Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
903,698  
851,011  
802,500  
734,921  
648,670  
554,409  
545,072  
600,282  
538,202  
434,028  
5,022  
5,436  
5,384  
1,792  
5,754  
380,390  
370,390  
366,390  
300,500  
253,500  
69,647  
80,273  
143,084  
155,127  
104,413  
90,600  
80,080  
81,727  
69,951  
65,618  
8,751  
8,894  
3,698  
10,831  
4,743  
349,288  
305,938  
202,218  
196,719  
214,642  
3,114  
3,114  
0  
0  
6,821  
156,309  
158,863  
159,714  
163,696  
170,772  
0  
0  
0  
0  
0  
93,796  
85,598  
592  
718  
841  
0  
0  
0  
0  
0  
96,070  
58,363  
41,912  
32,305  
36,209  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
903,698  
851,011  
802,500  
734,921  
648,670  
438,968  
360,463  
330,762  
283,984  
229,854  
281,964  
201,281  
183,802  
158,626  
128,788  
157,004  
159,182  
146,960  
125,357  
101,067  
464,730  
490,547  
471,738  
450,937  
418,816  
464,730  
490,547  
471,738  
450,937  
418,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0