Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,481,280  
4,633,059  
4,563,633  
4,675,349  
4,316,792  
3,841,696  
4,039,235  
4,010,082  
3,776,554  
3,557,413  
161,101  
124,780  
249,512  
105,337  
237,563  
2,248,670  
2,382,629  
2,253,284  
1,962,306  
1,856,412  
423,026  
480,839  
404,728  
499,192  
376,483  
669  
1,075  
516  
599  
638  
80,772  
68,014  
70,319  
75,720  
64,308  
927,457  
981,897  
1,031,724  
1,133,400  
1,022,010  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
639,584  
593,824  
553,550  
898,795  
759,379  
39,700  
38,409  
15,272  
15,336  
14,092  
37,369  
34,669  
31,625  
33,196  
33,709  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13  
0  
97  
97  
562,237  
519,972  
505,317  
849,202  
710,834  
278  
761  
1,336  
963  
646  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,481,280  
4,633,059  
4,563,633  
4,675,349  
4,316,792  
2,398,370  
2,575,543  
2,542,756  
2,600,493  
2,282,903  
2,387,698  
2,565,138  
2,532,645  
2,591,987  
2,279,788  
0  
0  
0  
0  
0  
1,830,577  
1,847,468  
1,877,572  
1,959,074  
1,781,813  
10,672  
10,405  
10,111  
8,505  
3,115  
0  
0  
0  
0  
0  
2,082,910  
2,057,516  
2,020,877  
2,074,856  
2,033,889  
2,082,910  
2,057,516  
2,020,877  
2,074,856  
2,033,889  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0