360,127  
262,282  
253,140  
188,929  
204,130  
170,653  
391  
392  
370  
430  
385  
43,780  
51,146  
69,294  
51,063  
61,511  
133,872  
149,154  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
531,376  
409,999  
406,316  
644,210  
609,831  
12,000  
12,000  
12,000  
10,005  
10,000  
31,365  
29,919  
30,830  
31,686  
33,281  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
171  
383  
212  
475,018  
355,518  
361,500  
600,500  
565,000  
12,994  
12,562  
1,815  
1,637  
1,338  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
5,608  
5,608  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,611,952  
1,609,442  
1,401,595  
1,293,718  
1,252,408  
937,671  
964,523  
848,891  
743,642  
662,710  
935,000  
961,833  
848,461  
741,460  
661,670  
0  
0  
0  
0  
0  
732,101  
766,937  
599,455  
546,969  
489,794  
2,671  
2,690  
430  
2,182  
1,040  
0  
0  
0  
0  
0  
674,281  
644,919  
552,703  
550,075  
589,697  
674,281  
644,919  
550,007  
550,075  
589,697  
0  
0  
2,696  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0