CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
599,617  
537,132  
599,330  
 
 
445,093  
461,948  
551,631  
 
 
104,412  
16,826  
26,647  
 
 
0  
0  
0  
 
 
138,695  
248,500  
298,848  
 
 
184,598  
175,009  
218,195  
 
 
17,389  
21,613  
7,941  
 
 
154,524  
75,184  
47,699  
 
 
87,251  
0  
0  
 
 
57,657  
57,294  
37,629  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
4,055  
4,055  
2,920  
 
 
5,560  
13,834  
7,150  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
599,617  
537,132  
599,330  
 
 
433,538  
373,105  
507,857  
 
 
433,376  
372,944  
507,742  
 
 
162  
162  
115  
 
 
166,079  
164,026  
91,472  
 
 
166,079  
164,026  
91,472  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0