Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,870  
25,472  
15,216  
15,281  
19,999  
12,126  
20,648  
10,310  
10,291  
14,973  
2,732  
661  
1,795  
1,819  
2,243  
0  
0  
2,000  
2,000  
1,000  
4,137  
11,485  
1,170  
1,257  
4,921  
5,233  
8,486  
5,343  
5,199  
6,710  
24  
17  
2  
17  
99  
4,744  
4,824  
4,906  
4,990  
5,026  
0  
0  
0  
0  
0  
4,688  
4,753  
4,821  
4,889  
4,990  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
56  
70  
86  
102  
36  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,870  
25,472  
15,216  
15,281  
19,999  
4,430  
13,296  
2,891  
2,822  
7,582  
4,338  
13,204  
2,889  
2,820  
7,580  
92  
92  
2  
2  
2  
12,440  
12,176  
12,326  
12,460  
12,417  
12,440  
12,176  
12,326  
12,460  
12,417  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0