Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
276,287  
272,895  
284,396  
265,838  
261,085  
116,645  
112,916  
116,352  
96,152  
92,057  
11,408  
15,037  
12,509  
8,731  
1,076  
0  
0  
0  
0  
0  
41,497  
42,910  
47,939  
24,832  
37,433  
51,015  
44,766  
46,945  
48,744  
50,243  
12,724  
10,203  
8,959  
13,845  
3,305  
159,643  
159,979  
168,044  
169,686  
169,028  
1,487  
1,429  
1,429  
1,432  
1,363  
57,680  
57,781  
55,901  
54,420  
53,567  
0  
0  
0  
0  
0  
83,741  
84,281  
90,005  
92,205  
87,013  
14,666  
14,666  
17,150  
17,150  
19,002  
2,068  
1,821  
3,558  
4,479  
8,082  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
276,287  
272,895  
284,396  
265,838  
261,085  
120,738  
121,845  
132,806  
113,530  
110,492  
115,910  
117,627  
128,588  
107,912  
104,524  
4,828  
4,218  
4,218  
5,618  
5,968  
155,549  
151,050  
151,590  
152,308  
150,592  
155,549  
151,050  
151,590  
152,308  
150,592  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0