Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
434,313  
427,823  
413,938  
379,376  
363,775  
267,595  
253,734  
230,464  
188,476  
173,479  
3,057  
5,364  
1,499  
2,936  
2,592  
0  
0  
0  
0  
0  
223,261  
199,191  
191,926  
147,823  
135,340  
40,090  
47,609  
36,724  
37,567  
35,106  
1,187  
1,570  
316  
150  
441  
166,718  
174,089  
183,473  
190,900  
190,295  
0  
0  
0  
0  
0  
163,697  
170,207  
173,965  
180,521  
184,117  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,902  
2,885  
454  
2,450  
2,450  
2,450  
2,450  
2,450  
571  
1,431  
4,156  
5,044  
3,275  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
434,313  
427,823  
413,938  
379,376  
363,775  
328,433  
323,317  
310,784  
277,001  
259,744  
295,031  
286,901  
271,352  
234,555  
214,094  
33,402  
36,417  
39,432  
42,446  
45,650  
105,881  
104,505  
103,154  
102,375  
104,031  
105,881  
104,505  
103,154  
102,375  
104,031  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0