Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,106  
272,630  
276,472  
276,287  
272,895  
130,171  
124,178  
127,744  
116,645  
112,916  
7,054  
12,513  
16,123  
11,408  
15,037  
0  
0  
0  
0  
0  
40,623  
37,439  
33,227  
41,497  
42,910  
73,616  
61,738  
63,857  
51,015  
44,766  
8,879  
12,487  
14,536  
12,724  
10,203  
144,935  
148,452  
148,728  
159,643  
159,979  
2,252  
1,744  
1,538  
1,487  
1,429  
96,929  
111,119  
107,591  
57,680  
57,781  
0  
0  
0  
0  
0  
17,551  
14,144  
23,517  
83,741  
84,281  
16,498  
14,752  
14,278  
14,666  
14,666  
11,704  
6,693  
1,804  
2,068  
1,821  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,106  
272,630  
276,472  
276,287  
272,895  
122,911  
117,585  
121,127  
120,738  
121,845  
119,559  
114,195  
117,737  
115,910  
117,627  
3,352  
3,390  
3,390  
4,828  
4,218  
152,195  
155,045  
155,345  
155,549  
151,050  
152,195  
155,045  
155,345  
155,549  
151,050  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0