Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (BDP: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,245,850  
 
1,161,360  
432,176  
 
885,620  
 
762,439  
192,015  
 
63,089  
 
2,538  
2,989  
 
0  
 
0  
0  
 
342,675  
 
628,705  
120,995  
 
326,560  
 
96,572  
51,011  
 
153,296  
 
34,623  
17,021  
 
2,360,230  
 
398,921  
240,161  
 
14,423  
 
0  
0  
 
2,182,318  
 
205  
185  
 
0  
 
0  
0  
 
0  
 
339,605  
188,647  
 
0  
 
0  
0  
 
163,488  
 
59,112  
51,328  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,245,850  
 
1,161,360  
432,176  
 
3,050,901  
 
920,475  
190,850  
 
1,246,582  
 
34,860  
8,034  
 
1,804,319  
 
885,615  
182,816  
 
194,949  
 
240,884  
241,326  
 
194,949  
 
240,884  
241,326  
 
0  
 
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0