Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
384,399  
394,303  
396,690  
396,999  
405,289  
67,725  
76,031  
73,300  
68,191  
71,177  
35,547  
34,798  
30,172  
27,024  
35,639  
0  
0  
0  
0  
0  
17,122  
24,715  
24,996  
21,743  
17,636  
14,917  
14,802  
17,157  
17,377  
17,583  
140  
1,716  
975  
2,047  
319  
316,674  
318,271  
323,390  
328,807  
334,113  
168  
168  
168  
168  
168  
294,401  
296,752  
302,535  
307,642  
315,223  
0  
0  
0  
0  
0  
1,496  
1,482  
2,409  
3,693  
1,577  
0  
0  
0  
0  
0  
20,609  
19,869  
18,278  
17,304  
17,145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
384,399  
394,303  
396,690  
396,999  
405,289  
235,180  
240,003  
246,082  
247,322  
256,837  
45,248  
30,326  
34,605  
35,844  
44,826  
189,932  
209,676  
211,478  
211,478  
212,011  
149,218  
154,300  
150,608  
149,677  
148,452  
128,886  
133,968  
131,597  
130,667  
129,442  
20,332  
20,332  
19,010  
19,010  
19,010  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0