Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,050,127  
5,148,607  
5,018,943  
4,716,494  
4,677,112  
4,344,472  
4,607,198  
3,645,423  
4,143,219  
4,003,994  
163,654  
120,154  
112,853  
54,656  
86,168  
2,489,754  
2,728,690  
1,836,247  
2,549,327  
2,474,444  
627,115  
655,592  
472,859  
474,008  
460,598  
1,511  
615  
483  
505  
605  
121,585  
114,360  
104,728  
94,971  
87,774  
940,853  
987,789  
1,118,253  
969,752  
894,405  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
705,655  
541,408  
1,373,520  
573,275  
673,118  
33,951  
33,976  
34,003  
33,991  
39,065  
25,793  
27,566  
28,602  
30,537  
32,096  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
642,491  
476,447  
1,307,138  
506,059  
601,415  
3,419  
3,420  
3,777  
2,688  
541  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,050,127  
5,148,607  
5,018,943  
4,716,494  
4,677,112  
2,919,045  
3,057,454  
2,866,274  
2,621,345  
2,587,382  
2,917,704  
3,056,703  
2,864,611  
2,619,325  
2,582,371  
0  
0  
0  
0  
0  
1,341  
750  
1,662  
2,021  
5,010  
0  
0  
0  
0  
0  
2,131,082  
2,091,153  
2,152,669  
2,095,148  
2,089,731  
2,131,082  
2,091,153  
2,152,669  
2,095,148  
2,089,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0