Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,201,661,645  
1,125,908,666  
1,099,210,264  
1,026,251,638  
1,006,635,168  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
8,185,368  
7,853,188  
8,521,995  
8,441,615  
7,106,546  
  Tiền gửi tại NHNN
29,350,955  
29,516,918  
31,171,132  
25,725,935  
35,824,409  
118,249,055  
85,093,478  
78,258,195  
63,945,761  
62,862,794  
9,613,759  
11,452,531  
9,057,299  
3,756,902  
10,016,260  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
150,122  
295,296  
198,488  
24,406  
0  
854,948,489  
813,528,138  
793,605,183  
746,941,423  
713,681,558  
0  
0  
0  
0  
0  
146,105,710  
144,127,877  
146,031,508  
143,447,552  
144,192,808  
2,580,777  
2,590,544  
2,772,629  
4,567,792  
4,332,542  
10,319,315  
9,913,181  
9,910,457  
9,525,346  
9,721,971  
0  
0  
0  
0  
0  
22,158,095  
21,537,515  
19,683,378  
19,874,906  
18,896,280  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,201,661,645  
1,125,908,666  
1,099,210,264  
1,026,251,638  
1,006,635,168  
1,152,676,017  
1,079,372,560  
1,051,070,527  
980,500,669  
962,417,764  
48,985,628  
46,536,106  
48,139,737  
45,750,969  
44,217,404  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng