CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
563,575  
494,066  
499,905  
555,787  
599,617  
450,277  
369,009  
375,070  
399,254  
445,093  
89,757  
90,703  
128,278  
77,082  
104,412  
0  
0  
0  
0  
0  
129,334  
96,994  
88,638  
124,427  
138,695  
218,007  
166,434  
142,577  
184,810  
184,598  
13,179  
14,877  
15,577  
12,935  
17,389  
113,298  
125,057  
124,835  
156,533  
154,524  
45,518  
57,251  
57,251  
87,251  
87,251  
58,420  
58,102  
59,951  
60,298  
57,657  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
261  
403  
0  
4,055  
4,055  
4,055  
4,055  
4,055  
5,305  
5,649  
3,316  
4,525  
5,560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
563,575  
494,066  
499,905  
555,787  
599,617  
391,645  
307,694  
312,620  
376,350  
433,538  
391,613  
307,662  
312,583  
376,188  
433,376  
32  
32  
37  
162  
162  
171,929  
186,372  
187,285  
179,438  
166,079  
171,929  
186,372  
187,285  
179,438  
166,079  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0