Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,026,251,638  
 
947,087,477  
930,457,634  
858,962,424  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
8,441,615  
 
7,042,857  
7,322,912  
6,636,528  
  Tiền gửi tại NHNN
25,725,935  
 
14,740,194  
27,425,759  
10,485,479  
63,945,761  
 
77,629,472  
65,176,517  
59,857,030  
3,756,902  
 
10,342,431  
11,273,430  
8,790,503  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
24,406  
 
77,766  
78,105  
55,212  
746,941,423  
 
662,987,187  
647,649,624  
614,994,652  
 
 
 
 
 
143,447,552  
 
139,512,030  
137,351,657  
123,414,893  
4,567,792  
 
5,679,932  
4,434,937  
4,472,018  
9,525,346  
 
8,343,974  
8,334,736  
8,459,969  
0  
 
0  
0  
0  
19,874,906  
 
20,731,634  
21,409,957  
21,796,140  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,026,251,638  
 
947,087,477  
930,457,634  
858,962,424  
980,500,669  
 
903,277,269  
886,036,771  
815,199,182  
44,119,313  
 
43,810,208  
43,036,272  
42,353,330  
  Vốn cổ đông thiểu số
1,631,656  
 
0  
1,384,591  
1,409,912  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng