Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,881,917  
3,065,957  
3,325,699  
3,288,672  
3,304,239  
2,247,677  
2,404,229  
2,451,104  
2,397,885  
2,378,360  
137,748  
273,233  
134,441  
70,287  
53,395  
0  
0  
0  
0  
0  
442,454  
489,017  
63,506  
99,809  
110,700  
1,646,592  
1,618,577  
2,245,406  
2,222,929  
2,209,484  
20,882  
23,402  
7,751  
4,860  
4,782  
634,241  
661,728  
874,595  
890,787  
925,878  
78,402  
84,675  
105,485  
109,230  
109,823  
21,040  
21,438  
22,694  
22,843  
23,686  
81,053  
81,749  
82,371  
83,121  
84,025  
271,948  
272,425  
466,812  
473,446  
483,550  
175,382  
194,585  
191,346  
192,494  
219,406  
6,415  
6,857  
5,886  
9,653  
5,388  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,881,917  
3,065,957  
3,325,699  
3,288,672  
3,304,239  
928,621  
1,088,403  
1,332,512  
1,261,736  
1,292,310  
386,614  
346,121  
475,773  
362,184  
365,565  
542,007  
742,282  
856,739  
899,552  
926,745  
1,953,296  
1,977,554  
1,993,187  
2,026,935  
2,011,929  
1,953,296  
1,977,554  
1,993,187  
2,026,935  
2,011,929  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0