Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,221  
17,844  
24,098  
15,496  
15,340  
10,788  
13,337  
19,519  
10,804  
10,554  
1,167  
1,631  
445  
548  
1,869  
3,500  
2,500  
0  
3,500  
2,500  
1,605  
3,905  
12,291  
1,956  
1,265  
4,505  
5,290  
6,756  
4,793  
4,905  
10  
11  
27  
7  
15  
4,433  
4,507  
4,580  
4,692  
4,786  
0  
0  
0  
0  
0  
4,278  
4,341  
4,403  
4,465  
4,529  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
155  
166  
177  
227  
258  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,221  
17,844  
24,098  
15,496  
15,340  
2,442  
5,296  
11,685  
2,628  
2,382  
2,272  
5,126  
11,593  
2,536  
2,290  
170  
170  
92  
92  
92  
12,779  
12,548  
12,414  
12,868  
12,959  
12,779  
12,548  
12,414  
12,868  
12,959  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0