Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
408,101  
407,893  
404,471  
410,148  
 
77,699  
72,747  
64,944  
61,820  
 
21,993  
18,875  
15,215  
8,755  
 
0  
0  
0  
0  
 
29,859  
29,053  
27,453  
33,068  
 
24,599  
24,084  
20,473  
19,924  
 
1,248  
735  
1,803  
73  
 
330,403  
335,145  
339,527  
348,329  
 
168  
168  
168  
168  
 
308,293  
311,787  
320,688  
330,265  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,993  
6,139  
1,446  
568  
 
0  
0  
0  
0  
 
16,948  
17,051  
17,226  
17,328  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
408,101  
407,893  
404,471  
410,148  
 
254,238  
258,597  
259,357  
266,228  
 
22,064  
25,890  
27,421  
33,757  
 
232,174  
232,708  
231,936  
232,470  
 
153,863  
149,296  
145,114  
143,921  
 
135,290  
130,723  
126,541  
125,348  
 
18,573  
18,573  
18,573  
18,573  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0