Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
59,041  
57,338  
55,019  
53,872  
59,101  
29,749  
27,916  
25,809  
24,853  
29,731  
9,852  
4,259  
12,028  
14,322  
12,951  
0  
0  
0  
0  
0  
4,399  
2,682  
1,693  
1,233  
3,396  
15,497  
20,975  
12,087  
9,274  
13,384  
0  
0  
0  
24  
0  
29,292  
29,421  
29,210  
29,019  
29,370  
0  
0  
0  
0  
0  
20,957  
20,047  
20,165  
20,134  
29,278  
8,088  
8,136  
8,332  
8,678  
0  
0  
1,068  
534  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
247  
170  
178  
207  
91  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
59,041  
57,338  
55,019  
53,872  
59,101  
20,679  
21,380  
9,258  
8,794  
16,102  
20,008  
20,593  
8,004  
7,512  
14,836  
671  
787  
1,253  
1,282  
1,266  
38,362  
35,958  
45,761  
45,078  
42,998  
38,362  
35,958  
45,761  
45,078  
42,998  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0