Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
821,234  
846,174  
838,512  
845,968  
825,739  
445,762  
461,745  
451,901  
458,021  
440,009  
157  
10,199  
811  
424  
1,880  
0  
0  
0  
0  
0  
425,565  
434,538  
432,760  
435,449  
420,404  
7,935  
4,853  
5,511  
7,579  
5,429  
12,105  
12,156  
12,821  
14,570  
12,296  
375,472  
384,429  
386,611  
387,947  
385,730  
3,663  
7,661  
7,247  
2,840  
2,914  
89,226  
101,710  
103,811  
105,809  
60,251  
0  
0  
0  
0  
0  
214,718  
210,706  
210,772  
214,032  
274,201  
0  
0  
0  
0  
0  
67,865  
64,352  
64,781  
65,266  
48,364  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
821,234  
846,123  
838,512  
845,968  
825,739  
203,776  
228,443  
231,284  
237,081  
216,384  
161,234  
181,079  
183,523  
183,489  
160,193  
42,542  
47,364  
47,761  
53,593  
56,191  
617,458  
617,680  
607,227  
608,887  
609,356  
617,458  
617,680  
607,227  
608,887  
609,356  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0