Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,148,607  
5,018,943  
4,716,494  
4,677,112  
5,001,029  
4,607,198  
3,645,423  
4,143,219  
4,003,994  
4,525,392  
120,154  
112,853  
54,656  
86,168  
50,279  
2,728,690  
1,836,247  
2,549,327  
2,474,444  
2,696,918  
655,592  
472,859  
474,008  
460,598  
472,302  
615  
483  
505  
605  
643  
114,360  
104,728  
94,971  
87,774  
82,940  
987,789  
1,118,253  
969,752  
894,405  
1,222,310  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
541,408  
1,373,520  
573,275  
673,118  
475,637  
33,976  
34,003  
33,991  
39,065  
39,081  
27,566  
28,602  
30,537  
32,096  
33,903  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
476,447  
1,307,138  
506,059  
601,415  
401,665  
3,420  
3,777  
2,688  
541  
987  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,148,607  
5,018,943  
4,716,494  
4,677,112  
5,001,029  
3,057,454  
2,866,274  
2,621,345  
2,587,382  
2,951,916  
3,056,703  
2,864,611  
2,619,325  
2,582,371  
2,946,038  
0  
0  
0  
0  
0  
750  
1,662  
2,021  
5,010  
5,877  
0  
0  
0  
0  
0  
2,091,153  
2,152,669  
2,095,148  
2,089,731  
2,049,114  
2,091,153  
2,152,669  
2,095,148  
2,089,731  
2,049,114  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0