Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,700,356  
5,972,988  
5,416,203  
4,788,855  
2,461,204  
3,431,446  
3,746,795  
3,281,161  
2,804,131  
1,753,535  
112,837  
519,675  
72,565  
212,124  
11,469  
131,000  
131,000  
61,000  
61,000  
16,500  
1,840,260  
1,622,612  
1,621,961  
1,685,232  
1,228,782  
1,213,635  
1,412,245  
1,330,463  
686,774  
454,180  
133,713  
61,264  
195,173  
159,001  
42,603  
2,268,910  
2,226,192  
2,135,042  
1,984,724  
707,669  
158,637  
191,702  
24,422  
17,217  
15,382  
1,346,723  
1,368,450  
1,423,876  
1,194,901  
479,053  
58,341  
59,092  
0  
0  
0  
137,932  
120,567  
225,572  
385,944  
132,160  
378,931  
288,820  
386,792  
308,137  
67,512  
188,346  
197,562  
74,380  
78,524  
13,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,700,356  
5,972,988  
5,416,203  
4,788,855  
2,461,204  
3,514,855  
3,832,764  
3,388,747  
2,821,955  
1,511,361  
2,852,993  
3,192,389  
3,087,554  
2,600,911  
1,446,916  
661,862  
640,375  
301,193  
221,044  
64,445  
2,185,501  
2,140,224  
2,027,456  
1,966,899  
949,843  
2,185,501  
2,140,224  
2,027,456  
1,966,899  
949,843  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0