Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,396  
265,838  
261,085  
267,300  
251,065  
116,352  
96,152  
92,057  
103,092  
91,121  
12,509  
8,731  
1,076  
4,993  
4,002  
0  
0  
0  
0  
0  
47,939  
24,832  
37,433  
20,565  
18,121  
46,945  
48,744  
50,243  
75,381  
60,790  
8,959  
13,845  
3,305  
2,153  
8,208  
168,044  
169,686  
169,028  
164,208  
159,944  
1,429  
1,432  
1,363  
1,363  
1,233  
55,901  
54,420  
53,567  
55,391  
57,161  
0  
0  
0  
0  
0  
90,005  
92,205  
87,013  
80,573  
80,573  
17,150  
17,150  
19,002  
19,002  
16,921  
3,558  
4,479  
8,082  
7,878  
4,056  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,396  
265,838  
261,085  
267,300  
251,065  
132,806  
113,530  
110,492  
119,242  
102,986  
128,588  
107,912  
104,524  
112,924  
96,318  
4,218  
5,618  
5,968  
6,318  
6,668  
151,590  
152,308  
150,592  
148,058  
148,079  
151,590  
152,308  
150,592  
148,058  
148,079  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0