Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
413,938  
379,376  
363,775  
364,637  
348,344  
230,464  
188,476  
173,479  
168,878  
195,196  
1,499  
2,936  
2,592  
1,069  
9,829  
0  
0  
0  
0  
0  
191,926  
147,823  
135,340  
127,188  
141,093  
36,724  
37,567  
35,106  
35,958  
36,105  
316  
150  
441  
4,663  
8,169  
183,473  
190,900  
190,295  
195,759  
153,148  
0  
0  
0  
0  
0  
173,965  
180,521  
184,117  
189,526  
82,103  
0  
0  
0  
0  
0  
2,902  
2,885  
454  
0  
65,175  
2,450  
2,450  
2,450  
2,450  
2,450  
4,156  
5,044  
3,275  
3,783  
3,420  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
413,938  
379,376  
363,775  
364,637  
348,344  
310,784  
277,001  
259,744  
261,295  
244,366  
271,352  
234,555  
214,094  
201,467  
204,150  
39,432  
42,446  
45,650  
59,827  
40,216  
103,154  
102,375  
104,031  
103,342  
103,978  
103,154  
102,375  
104,031  
103,342  
103,978  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0