Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
472,315  
487,242  
498,621  
491,877  
258,380  
250,518  
165,780  
174,795  
151,054  
110,469  
8,144  
19,899  
33,688  
13,423  
9,124  
0  
0  
0  
0  
0  
240,825  
99,026  
97,956  
93,865  
50,954  
1,296  
46,634  
42,923  
43,526  
41,588  
253  
222  
228  
240  
8,803  
221,797  
321,462  
323,826  
340,823  
147,911  
500  
0  
0  
500  
0  
1,271  
91,372  
93,222  
95,112  
97,315  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,040  
10,040  
10,040  
10,040  
220,000  
220,000  
220,000  
235,114  
40,000  
25  
40  
553  
57  
556  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
11  
11  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
472,315  
487,242  
498,621  
491,877  
258,380  
5,164  
19,767  
35,230  
28,258  
26,724  
5,164  
19,767  
35,230  
28,258  
26,724  
0  
0  
0  
0  
0  
467,151  
467,475  
463,390  
463,619  
231,656  
467,151  
467,475  
463,390  
463,619  
231,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0