Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,417,973  
1,202,874  
881,121  
851,104  
896,073  
771,355  
747,335  
443,910  
449,201  
499,200  
36,810  
15,292  
30,023  
19,421  
39,827  
257,937  
2,800  
700  
910  
5,736  
336,511  
615,122  
312,746  
288,831  
314,620  
130,100  
107,955  
94,777  
124,574  
123,792  
9,997  
6,165  
5,664  
15,464  
15,225  
2,646,618  
455,539  
437,211  
401,904  
396,874  
442,057  
2,163  
1,961  
1,851  
1,851  
86,962  
82,096  
95,494  
52,365  
60,308  
0  
0  
0  
0  
0  
18,756  
9,066  
7,383  
2,691  
2,691  
1,809,316  
63,949  
41,387  
59,173  
44,298  
289,527  
298,265  
290,987  
285,824  
287,726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,417,973  
1,202,874  
881,121  
851,104  
896,073  
2,778,060  
512,204  
373,195  
373,746  
436,631  
1,317,140  
475,541  
349,448  
302,336  
334,675  
1,460,920  
36,663  
23,746  
71,410  
101,955  
639,913  
690,670  
507,926  
477,358  
459,443  
639,913  
690,670  
507,926  
477,358  
459,443  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0