Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,093,079  
1,294,033  
1,108,341  
1,214,888  
1,149,616  
925,850  
1,205,106  
1,044,618  
1,144,278  
1,085,781  
70,374  
44,314  
28,209  
54,284  
13,909  
0  
0  
0  
0  
0  
411,221  
728,389  
760,889  
809,555  
881,377  
422,649  
409,917  
253,005  
274,098  
189,427  
21,606  
22,486  
2,517  
6,341  
1,067  
167,230  
88,927  
63,723  
70,611  
63,835  
124,091  
46,539  
46,539  
53,534  
46,539  
37,202  
36,415  
11,182  
11,421  
11,625  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
3,937  
3,973  
4,002  
3,656  
3,671  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,093,079  
1,294,033  
1,108,341  
1,214,888  
1,149,616  
726,887  
926,296  
762,338  
873,541  
793,079  
726,887  
912,933  
745,866  
841,902  
776,607  
0  
13,363  
16,471  
31,639  
16,471  
366,192  
367,737  
346,004  
341,347  
356,537  
366,192  
367,737  
346,004  
341,347  
356,537  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0