Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,099,210,264  
1,026,251,638  
1,006,635,168  
950,377,914  
930,457,634  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
8,521,995  
8,441,615  
7,106,546  
7,044,288  
7,322,912  
  Tiền gửi tại NHNN
31,171,132  
25,725,935  
35,824,409  
14,740,194  
27,425,759  
78,258,195  
63,945,761  
62,862,794  
77,178,121  
65,176,517  
9,057,299  
3,756,902  
10,016,260  
11,758,138  
11,273,430  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
198,488  
24,406  
0  
77,766  
78,105  
793,605,183  
746,941,423  
713,681,558  
664,598,285  
647,649,624  
0  
0  
0  
0  
0  
146,031,508  
143,447,552  
144,192,808  
139,745,964  
137,351,657  
2,772,629  
4,567,792  
4,332,542  
4,444,526  
4,434,937  
9,910,457  
9,525,346  
9,721,971  
8,388,058  
8,334,736  
0  
0  
0  
0  
0  
19,683,378  
19,874,906  
18,896,280  
22,402,574  
21,409,957  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,099,210,264  
1,026,251,638  
1,006,635,168  
950,377,914  
930,457,634  
1,051,070,527  
980,500,669  
962,417,764  
904,464,860  
886,036,771  
48,139,737  
45,750,969  
44,217,404  
45,913,054  
44,420,863  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng