Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
261,085  
267,300  
251,065  
242,403  
232,934  
92,057  
103,092  
91,121  
85,236  
98,591  
1,076  
4,993  
4,002  
1,351  
1,397  
0  
0  
0  
0  
0  
37,433  
20,565  
18,121  
30,958  
38,301  
50,243  
75,381  
60,790  
44,777  
44,369  
3,305  
2,153  
8,208  
8,150  
14,524  
169,028  
164,208  
159,944  
157,167  
134,342  
1,363  
1,363  
1,233  
1,057  
6,057  
53,567  
55,391  
57,161  
59,333  
44,413  
0  
0  
0  
0  
0  
87,013  
80,573  
80,573  
70,252  
62,550  
19,002  
19,002  
16,921  
16,921  
14,841  
8,082  
7,878  
4,056  
9,603  
6,481  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
261,085  
267,300  
251,065  
242,403  
232,934  
110,492  
119,242  
102,986  
94,112  
88,299  
104,524  
112,924  
96,318  
87,094  
81,281  
5,968  
6,318  
6,668  
7,018  
7,018  
150,592  
148,058  
148,079  
148,290  
144,635  
150,592  
148,058  
148,079  
148,290  
144,635  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0