Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
265,838  
261,085  
267,300  
251,065  
242,403  
96,152  
92,057  
103,092  
91,121  
85,236  
8,731  
1,076  
4,993  
4,002  
1,351  
0  
0  
0  
0  
0  
24,832  
37,433  
20,565  
18,121  
30,958  
48,744  
50,243  
75,381  
60,790  
44,777  
13,845  
3,305  
2,153  
8,208  
8,150  
169,686  
169,028  
164,208  
159,944  
157,167  
1,432  
1,363  
1,363  
1,233  
1,057  
54,420  
53,567  
55,391  
57,161  
59,333  
0  
0  
0  
0  
0  
92,205  
87,013  
80,573  
80,573  
70,252  
17,150  
19,002  
19,002  
16,921  
16,921  
4,479  
8,082  
7,878  
4,056  
9,603  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
265,838  
261,085  
267,300  
251,065  
242,403  
113,530  
110,492  
119,242  
102,986  
94,112  
107,912  
104,524  
112,924  
96,318  
87,094  
5,618  
5,968  
6,318  
6,668  
7,018  
152,308  
150,592  
148,058  
148,079  
148,290  
152,308  
150,592  
148,058  
148,079  
148,290  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0