Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
546,325  
552,429  
552,346  
617,135  
586,211  
374,173  
376,981  
380,382  
443,216  
420,792  
15,934  
11,343  
12,476  
16,333  
28,250  
0  
0  
0  
0  
0  
106,013  
107,045  
103,827  
150,826  
111,472  
239,020  
239,612  
252,910  
263,600  
266,972  
13,206  
18,981  
11,169  
12,458  
14,097  
172,152  
175,448  
171,963  
173,919  
165,420  
348  
348  
348  
348  
348  
153,706  
158,016  
157,336  
154,394  
140,265  
0  
0  
0  
0  
0  
8,098  
6,470  
3,746  
9,190  
14,223  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
8,186  
8,799  
8,719  
8,172  
8,770  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
546,325  
552,429  
552,346  
617,135  
586,211  
401,341  
408,282  
410,427  
476,240  
444,002  
373,375  
379,623  
382,357  
439,522  
420,181  
27,965  
28,658  
28,069  
36,718  
23,821  
144,984  
144,147  
141,919  
140,895  
142,210  
144,984  
144,147  
141,919  
140,895  
142,210  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0