Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,841,592  
3,915,100  
3,816,702  
3,669,603  
3,461,625  
3,005,317  
3,084,363  
2,986,225  
2,852,989  
2,620,553  
344,735  
317,472  
389,577  
114,689  
393,262  
17,500  
3,000  
16,500  
14,000  
11,500  
503,145  
892,658  
867,315  
697,036  
603,778  
2,099,093  
1,847,374  
1,691,361  
2,005,755  
1,564,829  
40,845  
23,859  
21,472  
21,509  
47,184  
836,275  
830,737  
830,476  
816,614  
841,073  
4,933  
5,032  
5,032  
5,032  
5,038  
776,665  
727,422  
742,941  
734,535  
742,125  
0  
0  
0  
0  
0  
41,337  
85,938  
70,565  
64,881  
81,547  
8,512  
8,512  
8,512  
8,512  
8,097  
4,827  
3,832  
3,425  
3,655  
4,266  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,841,592  
3,915,100  
3,816,702  
3,669,603  
3,461,625  
2,619,446  
2,642,645  
2,616,494  
2,485,257  
2,334,709  
2,458,045  
2,459,421  
2,430,942  
2,297,686  
2,147,230  
161,401  
183,224  
185,553  
187,571  
187,479  
1,222,146  
1,272,455  
1,200,207  
1,184,346  
1,126,916  
1,222,146  
1,272,455  
1,200,207  
1,184,346  
1,126,916  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0