Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
814,310  
808,279  
821,234  
846,174  
838,512  
467,731  
454,667  
445,762  
461,745  
451,901  
108  
4,607  
157  
10,199  
811  
0  
0  
0  
0  
0  
451,069  
434,342  
425,565  
434,538  
432,760  
4,171  
3,386  
7,935  
4,853  
5,511  
12,383  
12,332  
12,105  
12,156  
12,821  
346,579  
353,612  
375,472  
384,429  
386,611  
1,448  
6,948  
3,663  
7,661  
7,247  
76,552  
78,066  
89,226  
101,710  
103,811  
0  
0  
0  
0  
0  
221,423  
221,019  
214,718  
210,706  
210,772  
0  
0  
0  
0  
0  
47,156  
47,578  
67,865  
64,352  
64,781  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
814,310  
808,279  
821,234  
846,123  
838,512  
195,227  
190,151  
203,776  
228,443  
231,284  
166,606  
161,257  
161,234  
181,079  
183,523  
28,621  
28,894  
42,542  
47,364  
47,761  
619,083  
618,128  
617,458  
617,680  
607,227  
619,083  
618,128  
617,458  
617,680  
607,227  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0