Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,336,298  
4,293,290  
4,828,948  
4,445,136  
3,514,738  
2,392,141  
1,876,605  
2,156,626  
1,739,869  
1,302,063  
55,887  
15,471  
37,145  
40,908  
187,755  
33,622  
36,622  
30,240  
46,181  
49,930  
2,065,171  
1,541,066  
1,805,257  
824,312  
770,296  
179,890  
241,547  
245,664  
234,951  
258,547  
57,572  
41,899  
38,320  
593,518  
35,535  
2,944,156  
2,416,685  
2,672,322  
2,705,267  
2,212,675  
577,960  
371,531  
970,805  
1,028,414  
1,016,765  
226,165  
100,375  
107,105  
109,162  
116,675  
653,256  
653,047  
653,047  
653,047  
0  
212,388  
219,139  
52,313  
51,996  
41,644  
902,468  
684,483  
691,389  
659,765  
821,491  
371,919  
388,111  
197,663  
202,884  
216,099  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,336,298  
4,293,290  
4,828,948  
4,445,136  
3,514,738  
3,906,807  
2,961,904  
3,483,809  
3,109,400  
2,154,361  
2,080,678  
1,329,864  
1,227,626  
1,074,779  
971,081  
1,826,129  
1,632,041  
2,256,183  
2,034,621  
1,183,280  
1,429,491  
1,331,386  
1,345,138  
1,335,735  
1,360,377  
1,429,491  
1,331,386  
1,345,138  
1,335,735  
1,360,377  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0