Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,970,290  
3,012,768  
2,881,917  
3,065,957  
3,325,699  
2,349,672  
2,344,132  
2,247,677  
2,404,229  
2,451,104  
380,071  
77,250  
137,748  
273,233  
134,441  
0  
0  
0  
0  
0  
99,060  
652,817  
442,454  
489,017  
63,506  
1,848,102  
1,597,090  
1,646,592  
1,618,577  
2,245,406  
22,439  
16,976  
20,882  
23,402  
7,751  
620,618  
668,636  
634,241  
661,728  
874,595  
120,098  
122,203  
78,402  
84,675  
105,485  
22,218  
20,477  
21,040  
21,438  
22,694  
27,095  
80,375  
81,053  
81,749  
82,371  
273,686  
272,529  
271,948  
272,425  
466,812  
173,034  
168,709  
175,382  
194,585  
191,346  
4,487  
4,342  
6,415  
6,857  
5,886  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,970,290  
3,012,768  
2,881,917  
3,065,957  
3,325,699  
900,281  
995,875  
928,621  
1,088,403  
1,332,512  
400,086  
357,805  
386,614  
346,121  
475,773  
500,195  
638,070  
542,007  
742,282  
856,739  
2,070,009  
2,016,894  
1,953,296  
1,977,554  
1,993,187  
2,070,009  
2,016,894  
1,953,296  
1,977,554  
1,993,187  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0