Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
549,056  
517,125  
538,543  
545,936  
549,237  
396,106  
364,683  
385,783  
385,314  
383,160  
38,776  
12,318  
7,293  
4,694  
13,742  
1,680  
0  
0  
0  
0  
119,081  
112,976  
124,148  
129,064  
103,834  
222,349  
225,947  
237,320  
240,086  
255,126  
14,220  
13,441  
17,023  
11,471  
10,458  
152,950  
152,442  
152,760  
160,622  
166,077  
1,671  
348  
348  
348  
348  
134,863  
138,938  
140,983  
147,294  
151,565  
0  
0  
0  
0  
0  
8,785  
5,826  
5,056  
4,866  
4,908  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
5,817  
5,516  
4,558  
6,300  
7,442  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
549,056  
517,125  
538,543  
545,936  
549,237  
404,416  
371,265  
393,344  
398,417  
408,251  
361,824  
350,045  
371,080  
373,227  
380,984  
42,592  
21,220  
22,264  
25,189  
27,267  
144,640  
145,860  
145,199  
147,520  
140,986  
144,640  
145,860  
145,199  
147,520  
140,986  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0