Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,609,442  
1,401,595  
1,293,718  
1,252,408  
1,294,724  
1,199,443  
995,278  
649,507  
642,577  
781,333  
70,290  
140,908  
66,328  
49,901  
44,608  
675,322  
595,777  
327,557  
360,127  
452,473  
253,140  
188,929  
204,130  
170,653  
148,068  
392  
370  
430  
385  
470  
51,146  
69,294  
51,063  
61,511  
32,975  
149,154  
0  
0  
0  
102,739  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
409,999  
406,316  
644,210  
609,831  
513,391  
12,000  
12,000  
10,005  
10,000  
10,000  
29,919  
30,830  
31,686  
33,281  
33,992  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
171  
383  
212  
0  
355,518  
361,500  
600,500  
565,000  
457,000  
12,562  
1,815  
1,637  
1,338  
12,399  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
5,608  
0  
0  
0  
6,815  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,609,442  
1,401,595  
1,293,718  
1,252,408  
1,294,724  
964,523  
848,891  
743,642  
662,710  
727,146  
961,833  
848,461  
741,460  
661,670  
724,544  
0  
0  
0  
0  
0  
766,937  
599,455  
546,969  
489,794  
559,095  
2,690  
430  
2,182  
1,040  
2,602  
0  
0  
0  
0  
0  
644,919  
552,703  
550,075  
589,697  
567,578  
644,919  
550,007  
550,075  
589,697  
567,578  
0  
2,696  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0