Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,669,603  
3,461,625  
3,663,941  
3,703,180  
3,447,514  
2,852,989  
2,620,553  
2,879,597  
2,911,477  
2,667,539  
114,689  
393,262  
452,376  
466,544  
193,156  
14,000  
11,500  
9,000  
10,000  
10,000  
697,036  
603,778  
854,721  
865,856  
547,481  
2,005,755  
1,564,829  
1,515,877  
1,488,698  
1,829,758  
21,509  
47,184  
47,623  
80,380  
87,145  
816,614  
841,073  
784,344  
791,703  
779,975  
5,032  
5,038  
4,032  
4,032  
4,032  
734,535  
742,125  
688,143  
659,427  
658,871  
0  
0  
0  
0  
0  
64,881  
81,547  
80,032  
115,793  
103,378  
8,512  
8,097  
8,097  
8,097  
8,097  
3,655  
4,266  
4,040  
4,354  
5,597  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,669,603  
3,461,625  
3,663,941  
3,703,180  
3,447,514  
2,485,257  
2,334,709  
2,510,660  
2,654,280  
2,325,927  
2,297,686  
2,147,230  
2,337,190  
2,485,088  
2,187,501  
187,571  
187,479  
173,470  
169,192  
138,425  
1,184,346  
1,126,916  
1,153,280  
1,048,901  
1,121,588  
1,184,346  
1,126,916  
1,153,280  
1,048,901  
1,121,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0