Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
276,116  
284,396  
265,838  
261,085  
267,300  
111,308  
116,352  
96,152  
92,057  
103,092  
15,040  
12,509  
8,731  
1,076  
4,993  
0  
0  
0  
0  
0  
42,940  
47,939  
24,832  
37,433  
20,565  
43,233  
46,945  
48,744  
50,243  
75,381  
10,094  
8,959  
13,845  
3,305  
2,153  
164,808  
168,044  
169,686  
169,028  
164,208  
1,429  
1,429  
1,432  
1,363  
1,363  
57,692  
55,901  
54,420  
53,567  
55,391  
0  
0  
0  
0  
0  
90,068  
90,005  
92,205  
87,013  
80,573  
12,420  
17,150  
17,150  
19,002  
19,002  
3,198  
3,558  
4,479  
8,082  
7,878  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
276,116  
284,396  
265,838  
261,085  
267,300  
122,492  
132,806  
113,530  
110,492  
119,242  
118,274  
128,588  
107,912  
104,524  
112,924  
4,218  
4,218  
5,618  
5,968  
6,318  
153,624  
151,590  
152,308  
150,592  
148,058  
153,624  
151,590  
152,308  
150,592  
148,058  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0