Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,954,388  
5,107,053  
5,147,297  
5,340,930  
5,366,734  
1,064,693  
1,145,029  
1,083,924  
1,207,615  
1,173,326  
39,539  
55,524  
158,034  
64,073  
105,932  
0  
0  
0  
0  
0  
451,218  
557,465  
343,752  
499,042  
440,535  
557,175  
509,486  
561,690  
614,391  
614,513  
16,761  
22,553  
20,448  
30,109  
12,345  
3,889,696  
3,962,024  
4,063,373  
4,133,315  
4,193,408  
1,657  
1,657  
0  
0  
0  
3,780,557  
3,848,820  
3,908,873  
3,965,191  
4,034,559  
0  
0  
0  
0  
0  
42,626  
42,014  
85,028  
85,362  
83,139  
0  
0  
0  
0  
0  
64,857  
69,533  
69,471  
82,762  
75,710  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,954,388  
5,107,053  
5,147,297  
5,340,930  
5,366,734  
3,157,041  
3,384,179  
3,426,032  
3,724,140  
3,741,378  
2,759,614  
2,632,517  
2,687,669  
2,641,775  
2,683,907  
397,427  
751,662  
738,363  
1,082,365  
1,057,471  
1,797,347  
1,722,874  
1,721,264  
1,616,790  
1,625,356  
1,797,347  
1,722,874  
1,721,264  
1,616,790  
1,625,356  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0