Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,703,180  
3,447,514  
3,581,813  
3,365,249  
3,220,465  
2,911,477  
2,667,539  
2,826,258  
2,769,141  
2,688,734  
466,544  
193,156  
425,691  
160,100  
214,452  
10,000  
10,000  
10,000  
10,322  
10,000  
865,856  
547,481  
495,907  
832,453  
823,636  
1,488,698  
1,829,758  
1,760,815  
1,629,908  
1,508,656  
80,380  
87,145  
133,845  
136,358  
131,990  
791,703  
779,975  
755,555  
596,109  
531,731  
4,032  
4,032  
2,773  
2,773  
4,032  
659,427  
658,871  
652,335  
416,383  
419,668  
0  
0  
0  
0  
0  
115,793  
103,378  
86,416  
162,063  
94,875  
8,097  
8,097  
7,587  
7,997  
7,997  
4,354  
5,597  
6,444  
6,892  
5,158  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,703,180  
3,447,514  
3,581,813  
3,365,249  
3,220,465  
2,654,280  
2,325,927  
2,473,927  
2,332,656  
2,269,355  
2,485,088  
2,187,501  
2,351,265  
2,239,865  
2,223,741  
169,192  
138,425  
122,662  
92,791  
45,614  
1,048,901  
1,121,588  
1,107,886  
1,032,594  
951,111  
1,048,901  
1,121,588  
1,107,886  
1,032,594  
951,111  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0