Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
1,026,251,638  
 
947,087,477  
926,521,317  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
 
8,441,615  
 
7,042,857  
7,319,284  
  Tiền gửi tại NHNN
 
25,725,935  
 
14,740,194  
27,425,759  
 
63,945,761  
 
77,629,472  
65,588,976  
 
3,756,902  
 
10,342,431  
9,637,597  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
 
24,406  
 
77,766  
78,105  
 
746,941,423  
 
662,987,187  
646,062,156  
 
 
 
0  
0  
 
143,447,552  
 
139,512,030  
137,065,677  
 
4,567,792  
 
5,679,932  
5,637,996  
 
9,525,346  
 
8,343,974  
8,294,561  
 
0  
 
0  
0  
 
19,874,906  
 
20,731,634  
19,411,206  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
1,026,251,638  
 
947,087,477  
926,521,317  
 
980,500,669  
 
903,277,269  
884,201,839  
 
44,119,313  
 
43,810,208  
42,319,478  
  Vốn cổ đông thiểu số
 
1,631,656  
 
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng