Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,675,051  
1,611,952  
1,609,442  
1,401,595  
1,293,718  
1,298,108  
1,080,575  
1,199,443  
995,278  
649,507  
96,997  
71,600  
70,290  
140,908  
66,328  
717,926  
568,650  
675,322  
595,777  
327,557  
256,571  
262,282  
253,140  
188,929  
204,130  
487  
391  
392  
370  
430  
46,114  
43,780  
51,146  
69,294  
51,063  
180,013  
133,872  
149,154  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
376,943  
531,376  
409,999  
406,316  
644,210  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
10,005  
27,601  
31,365  
29,919  
30,830  
31,686  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
171  
383  
322,018  
475,018  
355,518  
361,500  
600,500  
15,325  
12,994  
12,562  
1,815  
1,637  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
5,608  
5,608  
5,608  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,675,051  
1,611,952  
1,609,442  
1,401,595  
1,293,718  
1,020,801  
937,671  
964,523  
848,891  
743,642  
1,017,970  
935,000  
961,833  
848,461  
741,460  
0  
0  
0  
0  
0  
802,548  
732,101  
766,937  
599,455  
546,969  
2,831  
2,671  
2,690  
430  
2,182  
0  
0  
0  
0  
0  
654,251  
674,281  
644,919  
552,703  
550,075  
654,251  
674,281  
644,919  
550,007  
550,075  
0  
0  
0  
2,696  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0