Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
60,840  
59,606  
57,006  
51,630  
59,041  
31,793  
30,196  
27,197  
22,716  
29,749  
10,743  
4,718  
6,730  
9,812  
9,852  
0  
0  
0  
0  
0  
5,129  
5,028  
2,212  
1,836  
4,399  
15,921  
20,451  
18,135  
11,040  
15,497  
0  
0  
121  
29  
0  
29,047  
29,409  
29,808  
28,914  
29,292  
0  
0  
0  
0  
0  
20,463  
20,555  
20,693  
20,830  
20,957  
7,239  
7,489  
7,689  
7,888  
8,088  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,345  
1,365  
1,427  
195  
247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
60,840  
59,606  
57,006  
51,630  
59,041  
20,984  
22,853  
16,419  
11,478  
20,679  
20,191  
22,134  
15,916  
10,975  
20,008  
793  
719  
504  
504  
671  
39,856  
36,753  
40,587  
40,152  
38,362  
39,856  
36,753  
40,587  
40,152  
38,362  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0