Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
552,346  
617,135  
586,211  
639,490  
740,660  
380,382  
443,216  
420,792  
476,435  
576,552  
12,476  
16,333  
28,250  
58,899  
29,762  
0  
0  
0  
0  
0  
103,827  
150,826  
111,472  
121,389  
267,552  
252,910  
263,600  
266,972  
289,033  
272,601  
11,169  
12,458  
14,097  
7,114  
6,637  
171,963  
173,919  
165,420  
163,055  
164,108  
348  
348  
348  
348  
348  
157,336  
154,394  
140,265  
143,122  
145,675  
0  
0  
0  
0  
0  
3,746  
9,190  
14,223  
8,365  
5,721  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
8,719  
8,172  
8,770  
9,405  
10,550  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
552,346  
617,135  
586,211  
639,490  
740,660  
410,427  
476,240  
444,002  
502,366  
654,826  
382,357  
439,522  
420,181  
475,333  
575,567  
28,069  
36,718  
23,821  
27,033  
79,259  
141,919  
140,895  
142,210  
137,125  
85,834  
141,919  
140,895  
142,210  
137,125  
85,834  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0