Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
168,582  
169,670  
171,357  
185,908  
192,544  
148,244  
148,805  
149,952  
163,830  
169,744  
108  
188  
42  
17  
71  
0  
0  
0  
0  
0  
34,209  
34,482  
41,274  
45,331  
50,852  
113,926  
113,898  
108,636  
118,482  
118,821  
0  
237  
0  
0  
0  
20,339  
20,864  
21,405  
22,078  
22,800  
0  
0  
0  
0  
0  
20,101  
20,599  
21,113  
21,756  
22,402  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
238  
265  
292  
322  
399  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
168,582  
169,670  
171,357  
185,908  
192,544  
157,029  
156,732  
153,361  
150,866  
151,321  
72,963  
72,692  
66,285  
67,599  
68,552  
84,065  
84,040  
87,075  
83,268  
82,769  
11,553  
12,937  
17,997  
35,042  
41,224  
11,553  
12,937  
17,997  
35,042  
41,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0