Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,677,112  
5,001,029  
5,173,147  
4,481,280  
4,633,059  
4,003,994  
4,525,392  
4,378,671  
3,841,696  
4,039,235  
86,168  
50,279  
92,902  
161,101  
124,780  
2,474,444  
2,696,918  
2,328,335  
2,248,670  
2,382,629  
460,598  
472,302  
477,229  
423,026  
480,839  
605  
643  
642  
669  
1,075  
87,774  
82,940  
99,419  
80,772  
68,014  
894,405  
1,222,310  
1,380,145  
927,457  
981,897  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
673,118  
475,637  
794,476  
639,584  
593,824  
39,065  
39,081  
39,650  
39,700  
38,409  
32,096  
33,903  
35,547  
37,369  
34,669  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13  
601,415  
401,665  
717,807  
562,237  
519,972  
541  
987  
1,473  
278  
761  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,677,112  
5,001,029  
5,173,147  
4,481,280  
4,633,059  
2,587,382  
2,951,916  
3,044,990  
2,398,370  
2,575,543  
2,582,371  
2,946,038  
3,038,885  
2,387,698  
2,565,138  
0  
0  
0  
0  
0  
1,919,236  
2,236,042  
2,373,130  
1,830,577  
1,847,468  
5,010  
5,877  
6,104  
10,672  
10,405  
0  
0  
0  
0  
0  
2,089,731  
2,049,114  
2,128,158  
2,082,910  
2,057,516  
2,089,731  
2,049,114  
2,128,158  
2,082,910  
2,057,516  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0