Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,692,743  
51,350,520  
 
 
 
38,104,274  
36,967,012  
 
 
 
2,806,329  
2,042,957  
 
 
 
451,345  
602,774  
 
 
 
6,868,665  
6,811,634  
 
 
 
27,928,314  
27,417,444  
 
 
 
49,621  
92,204  
 
 
 
15,588,469  
14,383,508  
 
 
 
379,147  
969,388  
 
 
 
1,823,210  
1,565,896  
 
 
 
676,170  
706,178  
 
 
 
2,135,762  
1,791,905  
 
 
 
9,705,742  
8,818,969  
 
 
 
868,438  
531,173  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,692,743  
51,350,520  
 
 
 
40,884,906  
40,276,123  
 
 
 
25,478,023  
25,688,019  
 
 
 
15,406,883  
14,588,104  
 
 
 
12,807,837  
11,074,398  
 
 
 
12,807,837  
11,074,398  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0