Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
617,135  
586,211  
639,490  
740,660  
810,997  
443,216  
420,792  
476,435  
576,552  
643,878  
16,333  
28,250  
58,899  
29,762  
22,744  
0  
0  
0  
0  
0  
150,826  
111,472  
121,389  
267,552  
330,751  
263,600  
266,972  
289,033  
272,601  
275,109  
12,458  
14,097  
7,114  
6,637  
15,274  
173,919  
165,420  
163,055  
164,108  
167,119  
348  
348  
348  
348  
348  
154,394  
140,265  
143,122  
145,675  
149,826  
0  
0  
0  
0  
0  
9,190  
14,223  
8,365  
5,721  
4,236  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
8,172  
8,770  
9,405  
10,550  
10,895  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
617,135  
586,211  
639,490  
740,660  
810,997  
476,240  
444,002  
502,366  
654,826  
725,895  
439,522  
420,181  
475,333  
575,567  
644,797  
36,718  
23,821  
27,033  
79,259  
81,098  
140,895  
142,210  
137,125  
85,834  
85,101  
140,895  
142,210  
137,125  
85,834  
85,101  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0