Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,001,029  
5,173,147  
4,481,280  
4,633,059  
4,563,633  
4,525,392  
4,378,671  
3,841,696  
4,039,235  
4,010,082  
50,279  
92,902  
161,101  
124,780  
249,512  
2,696,918  
2,328,335  
2,248,670  
2,382,629  
2,253,284  
472,302  
477,229  
423,026  
480,839  
404,728  
643  
642  
669  
1,075  
516  
82,940  
99,419  
80,772  
68,014  
70,319  
1,222,310  
1,380,145  
927,457  
981,897  
1,031,724  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
475,637  
794,476  
639,584  
593,824  
553,550  
39,081  
39,650  
39,700  
38,409  
15,272  
33,903  
35,547  
37,369  
34,669  
31,625  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13  
0  
401,665  
717,807  
562,237  
519,972  
505,317  
987  
1,473  
278  
761  
1,336  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,001,029  
5,173,147  
4,481,280  
4,633,059  
4,563,633  
2,951,916  
3,044,990  
2,398,370  
2,575,543  
2,542,756  
2,946,038  
3,038,885  
2,387,698  
2,565,138  
2,532,645  
0  
0  
0  
0  
0  
2,236,042  
2,373,130  
1,830,577  
1,847,468  
1,877,572  
5,877  
6,104  
10,672  
10,405  
10,111  
0  
0  
0  
0  
0  
2,049,114  
2,128,158  
2,082,910  
2,057,516  
2,020,877  
2,049,114  
2,128,158  
2,082,910  
2,057,516  
2,020,877  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0