Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
364,637  
348,344  
323,450  
289,154  
261,285  
168,878  
195,196  
224,261  
221,685  
195,127  
1,069  
9,829  
3,967  
3,610  
5,004  
0  
0  
0  
0  
0  
127,188  
141,093  
175,032  
186,333  
164,980  
35,958  
36,105  
42,109  
30,278  
24,559  
4,663  
8,169  
3,153  
1,464  
585  
195,759  
153,148  
99,189  
67,469  
66,159  
0  
0  
0  
0  
0  
189,526  
82,103  
85,925  
60,559  
61,383  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
65,175  
7,326  
420  
322  
2,450  
2,450  
2,450  
2,450  
0  
3,783  
3,420  
3,488  
4,040  
4,453  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
364,637  
348,344  
323,450  
289,154  
261,285  
261,295  
244,366  
219,516  
180,616  
154,925  
201,467  
204,150  
212,016  
171,116  
154,925  
59,827  
40,216  
7,500  
9,500  
0  
103,342  
103,978  
103,934  
108,538  
106,360  
103,342  
103,978  
103,934  
108,538  
106,360  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0