CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
516,828  
612,465  
669,605  
554,463  
674,261  
385,501  
480,649  
538,784  
443,413  
590,733  
32,591  
77,406  
8,149  
24,971  
114,837  
52,373  
52,373  
81,673  
40,373  
65,073  
96,268  
162,642  
231,903  
186,954  
206,052  
183,413  
172,826  
195,581  
173,204  
184,897  
20,857  
15,404  
21,479  
17,911  
19,875  
131,327  
131,816  
130,821  
111,050  
83,528  
4,517  
5,134  
5,371  
5,767  
5,671  
80,311  
75,065  
74,183  
68,435  
59,313  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
582  
400  
657  
29,428  
30,000  
30,000  
30,000  
15,411  
17,071  
21,617  
20,685  
6,448  
2,476  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
516,828  
612,465  
669,605  
554,463  
674,261  
220,109  
333,948  
440,876  
319,278  
442,086  
215,071  
332,375  
439,897  
319,278  
442,086  
5,038  
1,573  
980  
0  
0  
296,719  
278,517  
228,729  
235,185  
232,175  
296,719  
278,517  
228,729  
235,185  
232,175  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0