Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,338  
55,019  
53,872  
59,101  
55,215  
27,916  
25,809  
24,853  
29,731  
30,518  
4,259  
12,028  
14,322  
12,951  
9,681  
0  
0  
0  
0  
0  
2,682  
1,693  
1,233  
3,396  
3,262  
20,975  
12,087  
9,274  
13,384  
17,576  
0  
0  
24  
0  
0  
29,421  
29,210  
29,019  
29,370  
24,697  
0  
0  
0  
0  
0  
20,047  
20,165  
20,134  
29,278  
24,587  
8,136  
8,332  
8,678  
0  
0  
1,068  
534  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
170  
178  
207  
91  
110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,338  
55,019  
53,872  
59,101  
55,215  
21,380  
9,258  
8,794  
16,102  
13,944  
20,593  
8,004  
7,512  
14,836  
12,720  
787  
1,253  
1,282  
1,266  
1,224  
35,958  
45,761  
45,078  
42,998  
41,272  
35,958  
45,761  
45,078  
42,998  
41,272  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0