Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (BDP: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,185,660  
3,245,850  
 
1,161,360  
 
818,716  
885,620  
 
762,439  
 
35,906  
63,089  
 
2,538  
 
0  
0  
 
0  
 
261,214  
342,675  
 
628,705  
 
359,610  
326,560  
 
96,572  
 
161,985  
153,296  
 
34,623  
 
2,366,944  
2,360,230  
 
398,921  
 
0  
14,423  
 
0  
 
2,211,418  
2,182,318  
 
205  
 
0  
0  
 
0  
 
178  
0  
 
339,605  
 
0  
0  
 
0  
 
155,349  
163,488  
 
59,112  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,185,660  
3,245,850  
 
1,161,360  
 
3,055,932  
3,050,901  
 
920,475  
 
1,277,902  
1,246,582  
 
34,860  
 
1,778,030  
1,804,319  
 
885,615  
 
129,728  
194,949  
 
240,884  
 
129,728  
194,949  
 
240,884  
 
0  
0  
 
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0