Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,139,458  
1,233,589  
1,284,201  
1,250,432  
1,310,981  
1,056,164  
1,149,959  
1,200,229  
1,209,146  
1,255,622  
14,461  
15,141  
8,197  
9,159  
10,960  
0  
0  
0  
0  
0  
762,528  
552,129  
599,317  
635,453  
646,191  
278,414  
581,989  
590,263  
561,355  
594,814  
761  
701  
2,452  
3,179  
3,656  
83,293  
83,629  
83,972  
41,286  
55,359  
66,079  
66,079  
66,079  
23,011  
36,631  
11,518  
11,802  
12,078  
12,392  
12,779  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
3,696  
3,748  
3,815  
3,882  
3,949  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,139,458  
1,233,589  
1,284,201  
1,250,432  
1,310,981  
786,591  
889,070  
940,063  
894,335  
957,683  
775,149  
772,157  
828,244  
787,731  
578,829  
11,442  
116,913  
111,819  
106,604  
378,853  
352,866  
344,519  
344,139  
356,097  
353,298  
352,866  
344,519  
344,139  
356,097  
353,298  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0