CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
602,039  
557,856  
494,066  
499,905  
555,787  
508,666  
462,824  
369,009  
375,070  
399,254  
31,650  
56,757  
90,703  
128,278  
77,082  
33,000  
33,000  
0  
0  
0  
182,523  
149,238  
96,994  
88,638  
124,427  
247,885  
210,650  
166,434  
142,577  
184,810  
13,607  
13,179  
14,877  
15,577  
12,935  
93,373  
95,032  
125,057  
124,835  
156,533  
27,251  
27,251  
57,251  
57,251  
87,251  
57,272  
58,420  
58,102  
59,951  
60,298  
0  
0  
0  
0  
0  
68  
0  
0  
261  
403  
4,055  
4,055  
4,055  
4,055  
4,055  
4,727  
5,305  
5,649  
3,316  
4,525  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
602,039  
557,856  
494,066  
499,905  
555,787  
401,250  
382,873  
307,694  
312,620  
376,350  
401,218  
382,841  
307,662  
312,583  
376,188  
32  
32  
32  
37  
162  
200,789  
174,983  
186,372  
187,285  
179,438  
200,789  
174,983  
186,372  
187,285  
179,438  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0