Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,789  
15,221  
17,844  
24,098  
15,496  
16,453  
10,788  
13,337  
19,519  
10,804  
531  
1,167  
1,631  
445  
548  
2,500  
3,500  
2,500  
0  
3,500  
9,138  
1,605  
3,905  
12,291  
1,956  
4,280  
4,505  
5,290  
6,756  
4,793  
3  
10  
11  
27  
7  
4,337  
4,433  
4,507  
4,580  
4,692  
0  
0  
0  
0  
0  
4,219  
4,278  
4,341  
4,403  
4,465  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
118  
155  
166  
177  
227  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,789  
15,221  
17,844  
24,098  
15,496  
8,133  
2,442  
5,296  
11,685  
2,628  
7,963  
2,272  
5,126  
11,593  
2,536  
170  
170  
170  
92  
92  
12,656  
12,779  
12,548  
12,414  
12,868  
12,656  
12,779  
12,548  
12,414  
12,868  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0