Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,210,298  
9,386,845  
9,098,076  
9,503,721  
9,828,422  
5,316,012  
5,289,001  
4,947,373  
5,221,081  
5,484,653  
1,570,608  
2,366,980  
2,009,765  
2,154,945  
2,023,898  
1,933,685  
1,194,716  
1,362,595  
1,560,567  
1,747,155  
539,098  
467,654  
373,305  
326,411  
450,139  
944,282  
925,113  
851,810  
950,199  
1,064,820  
328,339  
334,537  
349,899  
228,959  
198,640  
3,894,287  
4,097,844  
4,150,702  
4,282,640  
4,343,769  
0  
0  
0  
657  
1,506  
3,299,785  
3,411,036  
3,502,904  
3,590,797  
3,604,127  
7,028  
7,222  
7,212  
25,308  
25,543  
6,332  
8,558  
18,971  
41,124  
100,135  
262,213  
345,799  
307,453  
306,576  
319,227  
318,928  
325,228  
314,161  
318,178  
293,232  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,210,298  
9,386,845  
9,098,076  
9,503,721  
9,828,422  
4,241,379  
4,581,284  
4,474,090  
2,796,074  
3,243,317  
3,743,646  
4,041,054  
3,895,456  
2,186,620  
2,555,228  
497,733  
540,229  
578,634  
609,454  
688,089  
4,968,919  
4,805,561  
4,623,985  
6,707,647  
6,585,105  
4,966,069  
4,802,634  
4,620,437  
6,703,974  
6,581,997  
2,850  
2,927  
3,548  
3,673  
3,108  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0