Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
538,574  
545,936  
549,237  
546,325  
552,429  
384,584  
385,314  
383,160  
374,173  
376,981  
7,293  
4,694  
13,742  
15,934  
11,343  
0  
0  
0  
0  
0  
124,148  
129,064  
103,834  
106,013  
107,045  
237,351  
240,086  
255,126  
239,020  
239,612  
15,792  
11,471  
10,458  
13,206  
18,981  
153,990  
160,622  
166,077  
172,152  
175,448  
348  
348  
348  
348  
348  
140,983  
147,294  
151,565  
153,706  
158,016  
0  
0  
0  
0  
0  
5,056  
4,866  
4,908  
8,098  
6,470  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
5,789  
6,300  
7,442  
8,186  
8,799  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
538,574  
545,936  
549,237  
546,325  
552,429  
393,340  
398,417  
408,251  
401,341  
408,282  
370,594  
373,227  
380,984  
373,375  
379,623  
22,747  
25,189  
27,267  
27,965  
28,658  
145,234  
147,520  
140,986  
144,984  
144,147  
145,234  
147,520  
140,986  
144,984  
144,147  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0