Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,828,599  
1,760,159  
1,701,848  
1,707,777  
1,675,051  
1,508,134  
1,377,390  
1,402,565  
1,322,213  
1,298,108  
467,530  
134,497  
310,079  
73,758  
96,997  
462,423  
688,395  
613,920  
734,190  
717,926  
244,345  
277,271  
224,944  
235,188  
256,571  
428  
460  
489  
488  
487  
58,209  
51,087  
50,302  
79,174  
46,114  
275,199  
225,679  
202,832  
199,415  
180,013  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
320,465  
382,769  
299,283  
385,565  
376,943  
12,000  
12,000  
16,784  
12,000  
12,000  
82,830  
25,920  
28,623  
28,533  
27,601  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
212,058  
330,068  
240,058  
331,018  
322,018  
13,577  
14,781  
13,818  
14,014  
15,325  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,828,599  
1,760,159  
1,701,848  
1,707,777  
1,675,051  
1,161,850  
1,044,662  
1,032,488  
1,042,141  
1,020,801  
1,158,662  
1,041,861  
1,029,651  
1,037,535  
1,017,970  
0  
0  
0  
0  
0  
3,188  
2,801  
2,837  
4,606  
2,831  
0  
0  
0  
0  
0  
666,750  
715,497  
669,360  
665,636  
654,251  
666,750  
715,497  
669,360  
665,636  
654,251  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0