CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
528,740  
602,039  
557,856  
494,066  
499,905  
421,838  
508,666  
462,824  
369,009  
375,070  
11,944  
31,650  
56,757  
90,703  
128,278  
25,000  
33,000  
33,000  
0  
0  
203,531  
182,523  
149,238  
96,994  
88,638  
161,896  
247,885  
210,650  
166,434  
142,577  
19,467  
13,607  
13,179  
14,877  
15,577  
106,902  
93,373  
95,032  
125,057  
124,835  
27,251  
27,251  
27,251  
57,251  
57,251  
55,742  
57,272  
58,420  
58,102  
59,951  
0  
0  
0  
0  
0  
336  
68  
0  
0  
261  
19,055  
4,055  
4,055  
4,055  
4,055  
4,519  
4,727  
5,305  
5,649  
3,316  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
528,740  
602,039  
557,856  
494,066  
499,905  
325,607  
401,250  
382,873  
307,694  
312,620  
325,575  
401,218  
382,841  
307,662  
312,583  
32  
32  
32  
32  
37  
203,133  
200,789  
174,983  
186,372  
187,285  
203,133  
200,789  
174,983  
186,372  
187,285  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0