Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
51,630  
59,041  
57,338  
55,019  
53,872  
22,716  
29,749  
27,916  
25,809  
24,853  
9,812  
9,852  
4,259  
12,028  
14,322  
0  
0  
0  
0  
0  
1,836  
4,399  
2,682  
1,693  
1,233  
11,040  
15,497  
20,975  
12,087  
9,274  
29  
0  
0  
0  
24  
28,914  
29,292  
29,421  
29,210  
29,019  
0  
0  
0  
0  
0  
20,830  
20,957  
20,047  
20,165  
20,134  
7,888  
8,088  
8,136  
8,332  
8,678  
0  
0  
1,068  
534  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
195  
247  
170  
178  
207  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
51,630  
59,041  
57,338  
55,019  
53,872  
11,478  
20,679  
21,380  
9,258  
8,794  
10,975  
20,008  
20,593  
8,004  
7,512  
504  
671  
787  
1,253  
1,282  
40,152  
38,362  
35,958  
45,761  
45,078  
40,152  
38,362  
35,958  
45,761  
45,078  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0