Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (BHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
150,970  
150,065  
145,006  
143,328  
140,081  
65,521  
63,950  
56,823  
56,105  
55,074  
3,352  
2,166  
1,458  
841  
2,879  
0  
0  
172  
118  
1  
48,825  
45,733  
38,314  
37,498  
36,738  
12,460  
15,716  
13,588  
13,803  
11,242  
883  
334  
3,291  
3,845  
4,214  
85,448  
86,115  
88,183  
87,222  
85,007  
0  
0  
0  
0  
0  
47,302  
48,117  
68,484  
68,032  
65,071  
0  
0  
0  
0  
0  
503  
162  
180  
484  
1,026  
0  
0  
0  
0  
0  
37,644  
37,836  
19,518  
18,707  
18,910  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
150,970  
150,065  
145,006  
143,328  
140,081  
174,167  
173,315  
166,547  
166,343  
162,458  
171,251  
171,499  
159,845  
157,309  
149,443  
2,917  
1,817  
6,703  
9,034  
13,015  
-23,198  
-23,250  
-21,541  
-23,015  
-22,377  
-23,198  
-23,250  
-21,541  
-23,015  
-22,377  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0