CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
555,787  
599,617  
537,132  
 
 
399,254  
445,093  
461,948  
 
 
77,082  
104,412  
16,826  
 
 
0  
0  
0  
 
 
124,427  
138,695  
248,500  
 
 
184,810  
184,598  
175,009  
 
 
12,935  
17,389  
21,613  
 
 
156,533  
154,524  
75,184  
 
 
87,251  
87,251  
0  
 
 
60,298  
57,657  
57,294  
 
 
0  
0  
0  
 
 
403  
0  
0  
 
 
4,055  
4,055  
4,055  
 
 
4,525  
5,560  
13,834  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
555,787  
599,617  
537,132  
 
 
376,350  
433,538  
373,105  
 
 
376,188  
433,376  
372,944  
 
 
162  
162  
162  
 
 
179,438  
166,079  
164,026  
 
 
179,438  
166,079  
164,026  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0