Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
59,101  
55,215  
53,197  
53,161  
56,452  
29,731  
30,518  
27,533  
27,006  
29,803  
12,951  
9,681  
11,050  
16,969  
15,585  
0  
0  
0  
0  
0  
3,396  
3,262  
2,871  
1,427  
2,589  
13,384  
17,576  
13,612  
8,607  
11,629  
0  
0  
0  
4  
0  
29,370  
24,697  
25,664  
26,154  
26,649  
0  
0  
0  
0  
0  
29,278  
24,587  
25,044  
25,508  
25,973  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
490  
490  
490  
91  
110  
131  
156  
186  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
59,101  
55,215  
53,197  
53,161  
56,452  
16,102  
13,944  
9,257  
9,725  
15,070  
14,836  
12,720  
7,980  
8,408  
13,844  
1,266  
1,224  
1,278  
1,317  
1,227  
42,998  
41,272  
43,940  
43,435  
41,382  
42,998  
41,272  
43,940  
43,435  
41,382  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0