Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,602,186  
3,417,973  
1,202,874  
881,121  
851,104  
1,511,292  
771,355  
747,335  
443,910  
449,201  
22,357  
36,810  
15,292  
30,023  
19,421  
934,982  
257,937  
2,800  
700  
910  
374,166  
336,511  
615,122  
312,746  
288,831  
168,436  
130,100  
107,955  
94,777  
124,574  
11,351  
9,997  
6,165  
5,664  
15,464  
3,090,895  
2,646,618  
455,539  
437,211  
401,904  
442,081  
442,057  
2,163  
1,961  
1,851  
102,967  
86,962  
82,096  
95,494  
52,365  
0  
0  
0  
0  
0  
18,903  
18,756  
9,066  
7,383  
2,691  
2,246,813  
1,809,316  
63,949  
41,387  
59,173  
280,131  
289,527  
298,265  
290,987  
285,824  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,602,186  
3,417,973  
1,202,874  
881,121  
851,104  
3,341,753  
2,778,060  
512,204  
373,195  
373,746  
1,870,410  
1,317,140  
475,541  
349,448  
302,336  
1,471,343  
1,460,920  
36,663  
23,746  
71,410  
1,260,434  
639,913  
690,670  
507,926  
477,358  
1,260,434  
639,913  
690,670  
507,926  
477,358  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0