Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,918  
20,789  
15,221  
17,844  
24,098  
22,669  
16,453  
10,788  
13,337  
19,519  
3,457  
531  
1,167  
1,631  
445  
1,000  
2,500  
3,500  
2,500  
0  
10,838  
9,138  
1,605  
3,905  
12,291  
7,296  
4,280  
4,505  
5,290  
6,756  
78  
3  
10  
11  
27  
4,249  
4,337  
4,433  
4,507  
4,580  
0  
0  
0  
0  
0  
4,159  
4,219  
4,278  
4,341  
4,403  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
90  
118  
155  
166  
177  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,918  
20,789  
15,221  
17,844  
24,098  
14,546  
8,133  
2,442  
5,296  
11,685  
14,408  
7,963  
2,272  
5,126  
11,593  
138  
170  
170  
170  
92  
12,372  
12,656  
12,779  
12,548  
12,414  
12,372  
12,656  
12,779  
12,548  
12,414  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0