CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
499,905  
555,787  
599,617  
537,132  
 
375,070  
399,254  
445,093  
461,948  
 
128,278  
77,082  
104,412  
16,826  
 
0  
0  
0  
0  
 
88,638  
124,427  
138,695  
248,500  
 
142,577  
184,810  
184,598  
175,009  
 
15,577  
12,935  
17,389  
21,613  
 
124,835  
156,533  
154,524  
75,184  
 
57,251  
87,251  
87,251  
0  
 
59,951  
60,298  
57,657  
57,294  
 
0  
0  
0  
0  
 
261  
403  
0  
0  
 
4,055  
4,055  
4,055  
4,055  
 
3,316  
4,525  
5,560  
13,834  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
499,905  
555,787  
599,617  
537,132  
 
312,620  
376,350  
433,538  
373,105  
 
312,583  
376,188  
433,376  
372,944  
 
37  
162  
162  
162  
 
187,285  
179,438  
166,079  
164,026  
 
187,285  
179,438  
166,079  
164,026  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0