Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,819,830  
3,873,499  
3,877,118  
3,841,592  
3,915,100  
2,966,958  
3,038,410  
3,047,225  
3,005,317  
3,084,363  
249,611  
281,099  
137,302  
344,735  
317,472  
48,000  
48,000  
36,000  
17,500  
3,000  
1,161,355  
953,652  
804,118  
503,145  
892,658  
1,480,396  
1,730,441  
2,029,305  
2,099,093  
1,847,374  
27,596  
25,218  
40,500  
40,845  
23,859  
852,872  
835,089  
829,893  
836,275  
830,737  
6,412  
6,412  
7,412  
4,933  
5,032  
740,435  
754,438  
764,383  
776,665  
727,422  
0  
0  
0  
0  
0  
92,098  
60,179  
44,011  
41,337  
85,938  
8,512  
8,512  
8,512  
8,512  
8,512  
5,415  
5,549  
5,576  
4,827  
3,832  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,819,830  
3,873,499  
3,877,118  
3,841,592  
3,915,100  
2,566,058  
2,678,182  
2,623,544  
2,619,446  
2,642,645  
2,399,247  
2,454,618  
2,458,934  
2,458,045  
2,459,421  
166,811  
223,564  
164,610  
161,401  
183,224  
1,253,772  
1,195,317  
1,253,574  
1,222,146  
1,272,455  
1,253,772  
1,195,317  
1,253,574  
1,222,146  
1,272,455  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0