Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
639,490  
740,660  
810,997  
806,087  
635,095  
476,435  
576,552  
643,878  
636,151  
477,287  
58,899  
29,762  
22,744  
18,037  
27,991  
0  
0  
0  
0  
3,000  
121,389  
267,552  
330,751  
310,431  
169,791  
289,033  
272,601  
275,109  
298,520  
269,518  
7,114  
6,637  
15,274  
9,164  
6,987  
163,055  
164,108  
167,119  
169,936  
157,809  
348  
348  
348  
348  
348  
143,122  
145,675  
149,826  
144,860  
134,258  
0  
0  
0  
0  
0  
8,365  
5,721  
4,236  
11,435  
9,029  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
9,405  
10,550  
10,895  
11,477  
12,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
639,490  
740,660  
810,997  
806,087  
635,095  
502,366  
654,826  
725,895  
721,958  
550,812  
475,333  
575,567  
644,797  
637,825  
466,304  
27,033  
79,259  
81,098  
84,132  
84,508  
137,125  
85,834  
85,101  
84,129  
84,284  
137,125  
85,834  
85,101  
84,129  
84,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0