Công ty Cổ phần Dược Becamex (BCP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
158,214  
162,608  
 
 
 
120,627  
121,911  
 
 
 
1,587  
923  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
96,243  
95,441  
 
 
 
22,551  
25,305  
 
 
 
245  
242  
 
 
 
37,588  
40,696  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
30,962  
34,224  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
6,626  
6,472  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
158,214  
162,608  
 
 
 
113,606  
119,254  
 
 
 
111,647  
117,556  
 
 
 
1,960  
1,697  
 
 
 
44,608  
43,354  
 
 
 
44,608  
43,354  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0