CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA (BEL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,602  
 
 
 
 
21,220  
 
 
 
 
6,860  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,973  
 
 
 
 
9,007  
 
 
 
 
380  
 
 
 
 
36,382  
 
 
 
 
16  
 
 
 
 
2,937  
 
 
 
 
7,862  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
17,663  
 
 
 
 
7,903  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,602  
 
 
 
 
7,996  
 
 
 
 
5,082  
 
 
 
 
2,914  
 
 
 
 
49,606  
 
 
 
 
49,606  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0