Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
586,211  
639,490  
740,660  
810,997  
806,087  
420,792  
476,435  
576,552  
643,878  
636,151  
28,250  
58,899  
29,762  
22,744  
18,037  
0  
0  
0  
0  
0  
111,472  
121,389  
267,552  
330,751  
310,431  
266,972  
289,033  
272,601  
275,109  
298,520  
14,097  
7,114  
6,637  
15,274  
9,164  
165,420  
163,055  
164,108  
167,119  
169,936  
348  
348  
348  
348  
348  
140,265  
143,122  
145,675  
149,826  
144,860  
0  
0  
0  
0  
0  
14,223  
8,365  
5,721  
4,236  
11,435  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
1,814  
8,770  
9,405  
10,550  
10,895  
11,477  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
586,211  
639,490  
740,660  
810,997  
806,087  
444,002  
502,366  
654,826  
725,895  
721,958  
420,181  
475,333  
575,567  
644,797  
637,825  
23,821  
27,033  
79,259  
81,098  
84,132  
142,210  
137,125  
85,834  
85,101  
84,129  
142,210  
137,125  
85,834  
85,101  
84,129  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0