Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (BDP: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,191,519  
3,185,660  
3,245,850  
2,074,046  
1,552,582  
869,899  
818,716  
885,620  
948,015  
940,111  
34,091  
35,906  
63,089  
20,163  
9,699  
2,000  
0  
0  
0  
0  
259,503  
261,214  
342,675  
494,966  
714,523  
407,206  
359,610  
326,560  
315,183  
157,194  
167,099  
161,985  
153,296  
117,703  
58,695  
2,321,621  
2,366,944  
2,360,230  
1,126,031  
612,471  
0  
0  
14,423  
0  
0  
2,175,694  
2,211,418  
2,182,318  
176  
190  
0  
0  
0  
0  
0  
271  
178  
0  
985,179  
544,728  
0  
0  
0  
0  
0  
145,655  
155,349  
163,488  
140,676  
67,552  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,191,519  
3,185,660  
3,245,850  
2,074,046  
1,552,582  
3,110,982  
3,055,932  
3,050,901  
1,832,639  
1,298,348  
1,205,572  
1,277,902  
1,246,582  
275,584  
60,662  
1,905,410  
1,778,030  
1,804,319  
1,557,056  
1,237,686  
80,538  
129,728  
194,949  
241,407  
254,234  
80,538  
129,728  
194,949  
241,407  
254,234  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0