Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,631,079  
1,686,979  
1,727,995  
1,797,620  
1,250,015  
1,575,164  
1,630,515  
1,707,338  
1,775,986  
1,228,148  
19,843  
21,188  
113,253  
51,107  
8,124  
0  
0  
0  
0  
31,300  
289,413  
365,741  
199,922  
358,749  
228,382  
1,191,572  
1,172,905  
1,321,531  
1,297,455  
913,030  
74,336  
70,681  
72,633  
68,675  
47,313  
55,915  
56,464  
20,657  
21,634  
21,867  
36,631  
36,631  
313  
647  
647  
13,267  
13,749  
14,194  
14,778  
15,106  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
4,017  
4,084  
4,151  
4,208  
4,114  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,631,079  
1,686,979  
1,727,995  
1,797,620  
1,250,015  
1,295,406  
1,349,511  
1,370,601  
1,444,893  
916,018  
921,444  
980,124  
1,370,601  
1,444,893  
797,419  
373,962  
369,387  
0  
0  
118,600  
335,673  
337,468  
357,394  
352,727  
333,997  
335,673  
337,468  
357,394  
352,727  
333,997  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0