Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,288,672  
3,304,239  
3,362,121  
3,429,857  
3,373,545  
2,397,885  
2,378,360  
2,489,219  
2,531,903  
2,454,187  
70,287  
53,395  
153,928  
142,410  
212,584  
0  
0  
43,500  
73,500  
30,000  
99,809  
110,700  
85,225  
54,565  
60,682  
2,222,929  
2,209,484  
2,195,671  
2,251,830  
2,142,066  
4,860  
4,782  
10,894  
9,597  
8,855  
890,787  
925,878  
872,902  
897,954  
919,358  
109,230  
109,823  
106,928  
149,026  
153,987  
22,843  
23,686  
24,528  
24,436  
25,417  
83,121  
84,025  
84,914  
92,140  
92,894  
473,446  
483,550  
439,962  
421,580  
441,302  
192,494  
219,406  
212,571  
206,468  
201,045  
9,653  
5,388  
3,998  
4,304  
4,713  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,288,672  
3,304,239  
3,362,121  
3,429,857  
3,373,545  
1,261,736  
1,292,310  
1,336,943  
1,415,375  
1,511,706  
362,184  
365,565  
415,187  
548,574  
428,247  
899,552  
926,745  
921,756  
866,801  
1,083,459  
2,026,935  
2,011,929  
2,025,178  
2,014,482  
1,861,839  
2,026,935  
2,011,929  
2,025,178  
2,014,482  
1,861,839  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0