Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,173,147  
4,481,280  
4,633,059  
4,563,633  
4,675,349  
4,378,671  
3,841,696  
4,039,235  
4,010,082  
3,776,554  
92,902  
161,101  
124,780  
249,512  
105,337  
2,328,335  
2,248,670  
2,382,629  
2,253,284  
1,962,306  
477,229  
423,026  
480,839  
404,728  
499,192  
642  
669  
1,075  
516  
599  
99,419  
80,772  
68,014  
70,319  
75,720  
1,380,145  
927,457  
981,897  
1,031,724  
1,133,400  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
794,476  
639,584  
593,824  
553,550  
898,795  
39,650  
39,700  
38,409  
15,272  
15,336  
35,547  
37,369  
34,669  
31,625  
33,196  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13  
0  
97  
717,807  
562,237  
519,972  
505,317  
849,202  
1,473  
278  
761  
1,336  
963  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,173,147  
4,481,280  
4,633,059  
4,563,633  
4,675,349  
3,044,990  
2,398,370  
2,575,543  
2,542,756  
2,600,493  
3,038,885  
2,387,698  
2,565,138  
2,532,645  
2,591,987  
0  
0  
0  
0  
0  
2,373,130  
1,830,577  
1,847,468  
1,877,572  
1,959,074  
6,104  
10,672  
10,405  
10,111  
8,505  
0  
0  
0  
0  
0  
2,128,158  
2,082,910  
2,057,516  
2,020,877  
2,074,856  
2,128,158  
2,082,910  
2,057,516  
2,020,877  
2,074,856  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0