Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
825,739  
825,255  
839,300  
805,601  
815,754  
440,009  
501,419  
463,342  
450,787  
500,025  
1,880  
4,265  
2,789  
1,064  
3,431  
0  
0  
0  
0  
0  
420,404  
411,830  
400,648  
427,745  
468,631  
5,429  
71,196  
30,941  
881  
6,658  
12,296  
14,127  
28,964  
21,097  
21,306  
385,730  
323,837  
375,958  
354,814  
315,729  
2,914  
10,780  
5,709  
2,593  
2,197  
60,251  
51,827  
58,469  
52,167  
32,893  
0  
0  
0  
0  
0  
274,201  
212,853  
303,709  
291,546  
272,298  
0  
0  
0  
0  
0  
48,364  
48,377  
8,071  
8,508  
8,342  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
825,739  
825,255  
839,300  
805,601  
815,754  
216,384  
214,398  
235,440  
204,550  
214,075  
160,193  
153,516  
167,595  
153,657  
200,374  
56,191  
60,882  
67,846  
50,893  
13,701  
609,356  
610,857  
603,860  
601,051  
601,679  
609,356  
610,857  
603,860  
601,051  
601,679  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0