CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA (BEL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,602  
55,976  
 
 
 
21,220  
19,176  
 
 
 
6,860  
3,553  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
4,973  
3,581  
 
 
 
9,007  
11,477  
 
 
 
380  
565  
 
 
 
36,382  
36,800  
 
 
 
16  
16  
 
 
 
2,937  
3,055  
 
 
 
7,862  
7,920  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
17,663  
17,663  
 
 
 
7,903  
8,146  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,602  
55,976  
 
 
 
7,996  
6,214  
 
 
 
5,082  
3,141  
 
 
 
2,914  
3,074  
 
 
 
49,606  
49,761  
 
 
 
49,606  
49,761  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0