Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,030,189  
5,069,619  
5,155,284  
4,739,278  
4,990,083  
1,359,946  
1,364,295  
1,393,724  
976,519  
1,168,638  
21,957  
46,360  
36,609  
164,763  
47,197  
0  
0  
0  
0  
0  
424,106  
500,458  
464,939  
188,756  
479,115  
894,230  
788,475  
865,641  
606,230  
629,824  
19,653  
29,003  
26,534  
16,771  
12,503  
3,670,243  
3,705,324  
3,761,560  
3,762,758  
3,821,445  
1,885  
1,885  
1,885  
1,657  
1,657  
3,457,912  
3,520,496  
3,599,770  
3,666,295  
3,723,681  
0  
0  
0  
0  
0  
155,560  
127,288  
103,010  
35,741  
35,614  
0  
0  
0  
0  
0  
54,885  
55,654  
56,895  
59,064  
60,493  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,030,189  
5,069,619  
5,155,284  
4,739,278  
4,990,083  
3,285,875  
3,289,422  
3,205,815  
2,799,747  
3,139,601  
2,921,004  
2,943,949  
2,880,466  
2,742,653  
2,741,361  
364,871  
345,473  
325,348  
57,094  
398,240  
1,744,314  
1,780,197  
1,949,469  
1,939,531  
1,850,482  
1,744,314  
1,780,197  
1,949,469  
1,939,531  
1,850,482  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0