Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
289,154  
261,285  
232,142  
195,904  
213,340  
221,685  
195,127  
174,146  
143,927  
160,411  
3,610  
5,004  
26,630  
2,747  
6,531  
0  
0  
0  
0  
0  
186,333  
164,980  
121,528  
114,979  
126,665  
30,278  
24,559  
25,932  
26,170  
27,172  
1,464  
585  
56  
31  
43  
67,469  
66,159  
57,997  
51,977  
52,929  
0  
0  
0  
0  
0  
60,559  
61,383  
42,823  
45,624  
45,554  
0  
0  
0  
0  
0  
420  
322  
10,199  
841  
7,336  
2,450  
0  
0  
0  
0  
4,040  
4,453  
4,974  
5,513  
38  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
289,154  
261,285  
232,142  
195,904  
213,340  
180,616  
154,925  
149,049  
114,018  
127,193  
171,116  
154,925  
149,049  
114,018  
122,689  
9,500  
0  
0  
0  
4,504  
108,538  
106,360  
83,094  
81,886  
86,147  
108,538  
106,360  
83,094  
81,886  
86,147  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0