Công ty TNHH một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai (BHS: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,671,804  
6,685,619  
6,028,259  
5,700,356  
5,972,988  
6,575,743  
4,386,210  
3,729,258  
3,431,446  
3,746,795  
753,424  
180,293  
351,226  
112,837  
519,675  
554,439  
195,000  
195,000  
131,000  
131,000  
3,017,696  
2,436,537  
2,060,991  
1,840,260  
1,622,612  
2,121,563  
1,454,523  
946,193  
1,213,635  
1,412,245  
128,621  
119,857  
175,848  
133,713  
61,264  
5,096,062  
2,299,409  
2,299,001  
2,268,910  
2,226,192  
166,627  
197,868  
164,580  
158,637  
191,702  
3,094,011  
1,325,904  
1,349,182  
1,346,723  
1,368,450  
56,088  
56,839  
57,590  
58,341  
59,092  
199,106  
199,969  
167,684  
137,932  
120,567  
207,818  
326,538  
370,889  
378,931  
288,820  
1,372,411  
192,291  
189,076  
188,346  
197,562  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,671,804  
6,685,619  
6,028,259  
5,700,356  
5,972,988  
7,720,005  
4,350,488  
3,750,412  
3,514,855  
3,832,764  
5,952,394  
3,723,818  
3,134,484  
2,852,993  
3,192,389  
1,767,611  
626,670  
615,929  
661,862  
640,375  
3,951,800  
2,335,131  
2,277,847  
2,185,501  
2,140,224  
3,951,800  
2,335,131  
2,277,847  
2,185,501  
2,140,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0