Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,357  
185,908  
192,544  
196,315  
195,949  
149,952  
163,830  
169,744  
172,809  
171,646  
42  
17  
71  
27  
3,321  
0  
0  
0  
0  
0  
41,274  
45,331  
50,852  
54,555  
53,364  
108,636  
118,482  
118,821  
118,035  
114,868  
0  
0  
0  
193  
94  
21,405  
22,078  
22,800  
23,506  
24,302  
0  
0  
0  
0  
50  
21,113  
21,756  
22,402  
23,047  
23,747  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
292  
322  
399  
459  
505  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,357  
185,908  
192,544  
196,315  
195,949  
153,361  
150,866  
151,321  
154,467  
149,057  
66,285  
67,599  
68,552  
70,698  
66,738  
87,075  
83,268  
82,769  
83,769  
82,319  
17,997  
35,042  
41,224  
41,848  
46,892  
17,997  
35,042  
41,224  
41,848  
46,892  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0