Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (BHA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,061,143  
2,148,559  
2,102,624  
2,088,880  
2,144,399  
82,557  
147,275  
78,467  
42,046  
74,695  
49,686  
177  
790  
485  
1,500  
0  
0  
0  
0  
0  
32,871  
147,098  
77,677  
41,560  
73,195  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,978,586  
2,001,284  
2,024,156  
2,046,834  
2,069,704  
0  
0  
0  
0  
0  
1,976,891  
2,001,226  
2,024,038  
2,046,818  
2,069,575  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,695  
58  
119  
16  
129  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,061,143  
2,148,559  
2,102,624  
2,088,880  
2,144,399  
1,391,143  
1,484,737  
1,523,285  
1,496,304  
1,524,735  
161,174  
156,764  
252,146  
197,853  
302,849  
1,229,969  
1,327,973  
1,271,138  
1,298,451  
1,221,886  
670,000  
663,822  
579,339  
592,576  
619,665  
670,000  
663,822  
579,339  
592,576  
619,665  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0