Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,735,600  
4,831,468  
4,842,482  
5,030,189  
5,069,619  
1,157,323  
1,225,148  
1,176,177  
1,359,946  
1,364,295  
35,920  
63,682  
112,446  
21,957  
46,360  
0  
0  
0  
0  
0  
364,998  
335,511  
149,267  
424,106  
500,458  
732,569  
788,182  
887,773  
894,230  
788,475  
23,837  
37,773  
26,692  
19,653  
29,003  
3,578,276  
3,606,320  
3,666,305  
3,670,243  
3,705,324  
2,120  
2,120  
1,885  
1,885  
1,885  
3,260,838  
3,326,761  
3,391,564  
3,457,912  
3,520,496  
0  
0  
0  
0  
0  
247,727  
225,412  
218,866  
155,560  
127,288  
0  
0  
0  
0  
0  
67,591  
52,026  
53,989  
54,885  
55,654  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,735,600  
4,831,468  
4,842,482  
5,030,189  
5,069,619  
2,926,665  
3,036,195  
3,041,994  
3,285,875  
3,289,422  
2,888,085  
2,638,240  
2,656,246  
2,921,004  
2,943,949  
38,580  
397,956  
385,748  
364,871  
345,473  
1,808,935  
1,795,273  
1,800,488  
1,744,314  
1,780,197  
1,808,935  
1,795,273  
1,800,488  
1,744,314  
1,780,197  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0