Công ty Cổ phần Dược Becamex (BCP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,608  
 
 
 
 
121,911  
 
 
 
 
923  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
95,441  
 
 
 
 
25,305  
 
 
 
 
242  
 
 
 
 
40,696  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
34,224  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,472  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,608  
 
 
 
 
119,254  
 
 
 
 
117,556  
 
 
 
 
1,697  
 
 
 
 
43,354  
 
 
 
 
43,354  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0