Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,155,284  
4,739,278  
4,990,083  
4,954,388  
5,107,053  
1,393,724  
976,519  
1,168,638  
1,064,693  
1,145,029  
36,609  
164,763  
47,197  
39,539  
55,524  
0  
0  
0  
0  
0  
464,939  
188,756  
479,115  
451,218  
557,465  
865,641  
606,230  
629,824  
557,175  
509,486  
26,534  
16,771  
12,503  
16,761  
22,553  
3,761,560  
3,762,758  
3,821,445  
3,889,696  
3,962,024  
1,885  
1,657  
1,657  
1,657  
1,657  
3,599,770  
3,666,295  
3,723,681  
3,780,557  
3,848,820  
0  
0  
0  
0  
0  
103,010  
35,741  
35,614  
42,626  
42,014  
0  
0  
0  
0  
0  
56,895  
59,064  
60,493  
64,857  
69,533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,155,284  
4,739,278  
4,990,083  
4,954,388  
5,107,053  
3,205,815  
2,799,747  
3,139,601  
3,157,041  
3,384,179  
2,880,466  
2,742,653  
2,741,361  
2,759,614  
2,632,517  
325,348  
57,094  
398,240  
397,427  
751,662  
1,949,469  
1,939,531  
1,850,482  
1,797,347  
1,722,874  
1,949,469  
1,939,531  
1,850,482  
1,797,347  
1,722,874  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0