Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
825,591  
821,234  
846,174  
838,512  
845,968  
476,915  
445,762  
461,745  
451,901  
458,021  
4,612  
157  
10,199  
811  
424  
0  
0  
0  
0  
0  
456,476  
425,565  
434,538  
432,760  
435,449  
3,502  
7,935  
4,853  
5,511  
7,579  
12,327  
12,105  
12,156  
12,821  
14,570  
348,676  
375,472  
384,429  
386,611  
387,947  
1,448  
3,663  
7,661  
7,247  
2,840  
77,987  
89,226  
101,710  
103,811  
105,809  
0  
0  
0  
0  
0  
221,628  
214,718  
210,706  
210,772  
214,032  
0  
0  
0  
0  
0  
47,613  
67,865  
64,352  
64,781  
65,266  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
825,591  
821,234  
846,123  
838,512  
845,968  
210,273  
203,776  
228,443  
231,284  
237,081  
181,379  
161,234  
181,079  
183,523  
183,489  
28,894  
42,542  
47,364  
47,761  
53,593  
615,318  
617,458  
617,680  
607,227  
608,887  
615,318  
617,458  
617,680  
607,227  
608,887  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0