Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
845,968  
825,739  
825,255  
839,300  
805,601  
458,021  
440,009  
501,419  
463,342  
450,787  
424  
1,880  
4,265  
2,789  
1,064  
0  
0  
0  
0  
0  
435,449  
420,404  
411,830  
400,648  
427,745  
7,579  
5,429  
71,196  
30,941  
881  
14,570  
12,296  
14,127  
28,964  
21,097  
387,947  
385,730  
323,837  
375,958  
354,814  
2,840  
2,914  
10,780  
5,709  
2,593  
105,809  
60,251  
51,827  
58,469  
52,167  
0  
0  
0  
0  
0  
214,032  
274,201  
212,853  
303,709  
291,546  
0  
0  
0  
0  
0  
65,266  
48,364  
48,377  
8,071  
8,508  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
845,968  
825,739  
825,255  
839,300  
805,601  
237,081  
216,384  
214,398  
235,440  
204,550  
183,489  
160,193  
153,516  
167,595  
153,657  
53,593  
56,191  
60,882  
67,846  
50,893  
608,887  
609,356  
610,857  
603,860  
601,051  
608,887  
609,356  
610,857  
603,860  
601,051  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0