Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,006,635,168  
950,377,914  
930,457,634  
858,962,424  
850,748,064  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
7,106,546  
7,044,288  
7,322,912  
6,636,528  
6,588,860  
  Tiền gửi tại NHNN
35,824,409  
14,740,194  
27,425,759  
10,485,479  
21,705,301  
62,862,794  
77,178,121  
65,176,517  
59,857,030  
67,188,969  
10,016,260  
11,758,138  
11,273,430  
8,790,503  
8,872,216  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
77,766  
78,105  
55,212  
0  
713,681,558  
664,598,285  
647,649,624  
614,994,652  
591,091,131  
144,192,808  
139,745,964  
137,351,657  
123,414,893  
121,404,980  
4,332,542  
4,444,526  
4,434,937  
4,472,018  
5,250,650  
9,721,971  
8,388,058  
8,334,736  
8,459,969  
8,535,138  
0  
0  
0  
0  
0  
18,896,280  
22,402,574  
21,409,957  
21,796,140  
20,110,819  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,006,635,168  
950,377,914  
930,457,634  
858,962,424  
850,748,064  
962,417,764  
904,464,860  
886,036,771  
815,199,182  
808,419,328  
42,613,920  
44,515,028  
43,036,272  
42,353,330  
40,933,712  
  Vốn cổ đông thiểu số
1,603,484  
1,398,026  
1,384,591  
1,409,912  
1,395,024