Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,028,259  
5,700,356  
5,972,988  
5,416,203  
4,788,855  
3,729,258  
3,431,446  
3,746,795  
3,281,161  
2,804,131  
351,226  
112,837  
519,675  
72,565  
212,124  
195,000  
131,000  
131,000  
61,000  
61,000  
2,060,991  
1,840,260  
1,622,612  
1,621,961  
1,685,232  
946,193  
1,213,635  
1,412,245  
1,330,463  
686,774  
175,848  
133,713  
61,264  
195,173  
159,001  
2,299,001  
2,268,910  
2,226,192  
2,135,042  
1,984,724  
164,580  
158,637  
191,702  
24,422  
17,217  
1,349,182  
1,346,723  
1,368,450  
1,423,876  
1,194,901  
57,590  
58,341  
59,092  
0  
0  
167,684  
137,932  
120,567  
225,572  
385,944  
370,889  
378,931  
288,820  
386,792  
308,137  
189,076  
188,346  
197,562  
74,380  
78,524  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,028,259  
5,700,356  
5,972,988  
5,416,203  
4,788,855  
3,750,412  
3,514,855  
3,832,764  
3,388,747  
2,821,955  
3,134,484  
2,852,993  
3,192,389  
3,087,554  
2,600,911  
615,929  
661,862  
640,375  
301,193  
221,044  
2,277,847  
2,185,501  
2,140,224  
2,027,456  
1,966,899  
2,277,847  
2,185,501  
2,140,224  
2,027,456  
1,966,899  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0