Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
4,582,561  
4,493,025  
4,175,980  
4,602,186  
 
1,842,967  
1,624,686  
1,699,466  
1,511,292  
 
26,280  
28,276  
55,241  
22,357  
 
370,905  
416,579  
690,275  
934,982  
 
1,238,741  
1,033,714  
805,978  
374,166  
 
191,097  
135,178  
136,982  
168,436  
 
15,944  
10,939  
10,991  
11,351  
 
2,739,595  
2,868,338  
2,476,513  
3,090,895  
 
743,119  
742,295  
442,295  
442,081  
 
118,074  
116,490  
112,269  
102,967  
 
0  
0  
0  
0  
 
44,854  
35,595  
34,628  
18,903  
 
1,606,740  
1,743,040  
1,645,279  
2,246,813  
 
226,809  
230,919  
242,042  
280,131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
4,582,561  
4,493,025  
4,175,980  
4,602,186  
 
3,251,436  
3,172,467  
2,853,855  
3,341,753  
 
746,138  
660,166  
631,913  
1,870,410  
 
2,505,298  
2,512,301  
2,221,942  
1,471,343  
 
1,331,126  
1,320,558  
1,322,125  
1,260,434  
 
1,331,126  
1,320,558  
1,322,125  
1,260,434  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0