Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
838,512  
845,968  
825,739  
825,255  
 
451,901  
458,021  
440,009  
501,419  
 
811  
424  
1,880  
4,265  
 
0  
0  
0  
0  
 
432,760  
435,449  
420,404  
411,830  
 
5,511  
7,579  
5,429  
71,196  
 
12,821  
14,570  
12,296  
14,127  
 
386,611  
387,947  
385,730  
323,837  
 
7,247  
2,840  
2,914  
10,780  
 
103,811  
105,809  
60,251  
51,827  
 
0  
0  
0  
0  
 
210,772  
214,032  
274,201  
212,853  
 
0  
0  
0  
0  
 
64,781  
65,266  
48,364  
48,377  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
838,512  
845,968  
825,739  
825,255  
 
231,284  
237,081  
216,384  
214,398  
 
183,523  
183,489  
160,193  
153,516  
 
47,761  
53,593  
56,191  
60,882  
 
607,227  
608,887  
609,356  
610,857  
 
607,227  
608,887  
609,356  
610,857  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0