Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,685,619  
6,028,259  
5,700,356  
5,972,988  
5,416,203  
4,386,210  
3,729,258  
3,431,446  
3,746,795  
3,281,161  
180,293  
351,226  
112,837  
519,675  
72,565  
195,000  
195,000  
131,000  
131,000  
61,000  
2,436,537  
2,060,991  
1,840,260  
1,622,612  
1,621,961  
1,454,523  
946,193  
1,213,635  
1,412,245  
1,330,463  
119,857  
175,848  
133,713  
61,264  
195,173  
2,299,409  
2,299,001  
2,268,910  
2,226,192  
2,135,042  
197,868  
164,580  
158,637  
191,702  
24,422  
1,325,904  
1,349,182  
1,346,723  
1,368,450  
1,423,876  
56,839  
57,590  
58,341  
59,092  
0  
199,969  
167,684  
137,932  
120,567  
225,572  
326,538  
370,889  
378,931  
288,820  
386,792  
192,291  
189,076  
188,346  
197,562  
74,380  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,685,619  
6,028,259  
5,700,356  
5,972,988  
5,416,203  
4,350,488  
3,750,412  
3,514,855  
3,832,764  
3,388,747  
3,723,818  
3,134,484  
2,852,993  
3,192,389  
3,087,554  
626,670  
615,929  
661,862  
640,375  
301,193  
2,335,131  
2,277,847  
2,185,501  
2,140,224  
2,027,456  
2,335,131  
2,277,847  
2,185,501  
2,140,224  
2,027,456  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0