Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (BGW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,592  
212,937  
218,916  
208,416  
 
122,499  
119,719  
120,025  
110,077  
 
65,727  
71,069  
75,504  
81,563  
 
34,016  
33,946  
33,123  
15,989  
 
7,604  
6,053  
5,717  
5,976  
 
13,625  
8,291  
5,059  
6,366  
 
1,527  
359  
623  
183  
 
99,093  
93,218  
98,890  
98,338  
 
0  
0  
0  
0  
 
86,707  
80,782  
85,844  
84,559  
 
0  
0  
0  
0  
 
12,046  
12,046  
12,610  
13,463  
 
0  
0  
0  
0  
 
340  
390  
436  
316  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,592  
212,937  
218,916  
208,416  
 
37,102  
26,558  
33,737  
24,590  
 
25,909  
15,782  
22,961  
20,353  
 
11,193  
10,776  
10,776  
4,237  
 
184,490  
186,378  
185,178  
183,826  
 
184,490  
186,378  
185,178  
183,826  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0