Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
517,125  
538,543  
545,936  
549,237  
546,325  
364,683  
385,783  
385,314  
383,160  
374,173  
12,318  
7,293  
4,694  
13,742  
15,934  
0  
0  
0  
0  
0  
112,976  
124,148  
129,064  
103,834  
106,013  
225,947  
237,320  
240,086  
255,126  
239,020  
13,441  
17,023  
11,471  
10,458  
13,206  
152,442  
152,760  
160,622  
166,077  
172,152  
348  
348  
348  
348  
348  
138,938  
140,983  
147,294  
151,565  
153,706  
0  
0  
0  
0  
0  
5,826  
5,056  
4,866  
4,908  
8,098  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
5,516  
4,558  
6,300  
7,442  
8,186  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
517,125  
538,543  
545,936  
549,237  
546,325  
371,265  
393,344  
398,417  
408,251  
401,341  
350,045  
371,080  
373,227  
380,984  
373,375  
21,220  
22,264  
25,189  
27,267  
27,965  
145,860  
145,199  
147,520  
140,986  
144,984  
145,860  
145,199  
147,520  
140,986  
144,984  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0