Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
164,555  
169,258  
168,582  
169,670  
171,357  
145,183  
149,395  
148,244  
148,805  
149,952  
53  
48  
108  
188  
42  
0  
0  
0  
0  
0  
29,500  
33,725  
34,209  
34,482  
41,274  
115,622  
115,622  
113,926  
113,898  
108,636  
8  
0  
0  
237  
0  
19,372  
19,863  
20,339  
20,864  
21,405  
0  
0  
0  
0  
0  
19,177  
19,643  
20,101  
20,599  
21,113  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
195  
220  
238  
265  
292  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
164,555  
169,258  
168,582  
169,670  
171,357  
162,557  
162,437  
157,029  
156,732  
153,361  
74,955  
74,835  
72,963  
72,692  
66,285  
87,602  
87,602  
84,065  
84,040  
87,075  
1,998  
6,822  
11,553  
12,937  
17,997  
1,998  
6,822  
11,553  
12,937  
17,997  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0