Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,142  
195,904  
213,340  
224,553  
194,371  
174,146  
143,927  
160,411  
168,909  
142,002  
26,630  
2,747  
6,531  
6,904  
11,112  
0  
0  
0  
0  
0  
121,528  
114,979  
126,665  
137,820  
96,435  
25,932  
26,170  
27,172  
24,077  
34,421  
56  
31  
43  
108  
33  
57,997  
51,977  
52,929  
55,645  
52,369  
0  
0  
0  
0  
0  
42,823  
45,624  
45,554  
48,224  
52,175  
0  
0  
0  
0  
0  
10,199  
841  
7,336  
7,336  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
4,974  
5,513  
38  
85  
145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,142  
195,904  
213,340  
224,553  
194,371  
149,049  
114,018  
127,193  
141,628  
113,473  
149,049  
114,018  
122,689  
136,624  
99,889  
0  
0  
4,504  
5,004  
13,584  
83,094  
81,886  
86,147  
82,925  
80,898  
83,094  
81,886  
86,147  
82,925  
80,898  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0