Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,291,934  
1,250,432  
1,310,981  
1,631,079  
1,686,979  
1,251,030  
1,209,146  
1,255,622  
1,575,164  
1,630,515  
8,197  
9,159  
10,960  
19,843  
21,188  
0  
0  
0  
0  
0  
642,619  
635,453  
646,191  
289,413  
365,741  
597,731  
561,355  
594,814  
1,191,572  
1,172,905  
2,483  
3,179  
3,656  
74,336  
70,681  
40,904  
41,286  
55,359  
55,915  
56,464  
23,011  
23,011  
36,631  
36,631  
36,631  
12,078  
12,392  
12,779  
13,267  
13,749  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
3,815  
3,882  
3,949  
4,017  
4,084  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,291,934  
1,250,432  
1,310,981  
1,631,079  
1,686,979  
946,938  
894,335  
957,683  
1,295,406  
1,349,511  
835,119  
787,731  
578,829  
921,444  
980,124  
111,819  
106,604  
378,853  
373,962  
369,387  
344,996  
356,097  
353,298  
335,673  
337,468  
344,996  
356,097  
353,298  
335,673  
337,468  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0