Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
287,498  
275,106  
272,630  
276,472  
276,287  
143,338  
130,171  
124,178  
127,744  
116,645  
364  
7,054  
12,513  
16,123  
11,408  
0  
0  
0  
0  
0  
31,640  
40,623  
37,439  
33,227  
41,497  
102,412  
73,616  
61,738  
63,857  
51,015  
8,922  
8,879  
12,487  
14,536  
12,724  
144,160  
144,935  
148,452  
148,728  
159,643  
2,252  
2,252  
1,744  
1,538  
1,487  
94,350  
96,929  
111,119  
107,591  
57,680  
0  
0  
0  
0  
0  
19,561  
17,551  
14,144  
23,517  
83,741  
16,498  
16,498  
14,752  
14,278  
14,666  
11,499  
11,704  
6,693  
1,804  
2,068  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
287,498  
275,106  
272,630  
276,472  
276,287  
134,881  
122,911  
117,585  
121,127  
120,738  
131,918  
119,559  
114,195  
117,737  
115,910  
2,964  
3,352  
3,390  
3,390  
4,828  
152,617  
152,195  
155,045  
155,345  
155,549  
152,617  
152,195  
155,045  
155,345  
155,549  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0