Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,445,136  
3,514,738  
4,739,738  
4,582,561  
4,493,025  
1,739,869  
1,302,063  
1,984,480  
1,842,967  
1,624,686  
40,908  
187,755  
48,149  
26,280  
28,276  
46,181  
49,930  
227,005  
370,905  
416,579  
824,312  
770,296  
1,490,344  
1,238,741  
1,033,714  
234,951  
258,547  
194,880  
191,097  
135,178  
593,518  
35,535  
24,101  
15,944  
10,939  
2,705,267  
2,212,675  
2,755,258  
2,739,595  
2,868,338  
1,028,414  
1,016,765  
757,521  
743,119  
742,295  
109,162  
116,675  
119,303  
118,074  
116,490  
653,047  
0  
0  
0  
0  
51,996  
41,644  
42,506  
44,854  
35,595  
659,765  
821,491  
1,615,024  
1,606,740  
1,743,040  
202,884  
216,099  
220,905  
226,809  
230,919  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,445,136  
3,514,738  
4,740,343  
4,582,561  
4,493,025  
3,109,400  
2,154,361  
3,397,487  
3,251,436  
3,172,467  
1,074,779  
971,081  
875,412  
746,138  
660,166  
2,034,621  
1,183,280  
2,522,076  
2,505,298  
2,512,301  
1,335,735  
1,360,377  
1,342,855  
1,331,126  
1,320,558  
1,335,735  
1,360,377  
1,342,855  
1,331,126  
1,320,558  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0