Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,006  
51,630  
59,041  
57,338  
55,019  
27,197  
22,716  
29,749  
27,916  
25,809  
6,730  
9,812  
9,852  
4,259  
12,028  
0  
0  
0  
0  
0  
2,212  
1,836  
4,399  
2,682  
1,693  
18,135  
11,040  
15,497  
20,975  
12,087  
121  
29  
0  
0  
0  
29,808  
28,914  
29,292  
29,421  
29,210  
0  
0  
0  
0  
0  
20,693  
20,830  
20,957  
20,047  
20,165  
7,689  
7,888  
8,088  
8,136  
8,332  
0  
0  
0  
1,068  
534  
0  
0  
0  
0  
0  
1,427  
195  
247  
170  
178  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,006  
51,630  
59,041  
57,338  
55,019  
16,419  
11,478  
20,679  
21,380  
9,258  
15,916  
10,975  
20,008  
20,593  
8,004  
504  
504  
671  
787  
1,253  
40,587  
40,152  
38,362  
35,958  
45,761  
40,587  
40,152  
38,362  
35,958  
45,761  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0