Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (BHA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,148,559  
2,102,624  
2,088,880  
2,144,399  
2,234,836  
147,275  
78,467  
42,046  
74,695  
145,274  
177  
790  
485  
1,500  
2,722  
0  
0  
0  
0  
0  
147,098  
77,677  
41,560  
73,195  
142,552  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,001,284  
2,024,156  
2,046,834  
2,069,704  
2,089,562  
0  
0  
0  
0  
0  
2,001,226  
2,024,038  
2,046,818  
2,069,575  
2,089,296  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
58  
119  
16  
129  
266  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,148,559  
2,102,624  
2,088,880  
2,144,399  
2,234,836  
1,484,737  
1,523,285  
1,496,304  
1,524,735  
1,653,379  
156,764  
252,146  
197,853  
302,849  
332,491  
1,327,973  
1,271,138  
1,298,451  
1,221,886  
1,320,888  
663,822  
579,339  
592,576  
619,665  
581,457  
663,822  
579,339  
592,576  
619,665  
581,457  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0