Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
44,629,192  
53,665,807  
53,692,743  
51,350,520  
 
30,378,937  
37,552,312  
38,104,274  
36,967,012  
 
2,572,638  
2,775,777  
2,806,329  
2,042,957  
 
430,704  
452,114  
451,345  
602,774  
 
6,128,914  
6,597,370  
6,868,665  
6,811,634  
 
21,180,701  
27,651,716  
27,928,314  
27,417,444  
 
65,979  
75,335  
49,621  
92,204  
 
14,250,254  
16,113,494  
15,588,469  
14,383,508  
 
516,327  
491,063  
379,147  
969,388  
 
1,730,245  
1,733,894  
1,823,210  
1,565,896  
 
658,904  
1,172,948  
676,170  
706,178  
 
2,161,959  
2,137,891  
2,135,762  
1,791,905  
 
8,343,999  
9,727,438  
9,705,742  
8,818,969  
 
838,820  
850,260  
868,438  
531,173  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
44,629,192  
53,665,807  
53,692,743  
51,350,520  
 
32,030,074  
40,726,995  
40,884,906  
40,276,123  
 
23,165,570  
25,664,211  
25,478,023  
25,688,019  
 
8,864,504  
15,062,784  
15,406,883  
14,588,104  
 
12,599,118  
12,938,812  
12,807,837  
11,074,398  
 
12,599,118  
12,938,812  
12,807,837  
11,074,398  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0