Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,268,412,620  
1,268,266,720  
1,196,122,780  
1,201,661,645  
1,125,908,666  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
8,722,392  
8,712,476  
9,012,434  
8,185,368  
7,853,188  
  Tiền gửi tại NHNN
34,107,349  
20,930,738  
31,490,604  
29,350,955  
29,516,918  
81,842,839  
101,895,742  
126,011,653  
118,249,055  
85,093,478  
1,055,736  
4,131,050  
14,652,900  
9,613,759  
11,452,531  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
12,386  
0  
219,091  
150,122  
295,296  
953,925,133  
917,403,838  
835,603,880  
854,948,489  
813,528,138  
0  
0  
0  
0  
0  
150,499,158  
177,539,264  
143,058,160  
146,105,710  
144,127,877  
2,682,196  
2,651,744  
7,934,793  
2,580,777  
2,590,544  
10,079,113  
10,184,778  
9,226,651  
10,319,315  
9,913,181  
0  
0  
0  
0  
0  
25,486,318  
24,817,090  
18,912,614  
22,158,095  
21,537,515  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,268,412,620  
1,268,266,720  
1,196,122,780  
1,201,661,645  
1,125,908,666  
1,214,692,692  
1,215,066,822  
1,150,037,535  
1,152,676,017  
1,079,372,560  
53,719,928  
53,199,898  
46,085,245  
48,985,628  
46,536,106  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng