Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
964,977  
908,698  
913,677  
851,011  
802,500  
584,023  
563,400  
559,241  
545,072  
600,282  
15,349  
11,763  
5,022  
5,436  
5,384  
394,390  
382,390  
380,390  
370,390  
366,390  
94,722  
76,910  
77,420  
80,273  
143,084  
75,358  
85,544  
89,656  
80,080  
81,727  
4,204  
6,794  
6,753  
8,894  
3,698  
380,954  
345,298  
354,435  
305,938  
202,218  
3,104  
3,104  
3,114  
3,114  
0  
175,362  
151,642  
156,418  
158,863  
159,714  
0  
0  
0  
0  
0  
116,825  
99,310  
98,478  
85,598  
592  
0  
0  
0  
0  
0  
85,664  
91,242  
96,425  
58,363  
41,912  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
964,977  
908,698  
913,677  
851,011  
802,500  
449,320  
416,807  
443,572  
360,463  
330,762  
292,909  
256,761  
297,206  
201,281  
183,802  
156,411  
160,046  
146,366  
159,182  
146,960  
515,657  
491,891  
470,105  
490,547  
471,738  
515,657  
491,891  
470,105  
490,547  
471,738  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0