Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
363,775  
364,637  
348,344  
323,450  
289,154  
173,479  
168,878  
195,196  
224,261  
221,685  
2,592  
1,069  
9,829  
3,967  
3,610  
0  
0  
0  
0  
0  
135,340  
127,188  
141,093  
175,032  
186,333  
35,106  
35,958  
36,105  
42,109  
30,278  
441  
4,663  
8,169  
3,153  
1,464  
190,295  
195,759  
153,148  
99,189  
67,469  
0  
0  
0  
0  
0  
184,117  
189,526  
82,103  
85,925  
60,559  
0  
0  
0  
0  
0  
454  
0  
65,175  
7,326  
420  
2,450  
2,450  
2,450  
2,450  
2,450  
3,275  
3,783  
3,420  
3,488  
4,040  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
363,775  
364,637  
348,344  
323,450  
289,154  
259,744  
261,295  
244,366  
219,516  
180,616  
214,094  
201,467  
204,150  
212,016  
171,116  
45,650  
59,827  
40,216  
7,500  
9,500  
104,031  
103,342  
103,978  
103,934  
108,538  
104,031  
103,342  
103,978  
103,934  
108,538  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0