Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,340  
16,870  
25,472  
15,216  
15,281  
10,554  
12,126  
20,648  
10,310  
10,291  
1,869  
2,732  
661  
1,795  
1,819  
2,500  
0  
0  
2,000  
2,000  
1,265  
4,137  
11,485  
1,170  
1,257  
4,905  
5,233  
8,486  
5,343  
5,199  
15  
24  
17  
2  
17  
4,786  
4,744  
4,824  
4,906  
4,990  
0  
0  
0  
0  
0  
4,529  
4,688  
4,753  
4,821  
4,889  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
258  
56  
70  
86  
102  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,340  
16,870  
25,472  
15,216  
15,281  
2,382  
4,430  
13,296  
2,891  
2,822  
2,290  
4,338  
13,204  
2,889  
2,820  
92  
92  
92  
2  
2  
12,959  
12,440  
12,176  
12,326  
12,460  
12,959  
12,440  
12,176  
12,326  
12,460  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0