Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,816,702  
3,669,603  
3,461,625  
3,663,941  
3,703,180  
2,986,225  
2,852,989  
2,620,553  
2,879,597  
2,911,477  
389,577  
114,689  
393,262  
452,376  
466,544  
16,500  
14,000  
11,500  
9,000  
10,000  
867,315  
697,036  
603,778  
854,721  
865,856  
1,691,361  
2,005,755  
1,564,829  
1,515,877  
1,488,698  
21,472  
21,509  
47,184  
47,623  
80,380  
830,476  
816,614  
841,073  
784,344  
791,703  
5,032  
5,032  
5,038  
4,032  
4,032  
742,941  
734,535  
742,125  
688,143  
659,427  
0  
0  
0  
0  
0  
70,565  
64,881  
81,547  
80,032  
115,793  
8,512  
8,512  
8,097  
8,097  
8,097  
3,425  
3,655  
4,266  
4,040  
4,354  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,816,702  
3,669,603  
3,461,625  
3,663,941  
3,703,180  
2,616,494  
2,485,257  
2,334,709  
2,510,660  
2,654,280  
2,430,942  
2,297,686  
2,147,230  
2,337,190  
2,485,088  
185,553  
187,571  
187,479  
173,470  
169,192  
1,200,207  
1,184,346  
1,126,916  
1,153,280  
1,048,901  
1,200,207  
1,184,346  
1,126,916  
1,153,280  
1,048,901  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0