Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
1,099,210,264  
1,026,251,638  
1,006,635,168  
950,377,914  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
 
8,521,995  
8,441,615  
7,106,546  
7,044,288  
  Tiền gửi tại NHNN
 
31,171,132  
25,725,935  
35,824,409  
14,740,194  
 
78,258,195  
63,945,761  
62,862,794  
77,178,121  
 
9,057,299  
3,756,902  
10,016,260  
11,758,138  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
 
198,488  
24,406  
0  
77,766  
 
793,605,183  
746,941,423  
713,681,558  
664,598,285  
 
0  
0  
0  
0  
 
146,031,508  
143,447,552  
144,192,808  
139,745,964  
 
2,772,629  
4,567,792  
4,332,542  
4,444,526  
 
9,910,457  
9,525,346  
9,721,971  
8,388,058  
 
0  
0  
0  
0  
 
19,683,378  
19,874,906  
18,896,280  
22,402,574  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
1,099,210,264  
1,026,251,638  
1,006,635,168  
950,377,914  
 
1,051,070,527  
980,500,669  
962,417,764  
904,464,860  
 
48,139,737  
45,750,969  
44,217,404  
45,913,054  
  Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng