Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
385,778  
389,733  
384,399  
394,303  
396,690  
57,695  
69,172  
67,725  
76,031  
73,300  
7,980  
16,754  
35,547  
34,798  
30,172  
0  
0  
0  
0  
0  
26,350  
21,635  
17,122  
24,715  
24,996  
21,552  
27,460  
14,917  
14,802  
17,157  
1,814  
3,323  
140  
1,716  
975  
328,083  
320,561  
316,674  
318,271  
323,390  
168  
168  
168  
168  
168  
291,575  
293,749  
294,401  
296,752  
302,535  
0  
0  
0  
0  
0  
16,167  
6,082  
1,496  
1,482  
2,409  
0  
0  
0  
0  
0  
20,173  
20,562  
20,609  
19,869  
18,278  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
385,778  
389,733  
384,399  
394,303  
396,690  
229,701  
238,765  
235,180  
240,003  
246,082  
40,302  
49,366  
45,248  
30,326  
34,605  
189,399  
189,399  
189,932  
209,676  
211,478  
156,077  
150,968  
149,218  
154,300  
150,608  
135,490  
130,636  
128,886  
133,968  
131,597  
20,588  
20,332  
20,332  
20,332  
19,010  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0