Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,877,118  
3,841,592  
3,915,100  
3,816,702  
3,669,603  
3,047,225  
3,005,317  
3,084,363  
2,986,225  
2,852,989  
137,302  
344,735  
317,472  
389,577  
114,689  
36,000  
17,500  
3,000  
16,500  
14,000  
804,118  
503,145  
892,658  
867,315  
697,036  
2,029,305  
2,099,093  
1,847,374  
1,691,361  
2,005,755  
40,500  
40,845  
23,859  
21,472  
21,509  
829,893  
836,275  
830,737  
830,476  
816,614  
7,412  
4,933  
5,032  
5,032  
5,032  
764,383  
776,665  
727,422  
742,941  
734,535  
0  
0  
0  
0  
0  
44,011  
41,337  
85,938  
70,565  
64,881  
8,512  
8,512  
8,512  
8,512  
8,512  
5,576  
4,827  
3,832  
3,425  
3,655  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,877,118  
3,841,592  
3,915,100  
3,816,702  
3,669,603  
2,623,544  
2,619,446  
2,642,645  
2,616,494  
2,485,257  
2,458,934  
2,458,045  
2,459,421  
2,430,942  
2,297,686  
164,610  
161,401  
183,224  
185,553  
187,571  
1,253,574  
1,222,146  
1,272,455  
1,200,207  
1,184,346  
1,253,574  
1,222,146  
1,272,455  
1,200,207  
1,184,346  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0