CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
554,463  
674,261  
528,740  
602,039  
557,856  
443,413  
590,733  
421,838  
508,666  
462,824  
24,971  
114,837  
11,944  
31,650  
56,757  
40,373  
65,073  
25,000  
33,000  
33,000  
186,954  
206,052  
203,531  
182,523  
149,238  
173,204  
184,897  
161,896  
247,885  
210,650  
17,911  
19,875  
19,467  
13,607  
13,179  
111,050  
83,528  
106,902  
93,373  
95,032  
5,767  
5,671  
27,251  
27,251  
27,251  
68,435  
59,313  
55,742  
57,272  
58,420  
0  
0  
0  
0  
0  
400  
657  
336  
68  
0  
30,000  
15,411  
19,055  
4,055  
4,055  
6,448  
2,476  
4,519  
4,727  
5,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
554,463  
674,261  
528,740  
602,039  
557,856  
319,278  
442,086  
325,607  
401,250  
382,873  
319,278  
442,086  
325,575  
401,218  
382,841  
0  
0  
32  
32  
32  
235,185  
232,175  
203,133  
200,789  
174,983  
235,185  
232,175  
203,133  
200,789  
174,983  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0