Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,493,025  
4,175,980  
4,602,186  
3,417,973  
1,202,874  
1,624,686  
1,699,466  
1,511,292  
771,355  
747,335  
28,276  
55,241  
22,357  
36,810  
15,292  
416,579  
690,275  
934,982  
257,937  
2,800  
1,033,714  
805,978  
374,166  
336,511  
615,122  
135,178  
136,982  
168,436  
130,100  
107,955  
10,939  
10,991  
11,351  
9,997  
6,165  
2,868,338  
2,476,513  
3,090,895  
2,646,618  
455,539  
742,295  
442,295  
442,081  
442,057  
2,163  
116,490  
112,269  
102,967  
86,962  
82,096  
0  
0  
0  
0  
0  
35,595  
34,628  
18,903  
18,756  
9,066  
1,743,040  
1,645,279  
2,246,813  
1,809,316  
63,949  
230,919  
242,042  
280,131  
289,527  
298,265  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,493,025  
4,175,980  
4,602,186  
3,417,973  
1,202,874  
3,172,467  
2,853,855  
3,341,753  
2,778,060  
512,204  
660,166  
631,913  
1,870,410  
1,317,140  
475,541  
2,512,301  
2,221,942  
1,471,343  
1,460,920  
36,663  
1,320,558  
1,322,125  
1,260,434  
639,913  
690,670  
1,320,558  
1,322,125  
1,260,434  
639,913  
690,670  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0