Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (BHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
150,970  
 
 
 
 
65,521  
 
 
 
 
3,352  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
48,825  
 
 
 
 
12,460  
 
 
 
 
883  
 
 
 
 
85,448  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
47,302  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
503  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
37,644  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
150,970  
 
 
 
 
174,167  
 
 
 
 
171,251  
 
 
 
 
2,917  
 
 
 
 
-23,198  
 
 
 
 
-23,198  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0