Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
24,098  
15,496  
15,340  
16,870  
25,472  
19,519  
10,804  
10,554  
12,126  
20,648  
445  
548  
1,869  
2,732  
661  
0  
3,500  
2,500  
0  
0  
12,291  
1,956  
1,265  
4,137  
11,485  
6,756  
4,793  
4,905  
5,233  
8,486  
27  
7  
15  
24  
17  
4,580  
4,692  
4,786  
4,744  
4,824  
0  
0  
0  
0  
0  
4,403  
4,465  
4,529  
4,688  
4,753  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
177  
227  
258  
56  
70  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
24,098  
15,496  
15,340  
16,870  
25,472  
11,685  
2,628  
2,382  
4,430  
13,296  
11,593  
2,536  
2,290  
4,338  
13,204  
92  
92  
92  
92  
92  
12,414  
12,868  
12,959  
12,440  
12,176  
12,414  
12,868  
12,959  
12,440  
12,176  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0