Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
387,978  
394,005  
385,778  
389,733  
384,399  
46,895  
49,980  
57,695  
69,172  
67,725  
11,559  
5,664  
7,980  
16,754  
35,547  
0  
0  
0  
0  
0  
16,982  
24,682  
26,350  
21,635  
17,122  
16,516  
16,223  
21,552  
27,460  
14,917  
1,838  
3,411  
1,814  
3,323  
140  
341,083  
344,025  
328,083  
320,561  
316,674  
147  
168  
168  
168  
168  
308,651  
314,540  
291,575  
293,749  
294,401  
0  
0  
0  
0  
0  
9,748  
7,767  
16,167  
6,082  
1,496  
0  
0  
0  
0  
0  
22,537  
21,550  
20,173  
20,562  
20,609  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
387,978  
394,005  
385,778  
389,733  
384,399  
235,710  
234,939  
229,701  
238,765  
235,180  
54,450  
46,074  
40,302  
49,366  
45,248  
181,260  
188,865  
189,399  
189,399  
189,932  
152,269  
159,066  
156,077  
150,968  
149,218  
131,681  
138,479  
135,490  
130,636  
128,886  
20,588  
20,588  
20,588  
20,332  
20,332  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0