CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
674,261  
528,740  
602,039  
557,856  
494,066  
590,733  
421,838  
508,666  
462,824  
369,009  
114,837  
11,944  
31,650  
56,757  
90,703  
65,073  
25,000  
33,000  
33,000  
0  
206,052  
203,531  
182,523  
149,238  
96,994  
184,897  
161,896  
247,885  
210,650  
166,434  
19,875  
19,467  
13,607  
13,179  
14,877  
83,528  
106,902  
93,373  
95,032  
125,057  
5,671  
27,251  
27,251  
27,251  
57,251  
59,313  
55,742  
57,272  
58,420  
58,102  
0  
0  
0  
0  
0  
657  
336  
68  
0  
0  
15,411  
19,055  
4,055  
4,055  
4,055  
2,476  
4,519  
4,727  
5,305  
5,649  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
674,261  
528,740  
602,039  
557,856  
494,066  
442,086  
325,607  
401,250  
382,873  
307,694  
442,086  
325,575  
401,218  
382,841  
307,662  
0  
32  
32  
32  
32  
232,175  
203,133  
200,789  
174,983  
186,372  
232,175  
203,133  
200,789  
174,983  
186,372  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0