Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
18,218  
26,918  
20,789  
15,221  
17,844  
13,331  
22,669  
16,453  
10,788  
13,337  
1,044  
3,457  
531  
1,167  
1,631  
1,000  
1,000  
2,500  
3,500  
2,500  
4,853  
10,838  
9,138  
1,605  
3,905  
6,385  
7,296  
4,280  
4,505  
5,290  
48  
78  
3  
10  
11  
4,887  
4,249  
4,337  
4,433  
4,507  
0  
0  
0  
0  
0  
4,831  
4,159  
4,219  
4,278  
4,341  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
56  
90  
118  
155  
166  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
18,218  
26,918  
20,789  
15,221  
17,844  
5,767  
14,546  
8,133  
2,442  
5,296  
5,582  
14,408  
7,963  
2,272  
5,126  
185  
138  
170  
170  
170  
12,451  
12,372  
12,656  
12,779  
12,548  
12,451  
12,372  
12,656  
12,779  
12,548  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0