Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
396,999  
405,289  
408,101  
407,893  
404,471  
68,191  
71,177  
77,699  
72,747  
64,944  
27,024  
35,639  
21,993  
18,875  
15,215  
0  
0  
0  
0  
0  
21,743  
17,636  
29,859  
29,053  
27,453  
17,377  
17,583  
24,599  
24,084  
20,473  
2,047  
319  
1,248  
735  
1,803  
328,807  
334,113  
330,403  
335,145  
339,527  
168  
168  
168  
168  
168  
307,642  
315,223  
308,293  
311,787  
320,688  
0  
0  
0  
0  
0  
3,693  
1,577  
4,993  
6,139  
1,446  
0  
0  
0  
0  
0  
17,304  
17,145  
16,948  
17,051  
17,226  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
396,999  
405,289  
408,101  
407,893  
404,471  
247,322  
256,837  
254,238  
258,597  
259,357  
35,844  
44,826  
22,064  
25,890  
27,421  
211,478  
212,011  
232,174  
232,708  
231,936  
149,677  
148,452  
153,863  
149,296  
145,114  
130,667  
129,442  
135,290  
130,723  
126,541  
19,010  
19,010  
18,573  
18,573  
18,573  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0