Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,401,595  
1,293,718  
1,252,408  
1,294,724  
1,287,075  
995,278  
649,507  
642,577  
781,333  
852,594  
140,908  
66,328  
49,901  
44,608  
141,660  
595,777  
327,557  
360,127  
452,473  
411,438  
188,929  
204,130  
170,653  
148,068  
137,501  
370  
430  
385  
470  
415  
69,294  
51,063  
61,511  
32,975  
50,092  
0  
0  
0  
102,739  
111,487  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
406,316  
644,210  
609,831  
513,391  
434,482  
12,000  
10,005  
10,000  
10,000  
10,000  
30,830  
31,686  
33,281  
33,992  
34,730  
0  
0  
0  
0  
0  
171  
383  
212  
0  
0  
361,500  
600,500  
565,000  
457,000  
378,000  
1,815  
1,637  
1,338  
12,399  
11,752  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
6,815  
6,815  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,401,595  
1,293,718  
1,252,408  
1,294,724  
1,287,075  
848,891  
743,642  
662,710  
727,146  
828,815  
848,461  
741,460  
661,670  
724,544  
825,308  
0  
0  
0  
0  
0  
599,455  
546,969  
489,794  
559,095  
550,740  
430  
2,182  
1,040  
2,602  
3,507  
0  
0  
0  
0  
0  
552,703  
550,075  
589,697  
567,578  
458,261  
550,007  
550,075  
589,697  
567,578  
458,261  
2,696  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0