Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,175,980  
4,602,186  
3,417,973  
1,202,874  
881,121  
1,699,466  
1,511,292  
771,355  
747,335  
443,910  
55,241  
22,357  
36,810  
15,292  
30,023  
690,275  
934,982  
257,937  
2,800  
700  
805,978  
374,166  
336,511  
615,122  
312,746  
136,982  
168,436  
130,100  
107,955  
94,777  
10,991  
11,351  
9,997  
6,165  
5,664  
2,476,513  
3,090,895  
2,646,618  
455,539  
437,211  
442,295  
442,081  
442,057  
2,163  
1,961  
112,269  
102,967  
86,962  
82,096  
95,494  
0  
0  
0  
0  
0  
34,628  
18,903  
18,756  
9,066  
7,383  
1,645,279  
2,246,813  
1,809,316  
63,949  
41,387  
242,042  
280,131  
289,527  
298,265  
290,987  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,175,980  
4,602,186  
3,417,973  
1,202,874  
881,121  
2,853,855  
3,341,753  
2,778,060  
512,204  
373,195  
631,913  
1,870,410  
1,317,140  
475,541  
349,448  
2,221,942  
1,471,343  
1,460,920  
36,663  
23,746  
1,322,125  
1,260,434  
639,913  
690,670  
507,926  
1,322,125  
1,260,434  
639,913  
690,670  
507,926  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0