Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,018,943  
4,716,494  
4,677,112  
5,001,029  
5,173,147  
3,645,423  
4,143,219  
4,003,994  
4,525,392  
4,378,671  
112,853  
54,656  
86,168  
50,279  
92,902  
1,836,247  
2,549,327  
2,474,444  
2,696,918  
2,328,335  
472,859  
474,008  
460,598  
472,302  
477,229  
483  
505  
605  
643  
642  
104,728  
94,971  
87,774  
82,940  
99,419  
1,118,253  
969,752  
894,405  
1,222,310  
1,380,145  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,373,520  
573,275  
673,118  
475,637  
794,476  
34,003  
33,991  
39,065  
39,081  
39,650  
28,602  
30,537  
32,096  
33,903  
35,547  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,307,138  
506,059  
601,415  
401,665  
717,807  
3,777  
2,688  
541  
987  
1,473  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,018,943  
4,716,494  
4,677,112  
5,001,029  
5,173,147  
2,866,274  
2,621,345  
2,587,382  
2,951,916  
3,044,990  
2,864,611  
2,619,325  
2,582,371  
2,946,038  
3,038,885  
0  
0  
0  
0  
0  
1,662  
2,021  
5,010  
5,877  
6,104  
0  
0  
0  
0  
0  
2,152,669  
2,095,148  
2,089,731  
2,049,114  
2,128,158  
2,152,669  
2,095,148  
2,089,731  
2,049,114  
2,128,158  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0