Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,386,845  
9,098,076  
9,503,721  
9,828,422  
9,797,336  
5,289,001  
4,947,373  
5,221,081  
5,484,653  
5,300,192  
2,366,980  
2,009,765  
2,154,945  
2,023,898  
1,928,050  
1,194,716  
1,362,595  
1,560,567  
1,747,155  
1,743,628  
467,654  
373,305  
326,411  
450,139  
446,609  
925,113  
851,810  
950,199  
1,064,820  
950,595  
334,537  
349,899  
228,959  
198,640  
231,311  
4,097,844  
4,150,702  
4,282,640  
4,343,769  
4,497,144  
0  
0  
657  
1,506  
1,506  
3,411,036  
3,502,904  
3,590,797  
3,604,127  
3,787,653  
7,222  
7,212  
25,308  
25,543  
25,859  
8,558  
18,971  
41,124  
100,135  
93,181  
345,799  
307,453  
306,576  
319,227  
304,658  
325,228  
314,161  
318,178  
293,232  
284,286  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,386,845  
9,098,076  
9,503,721  
9,828,422  
9,797,336  
4,581,284  
4,474,090  
2,796,074  
3,243,317  
3,490,203  
4,041,054  
3,895,456  
2,186,620  
2,555,228  
2,767,354  
540,229  
578,634  
609,454  
688,089  
722,849  
4,805,561  
4,623,985  
6,707,647  
6,585,105  
6,307,133  
4,802,634  
4,620,437  
6,703,974  
6,581,997  
6,303,948  
2,927  
3,548  
3,673  
3,108  
3,185  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0