Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,739,278  
4,990,083  
4,954,388  
5,107,053  
5,147,297  
976,519  
1,168,638  
1,064,693  
1,145,029  
1,083,924  
164,763  
47,197  
39,539  
55,524  
158,034  
0  
0  
0  
0  
0  
188,756  
479,115  
451,218  
557,465  
343,752  
606,230  
629,824  
557,175  
509,486  
561,690  
16,771  
12,503  
16,761  
22,553  
20,448  
3,762,758  
3,821,445  
3,889,696  
3,962,024  
4,063,373  
1,657  
1,657  
1,657  
1,657  
0  
3,666,295  
3,723,681  
3,780,557  
3,848,820  
3,908,873  
0  
0  
0  
0  
0  
35,741  
35,614  
42,626  
42,014  
85,028  
0  
0  
0  
0  
0  
59,064  
60,493  
64,857  
69,533  
69,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,739,278  
4,990,083  
4,954,388  
5,107,053  
5,147,297  
2,799,747  
3,139,601  
3,157,041  
3,384,179  
3,426,032  
2,742,653  
2,741,361  
2,759,614  
2,632,517  
2,687,669  
57,094  
398,240  
397,427  
751,662  
738,363  
1,939,531  
1,850,482  
1,797,347  
1,722,874  
1,721,264  
1,939,531  
1,850,482  
1,797,347  
1,722,874  
1,721,264  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0