Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
295,359  
287,498  
275,106  
272,630  
276,472  
154,447  
143,338  
130,171  
124,178  
127,744  
316  
364  
7,054  
12,513  
16,123  
0  
0  
0  
0  
0  
23,040  
31,640  
40,623  
37,439  
33,227  
122,125  
102,412  
73,616  
61,738  
63,857  
8,967  
8,922  
8,879  
12,487  
14,536  
140,911  
144,160  
144,935  
148,452  
148,728  
2,258  
2,252  
2,252  
1,744  
1,538  
90,497  
94,350  
96,929  
111,119  
107,591  
0  
0  
0  
0  
0  
20,772  
19,561  
17,551  
14,144  
23,517  
16,498  
16,498  
16,498  
14,752  
14,278  
10,885  
11,499  
11,704  
6,693  
1,804  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
295,359  
287,498  
275,106  
272,630  
276,472  
152,877  
134,881  
122,911  
117,585  
121,127  
150,301  
131,918  
119,559  
114,195  
117,737  
2,576  
2,964  
3,352  
3,390  
3,390  
142,482  
152,617  
152,195  
155,045  
155,345  
142,482  
152,617  
152,195  
155,045  
155,345  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0