Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,226,942,713  
1,201,661,645  
1,125,908,666  
1,099,210,264  
1,026,251,638  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
9,441,772  
8,185,368  
7,853,188  
8,521,995  
8,441,615  
  Tiền gửi tại NHNN
33,804,082  
29,350,955  
29,516,918  
31,171,132  
25,725,935  
119,261,308  
118,249,055  
85,093,478  
78,258,195  
63,945,761  
15,448,290  
9,613,759  
11,452,531  
9,057,299  
3,756,902  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
239,856  
150,122  
295,296  
198,488  
24,406  
867,289,606  
854,948,489  
813,528,138  
793,605,183  
746,941,423  
0  
0  
0  
0  
0  
144,638,709  
146,105,710  
144,127,877  
146,031,508  
143,447,552  
2,617,453  
2,580,777  
2,590,544  
2,772,629  
4,567,792  
10,157,583  
10,319,315  
9,913,181  
9,910,457  
9,525,346  
0  
0  
0  
0  
0  
24,044,054  
22,158,095  
21,537,515  
19,683,378  
19,874,906  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,226,942,713  
1,201,661,645  
1,125,908,666  
1,099,210,264  
1,026,251,638  
1,176,139,467  
1,152,676,017  
1,079,372,560  
1,051,070,527  
980,500,669  
50,803,246  
48,985,628  
46,536,106  
48,139,737  
45,750,969  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng