Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,582,561  
4,493,025  
4,175,980  
4,602,186  
3,417,973  
1,842,967  
1,624,686  
1,699,466  
1,511,292  
771,355  
26,280  
28,276  
55,241  
22,357  
36,810  
370,905  
416,579  
690,275  
934,982  
257,937  
1,238,741  
1,033,714  
805,978  
374,166  
336,511  
191,097  
135,178  
136,982  
168,436  
130,100  
15,944  
10,939  
10,991  
11,351  
9,997  
2,739,595  
2,868,338  
2,476,513  
3,090,895  
2,646,618  
743,119  
742,295  
442,295  
442,081  
442,057  
118,074  
116,490  
112,269  
102,967  
86,962  
0  
0  
0  
0  
0  
44,854  
35,595  
34,628  
18,903  
18,756  
1,606,740  
1,743,040  
1,645,279  
2,246,813  
1,809,316  
226,809  
230,919  
242,042  
280,131  
289,527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,582,561  
4,493,025  
4,175,980  
4,602,186  
3,417,973  
3,251,436  
3,172,467  
2,853,855  
3,341,753  
2,778,060  
746,138  
660,166  
631,913  
1,870,410  
1,317,140  
2,505,298  
2,512,301  
2,221,942  
1,471,343  
1,460,920  
1,331,126  
1,320,558  
1,322,125  
1,260,434  
639,913  
1,331,126  
1,320,558  
1,322,125  
1,260,434  
639,913  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0