Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,108,341  
1,214,888  
1,149,616  
1,139,458  
1,233,589  
1,044,618  
1,144,278  
1,085,781  
1,056,164  
1,149,959  
28,209  
54,284  
13,909  
14,461  
15,141  
0  
0  
0  
0  
0  
760,889  
809,555  
881,377  
762,528  
552,129  
253,005  
274,098  
189,427  
278,414  
581,989  
2,517  
6,341  
1,067  
761  
701  
63,723  
70,611  
63,835  
83,293  
83,629  
46,539  
53,534  
46,539  
66,079  
66,079  
11,182  
11,421  
11,625  
11,518  
11,802  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
4,002  
3,656  
3,671  
3,696  
3,748  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,108,341  
1,214,888  
1,149,616  
1,139,458  
1,233,589  
762,338  
873,541  
793,079  
786,591  
889,070  
745,866  
841,902  
776,607  
775,149  
772,157  
16,471  
31,639  
16,471  
11,442  
116,913  
346,004  
341,347  
356,537  
352,866  
344,519  
346,004  
341,347  
356,537  
352,866  
344,519  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0