Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,990,083  
4,954,388  
5,107,053  
5,147,297  
5,340,930  
1,168,638  
1,064,693  
1,145,029  
1,083,924  
1,207,615  
47,197  
39,539  
55,524  
158,034  
64,073  
0  
0  
0  
0  
0  
479,115  
451,218  
557,465  
343,752  
499,042  
629,824  
557,175  
509,486  
561,690  
614,391  
12,503  
16,761  
22,553  
20,448  
30,109  
3,821,445  
3,889,696  
3,962,024  
4,063,373  
4,133,315  
1,657  
1,657  
1,657  
0  
0  
3,723,681  
3,780,557  
3,848,820  
3,908,873  
3,965,191  
0  
0  
0  
0  
0  
35,614  
42,626  
42,014  
85,028  
85,362  
0  
0  
0  
0  
0  
60,493  
64,857  
69,533  
69,471  
82,762  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,990,083  
4,954,388  
5,107,053  
5,147,297  
5,340,930  
3,139,601  
3,157,041  
3,384,179  
3,426,032  
3,724,140  
2,741,361  
2,759,614  
2,632,517  
2,687,669  
2,641,775  
398,240  
397,427  
751,662  
738,363  
1,082,365  
1,850,482  
1,797,347  
1,722,874  
1,721,264  
1,616,790  
1,850,482  
1,797,347  
1,722,874  
1,721,264  
1,616,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0