Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
192,544  
196,315  
195,949  
203,139  
201,946  
169,744  
172,809  
171,646  
178,126  
176,137  
71  
27  
3,321  
3,684  
637  
0  
0  
0  
0  
0  
50,852  
54,555  
53,364  
59,426  
66,096  
118,821  
118,035  
114,868  
114,923  
109,292  
0  
193  
94  
94  
112  
22,800  
23,506  
24,302  
25,013  
25,808  
0  
0  
50  
50  
50  
22,402  
23,047  
23,747  
24,429  
25,155  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
399  
459  
505  
535  
604  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
192,544  
196,315  
195,949  
203,139  
201,946  
151,321  
154,467  
149,057  
156,957  
152,125  
68,552  
70,698  
66,738  
87,140  
81,209  
82,769  
83,769  
82,319  
69,817  
70,917  
41,224  
41,848  
46,892  
46,183  
49,820  
41,224  
41,848  
46,892  
46,183  
49,820  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0