Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,461,625  
3,663,941  
3,703,180  
3,447,514  
3,581,813  
2,620,553  
2,879,597  
2,911,477  
2,667,539  
2,826,258  
393,262  
452,376  
466,544  
193,156  
425,691  
11,500  
9,000  
10,000  
10,000  
10,000  
603,778  
854,721  
865,856  
547,481  
495,907  
1,564,829  
1,515,877  
1,488,698  
1,829,758  
1,760,815  
47,184  
47,623  
80,380  
87,145  
133,845  
841,073  
784,344  
791,703  
779,975  
755,555  
5,038  
4,032  
4,032  
4,032  
2,773  
742,125  
688,143  
659,427  
658,871  
652,335  
0  
0  
0  
0  
0  
81,547  
80,032  
115,793  
103,378  
86,416  
8,097  
8,097  
8,097  
8,097  
7,587  
4,266  
4,040  
4,354  
5,597  
6,444  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,461,625  
3,663,941  
3,703,180  
3,447,514  
3,581,813  
2,334,709  
2,510,660  
2,654,280  
2,325,927  
2,473,927  
2,147,230  
2,337,190  
2,485,088  
2,187,501  
2,351,265  
187,479  
173,470  
169,192  
138,425  
122,662  
1,126,916  
1,153,280  
1,048,901  
1,121,588  
1,107,886  
1,126,916  
1,153,280  
1,048,901  
1,121,588  
1,107,886  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0