Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,395,851  
51,350,520  
 
 
 
38,320,555  
36,967,012  
 
 
 
2,625,769  
2,042,957  
 
 
 
614,905  
602,774  
 
 
 
6,561,917  
6,811,634  
 
 
 
28,463,041  
27,417,444  
 
 
 
54,922  
92,204  
 
 
 
14,075,296  
14,383,508  
 
 
 
314,302  
969,388  
 
 
 
1,653,596  
1,565,896  
 
 
 
676,170  
706,178  
 
 
 
1,768,048  
1,791,905  
 
 
 
9,133,169  
8,818,969  
 
 
 
530,010  
531,173  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,395,851  
51,350,520  
 
 
 
41,163,877  
40,276,123  
 
 
 
25,373,799  
25,688,019  
 
 
 
15,790,078  
14,588,104  
 
 
 
11,231,974  
11,074,398  
 
 
 
11,231,974  
11,074,398  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0