Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,842,482  
5,030,189  
5,069,619  
5,155,284  
4,739,278  
1,176,177  
1,359,946  
1,364,295  
1,393,724  
976,519  
112,446  
21,957  
46,360  
36,609  
164,763  
0  
0  
0  
0  
0  
149,267  
424,106  
500,458  
464,939  
188,756  
887,773  
894,230  
788,475  
865,641  
606,230  
26,692  
19,653  
29,003  
26,534  
16,771  
3,666,305  
3,670,243  
3,705,324  
3,761,560  
3,762,758  
1,885  
1,885  
1,885  
1,885  
1,657  
3,391,564  
3,457,912  
3,520,496  
3,599,770  
3,666,295  
0  
0  
0  
0  
0  
218,866  
155,560  
127,288  
103,010  
35,741  
0  
0  
0  
0  
0  
53,989  
54,885  
55,654  
56,895  
59,064  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,842,482  
5,030,189  
5,069,619  
5,155,284  
4,739,278  
3,041,994  
3,285,875  
3,289,422  
3,205,815  
2,799,747  
2,656,246  
2,921,004  
2,943,949  
2,880,466  
2,742,653  
385,748  
364,871  
345,473  
325,348  
57,094  
1,800,488  
1,744,314  
1,780,197  
1,949,469  
1,939,531  
1,800,488  
1,744,314  
1,780,197  
1,949,469  
1,939,531  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0