Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
825,255  
839,300  
805,601  
815,754  
799,047  
501,419  
463,342  
450,787  
500,025  
514,909  
4,265  
2,789  
1,064  
3,431  
10,517  
0  
0  
0  
0  
0  
411,830  
400,648  
427,745  
468,631  
466,573  
71,196  
30,941  
881  
6,658  
21,035  
14,127  
28,964  
21,097  
21,306  
16,784  
323,837  
375,958  
354,814  
315,729  
284,137  
10,780  
5,709  
2,593  
2,197  
0  
51,827  
58,469  
52,167  
32,893  
31,107  
0  
0  
0  
0  
0  
212,853  
303,709  
291,546  
272,298  
246,030  
0  
0  
0  
0  
0  
48,377  
8,071  
8,508  
8,342  
7,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
825,255  
839,300  
805,601  
815,754  
799,047  
214,398  
235,440  
204,550  
214,075  
200,226  
153,516  
167,595  
153,657  
200,374  
200,226  
60,882  
67,846  
50,893  
13,701  
0  
610,857  
603,860  
601,051  
601,679  
598,821  
610,857  
603,860  
601,051  
601,679  
598,821  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0