Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,717,218  
3,819,830  
3,873,499  
3,877,118  
3,841,592  
2,880,966  
2,966,958  
3,038,410  
3,047,225  
3,005,317  
318,012  
249,611  
281,099  
137,302  
344,735  
46,472  
48,000  
48,000  
36,000  
17,500  
577,522  
1,161,355  
953,652  
804,118  
503,145  
1,898,574  
1,480,396  
1,730,441  
2,029,305  
2,099,093  
40,386  
27,596  
25,218  
40,500  
40,845  
836,252  
852,872  
835,089  
829,893  
836,275  
6,412  
6,412  
6,412  
7,412  
4,933  
763,191  
740,435  
754,438  
764,383  
776,665  
0  
0  
0  
0  
0  
51,332  
92,098  
60,179  
44,011  
41,337  
8,177  
8,512  
8,512  
8,512  
8,512  
7,139  
5,415  
5,549  
5,576  
4,827  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,717,218  
3,819,830  
3,873,499  
3,877,118  
3,841,592  
2,528,040  
2,566,058  
2,678,182  
2,623,544  
2,619,446  
2,351,453  
2,399,247  
2,454,618  
2,458,934  
2,458,045  
176,587  
166,811  
223,564  
164,610  
161,401  
1,189,178  
1,253,772  
1,195,317  
1,253,574  
1,222,146  
1,189,178  
1,253,772  
1,195,317  
1,253,574  
1,222,146  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0