Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
404,471  
410,148  
 
432,509  
 
64,944  
61,820  
 
73,191  
 
15,215  
8,755  
 
16,685  
 
0  
0  
 
0  
 
27,453  
33,068  
 
28,941  
 
20,473  
19,924  
 
22,691  
 
1,803  
73  
 
4,874  
 
339,527  
348,329  
 
359,318  
 
168  
168  
 
0  
 
320,688  
330,265  
 
343,490  
 
0  
0  
 
0  
 
1,446  
568  
 
0  
 
0  
0  
 
0  
 
17,226  
17,328  
 
15,828  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
404,471  
410,148  
 
432,509  
 
259,357  
266,228  
 
272,060  
 
27,421  
33,757  
 
31,721  
 
231,936  
232,470  
 
240,339  
 
145,114  
143,921  
 
160,448  
 
126,541  
125,348  
 
140,553  
 
18,573  
18,573  
 
19,896  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0