Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,563,633  
4,675,349  
4,316,792  
4,215,771  
3,277,279  
4,010,082  
3,776,554  
3,557,413  
3,652,147  
2,964,836  
249,512  
105,337  
237,563  
1,050,685  
132,775  
2,253,284  
1,962,306  
1,856,412  
1,161,508  
1,297,762  
404,728  
499,192  
376,483  
416,454  
509,128  
516  
599  
638  
620  
225  
70,319  
75,720  
64,308  
66,445  
65,003  
1,031,724  
1,133,400  
1,022,010  
956,436  
959,943  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
553,550  
898,795  
759,379  
563,624  
312,443  
15,272  
15,336  
14,092  
6,147  
12,201  
31,625  
33,196  
33,709  
35,029  
24,970  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
97  
97  
102  
0  
505,317  
849,202  
710,834  
513,496  
272,717  
1,336  
963  
646  
8,850  
2,555  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,563,633  
4,675,349  
4,316,792  
4,215,771  
3,277,279  
2,542,756  
2,600,493  
2,282,903  
3,288,209  
2,356,808  
2,532,645  
2,591,987  
2,279,788  
3,285,700  
2,353,638  
0  
0  
0  
0  
0  
1,877,572  
1,959,074  
1,781,813  
1,709,489  
1,665,526  
10,111  
8,505  
3,115  
2,509  
3,170  
0  
0  
0  
0  
0  
2,020,877  
2,074,856  
2,033,889  
927,562  
920,471  
2,020,877  
2,074,856  
2,033,889  
927,562  
920,471  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0