Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,760,159  
1,701,848  
1,707,777  
1,675,051  
1,611,952  
1,377,390  
1,402,565  
1,322,213  
1,298,108  
1,080,575  
134,497  
310,079  
73,758  
96,997  
71,600  
688,395  
613,920  
734,190  
717,926  
568,650  
277,271  
224,944  
235,188  
256,571  
262,282  
460  
489  
488  
487  
391  
51,087  
50,302  
79,174  
46,114  
43,780  
225,679  
202,832  
199,415  
180,013  
133,872  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
382,769  
299,283  
385,565  
376,943  
531,376  
12,000  
16,784  
12,000  
12,000  
12,000  
25,920  
28,623  
28,533  
27,601  
31,365  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
330,068  
240,058  
331,018  
322,018  
475,018  
14,781  
13,818  
14,014  
15,325  
12,994  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,760,159  
1,701,848  
1,707,777  
1,675,051  
1,611,952  
1,044,662  
1,032,488  
1,042,141  
1,020,801  
937,671  
1,041,861  
1,029,651  
1,037,535  
1,017,970  
935,000  
0  
0  
0  
0  
0  
2,801  
2,837  
4,606  
2,831  
2,671  
0  
0  
0  
0  
0  
715,497  
669,360  
665,636  
654,251  
674,281  
715,497  
669,360  
665,636  
654,251  
674,281  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0