Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,551,217  
4,807,599  
4,735,600  
4,831,468  
4,842,482  
1,042,274  
1,277,925  
1,157,323  
1,225,148  
1,176,177  
115,897  
116,997  
35,920  
63,682  
112,446  
5,000  
5,000  
0  
0  
0  
117,016  
394,048  
364,998  
335,511  
149,267  
775,940  
747,918  
732,569  
788,182  
887,773  
28,420  
13,962  
23,837  
37,773  
26,692  
3,508,943  
3,529,674  
3,578,276  
3,606,320  
3,666,305  
2,120  
2,120  
2,120  
2,120  
1,885  
3,135,077  
3,199,875  
3,260,838  
3,326,761  
3,391,564  
0  
0  
0  
0  
0  
282,730  
242,061  
247,727  
225,412  
218,866  
0  
0  
0  
0  
0  
89,016  
85,617  
67,591  
52,026  
53,989  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,551,217  
4,807,599  
4,735,600  
4,831,468  
4,842,482  
2,668,490  
2,975,730  
2,926,665  
3,036,195  
3,041,994  
2,630,517  
2,935,795  
2,888,085  
2,638,240  
2,656,246  
37,974  
39,934  
38,580  
397,956  
385,748  
1,882,727  
1,831,869  
1,808,935  
1,795,273  
1,800,488  
1,882,727  
1,831,869  
1,808,935  
1,795,273  
1,800,488  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0