Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,872  
59,101  
55,215  
53,197  
53,161  
24,853  
29,731  
30,518  
27,533  
27,006  
14,322  
12,951  
9,681  
11,050  
16,969  
0  
0  
0  
0  
0  
1,233  
3,396  
3,262  
2,871  
1,427  
9,274  
13,384  
17,576  
13,612  
8,607  
24  
0  
0  
0  
4  
29,019  
29,370  
24,697  
25,664  
26,154  
0  
0  
0  
0  
0  
20,134  
29,278  
24,587  
25,044  
25,508  
8,678  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
490  
490  
207  
91  
110  
131  
156  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,872  
59,101  
55,215  
53,197  
53,161  
8,794  
16,102  
13,944  
9,257  
9,725  
7,512  
14,836  
12,720  
7,980  
8,408  
1,282  
1,266  
1,224  
1,278  
1,317  
45,078  
42,998  
41,272  
43,940  
43,435  
45,078  
42,998  
41,272  
43,940  
43,435  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0