Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
908,698  
913,677  
851,011  
802,500  
734,921  
563,400  
559,241  
545,072  
600,282  
538,202  
11,763  
5,022  
5,436  
5,384  
1,792  
382,390  
380,390  
370,390  
366,390  
300,500  
76,910  
77,420  
80,273  
143,084  
155,127  
85,544  
89,656  
80,080  
81,727  
69,951  
6,794  
6,753  
8,894  
3,698  
10,831  
345,298  
354,435  
305,938  
202,218  
196,719  
3,104  
3,114  
3,114  
0  
0  
151,642  
156,418  
158,863  
159,714  
163,696  
0  
0  
0  
0  
0  
99,310  
98,478  
85,598  
592  
718  
0  
0  
0  
0  
0  
91,242  
96,425  
58,363  
41,912  
32,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
908,698  
913,677  
851,011  
802,500  
734,921  
416,807  
443,572  
360,463  
330,762  
283,984  
256,761  
297,206  
201,281  
183,802  
158,626  
160,046  
146,366  
159,182  
146,960  
125,357  
491,891  
470,105  
490,547  
471,738  
450,937  
491,891  
470,105  
490,547  
471,738  
450,937  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0