Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,351  
 
 
 
 
49,436  
 
 
 
 
199  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
14,552  
 
 
 
 
34,108  
 
 
 
 
578  
 
 
 
 
235,915  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
211,136  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,358  
 
 
 
 
15,187  
 
 
 
 
6,234  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,351  
 
 
 
 
127,855  
 
 
 
 
105,861  
 
 
 
 
21,994  
 
 
 
 
157,496  
 
 
 
 
157,496  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0