Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (BLI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,701,848  
1,707,777  
1,675,051  
1,611,952  
1,609,442  
1,402,565  
1,322,213  
1,298,108  
1,080,575  
1,199,443  
310,079  
73,758  
96,997  
71,600  
70,290  
613,920  
734,190  
717,926  
568,650  
675,322  
224,944  
235,188  
256,571  
262,282  
253,140  
489  
488  
487  
391  
392  
50,302  
79,174  
46,114  
43,780  
51,146  
202,832  
199,415  
180,013  
133,872  
149,154  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
299,283  
385,565  
376,943  
531,376  
409,999  
16,784  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
28,623  
28,533  
27,601  
31,365  
29,919  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
240,058  
331,018  
322,018  
475,018  
355,518  
13,818  
14,014  
15,325  
12,994  
12,562  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,701,848  
1,707,777  
1,675,051  
1,611,952  
1,609,442  
1,032,488  
1,042,141  
1,020,801  
937,671  
964,523  
1,029,651  
1,037,535  
1,017,970  
935,000  
961,833  
0  
0  
0  
0  
0  
2,837  
4,606  
2,831  
2,671  
2,690  
0  
0  
0  
0  
0  
669,360  
665,636  
654,251  
674,281  
644,919  
669,360  
665,636  
654,251  
674,281  
644,919  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0