Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
541,350  
 
472,315  
487,242  
 
319,843  
 
250,518  
165,780  
 
5,337  
 
8,144  
19,899  
 
0  
 
0  
0  
 
313,147  
 
240,825  
99,026  
 
1,114  
 
1,296  
46,634  
 
244  
 
253  
222  
 
221,507  
 
221,797  
321,462  
 
509  
 
500  
0  
 
974  
 
1,271  
91,372  
 
0  
 
0  
0  
 
0  
 
0  
10,040  
 
220,000  
 
220,000  
220,000  
 
25  
 
25  
40  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
 
0  
11  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
541,349  
 
472,315  
487,242  
 
73,995  
 
5,164  
19,767  
 
73,995  
 
5,164  
19,767  
 
0  
 
0  
0  
 
467,354  
 
467,151  
467,475  
 
467,354  
 
467,151  
467,475  
 
0  
 
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
 
0  
0