Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (BGW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
215,489  
221,277  
221,592  
212,937  
218,916  
116,505  
125,523  
122,499  
119,719  
120,025  
23,780  
31,885  
65,727  
71,069  
75,504  
74,636  
74,636  
34,016  
33,946  
33,123  
6,826  
7,234  
7,604  
6,053  
5,717  
10,144  
10,635  
13,625  
8,291  
5,059  
1,119  
1,133  
1,527  
359  
623  
98,984  
95,754  
99,093  
93,218  
98,890  
0  
0  
0  
0  
0  
83,033  
83,257  
86,707  
80,782  
85,844  
0  
0  
0  
0  
0  
15,434  
12,046  
12,046  
12,046  
12,610  
0  
0  
0  
0  
0  
517  
450  
340  
390  
436  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
215,489  
221,277  
221,592  
212,937  
218,916  
29,056  
35,299  
37,102  
26,558  
33,737  
29,056  
24,106  
25,909  
15,782  
22,961  
0  
11,193  
11,193  
10,776  
10,776  
186,433  
185,977  
184,490  
186,378  
185,178  
186,433  
185,977  
184,490  
186,378  
185,178  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0