Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
549,237  
546,325  
552,429  
552,346  
617,135  
383,160  
374,173  
376,981  
380,382  
443,216  
13,742  
15,934  
11,343  
12,476  
16,333  
0  
0  
0  
0  
0  
103,834  
106,013  
107,045  
103,827  
150,826  
255,126  
239,020  
239,612  
252,910  
263,600  
10,458  
13,206  
18,981  
11,169  
12,458  
166,077  
172,152  
175,448  
171,963  
173,919  
348  
348  
348  
348  
348  
151,565  
153,706  
158,016  
157,336  
154,394  
0  
0  
0  
0  
0  
4,908  
8,098  
6,470  
3,746  
9,190  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
7,442  
8,186  
8,799  
8,719  
8,172  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
549,237  
546,325  
552,429  
552,346  
617,135  
408,251  
401,341  
408,282  
410,427  
476,240  
380,984  
373,375  
379,623  
382,357  
439,522  
27,267  
27,965  
28,658  
28,069  
36,718  
140,986  
144,984  
144,147  
141,919  
140,895  
140,986  
144,984  
144,147  
141,919  
140,895  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0