Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,633,059  
4,563,633  
4,675,349  
4,316,792  
4,215,771  
4,039,235  
4,010,082  
3,776,554  
3,557,413  
3,652,147  
124,780  
249,512  
105,337  
237,563  
1,050,685  
2,382,629  
2,253,284  
1,962,306  
1,856,412  
1,161,508  
480,839  
404,728  
499,192  
376,483  
416,454  
1,075  
516  
599  
638  
620  
68,014  
70,319  
75,720  
64,308  
66,445  
981,897  
1,031,724  
1,133,400  
1,022,010  
956,436  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
593,824  
553,550  
898,795  
759,379  
563,624  
38,409  
15,272  
15,336  
14,092  
6,147  
34,669  
31,625  
33,196  
33,709  
35,029  
0  
0  
0  
0  
0  
13  
0  
97  
97  
102  
519,972  
505,317  
849,202  
710,834  
513,496  
761  
1,336  
963  
646  
8,850  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,633,059  
4,563,633  
4,675,349  
4,316,792  
4,215,771  
2,575,543  
2,542,756  
2,600,493  
2,282,903  
3,288,209  
2,565,138  
2,532,645  
2,591,987  
2,279,788  
3,285,700  
0  
0  
0  
0  
0  
1,847,468  
1,877,572  
1,959,074  
1,781,813  
1,709,489  
10,405  
10,111  
8,505  
3,115  
2,509  
0  
0  
0  
0  
0  
2,057,516  
2,020,877  
2,074,856  
2,033,889  
927,562  
2,057,516  
2,020,877  
2,074,856  
2,033,889  
927,562  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0