Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (BHA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,099,314  
2,088,880  
2,144,399  
2,234,836  
2,161,928  
74,665  
42,046  
74,695  
145,274  
49,607  
790  
485  
1,500  
2,722  
159  
0  
0  
0  
0  
0  
73,875  
41,560  
73,195  
142,552  
49,448  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,024,649  
2,046,834  
2,069,704  
2,089,562  
2,112,321  
0  
0  
0  
0  
0  
2,024,638  
2,046,818  
2,069,575  
2,089,296  
2,111,908  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11  
16  
129  
266  
412  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,099,314  
2,088,880  
2,144,399  
2,234,836  
2,161,928  
1,519,382  
1,496,304  
1,524,735  
1,653,379  
1,675,236  
197,909  
197,853  
302,849  
332,491  
404,348  
1,321,473  
1,298,451  
1,221,886  
1,320,888  
1,270,888  
579,932  
592,576  
619,665  
581,457  
486,692  
579,932  
592,576  
619,665  
581,457  
486,692  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0