Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
272,630  
276,472  
276,287  
272,895  
284,396  
124,178  
127,744  
116,645  
112,916  
116,352  
12,513  
16,123  
11,408  
15,037  
12,509  
0  
0  
0  
0  
0  
37,439  
33,227  
41,497  
42,910  
47,939  
61,738  
63,857  
51,015  
44,766  
46,945  
12,487  
14,536  
12,724  
10,203  
8,959  
148,452  
148,728  
159,643  
159,979  
168,044  
1,744  
1,538  
1,487  
1,429  
1,429  
111,119  
107,591  
57,680  
57,781  
55,901  
0  
0  
0  
0  
0  
14,144  
23,517  
83,741  
84,281  
90,005  
14,752  
14,278  
14,666  
14,666  
17,150  
6,693  
1,804  
2,068  
1,821  
3,558  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
272,630  
276,472  
276,287  
272,895  
284,396  
117,585  
121,127  
120,738  
121,845  
132,806  
114,195  
117,737  
115,910  
117,627  
128,588  
3,390  
3,390  
4,828  
4,218  
4,218  
155,045  
155,345  
155,549  
151,050  
151,590  
155,045  
155,345  
155,549  
151,050  
151,590  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0