Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,250,432  
1,310,981  
1,631,079  
1,686,979  
1,727,995  
1,209,146  
1,255,622  
1,575,164  
1,630,515  
1,707,338  
9,159  
10,960  
19,843  
21,188  
113,253  
0  
0  
0  
0  
0  
635,453  
646,191  
289,413  
365,741  
199,922  
561,355  
594,814  
1,191,572  
1,172,905  
1,321,531  
3,179  
3,656  
74,336  
70,681  
72,633  
41,286  
55,359  
55,915  
56,464  
20,657  
23,011  
36,631  
36,631  
36,631  
313  
12,392  
12,779  
13,267  
13,749  
14,194  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
3,882  
3,949  
4,017  
4,084  
4,151  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,250,432  
1,310,981  
1,631,079  
1,686,979  
1,727,995  
894,335  
957,683  
1,295,406  
1,349,511  
1,370,601  
787,731  
578,829  
921,444  
980,124  
1,370,601  
106,604  
378,853  
373,962  
369,387  
0  
356,097  
353,298  
335,673  
337,468  
357,394  
356,097  
353,298  
335,673  
337,468  
357,394  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0