Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
427,823  
413,938  
379,376  
363,775  
364,637  
253,734  
230,464  
188,476  
173,479  
168,878  
5,364  
1,499  
2,936  
2,592  
1,069  
0  
0  
0  
0  
0  
199,191  
191,926  
147,823  
135,340  
127,188  
47,609  
36,724  
37,567  
35,106  
35,958  
1,570  
316  
150  
441  
4,663  
174,089  
183,473  
190,900  
190,295  
195,759  
0  
0  
0  
0  
0  
170,207  
173,965  
180,521  
184,117  
189,526  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,902  
2,885  
454  
0  
2,450  
2,450  
2,450  
2,450  
2,450  
1,431  
4,156  
5,044  
3,275  
3,783  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
427,823  
413,938  
379,376  
363,775  
364,637  
323,317  
310,784  
277,001  
259,744  
261,295  
286,901  
271,352  
234,555  
214,094  
201,467  
36,417  
39,432  
42,446  
45,650  
59,827  
104,505  
103,154  
102,375  
104,031  
103,342  
104,505  
103,154  
102,375  
104,031  
103,342  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0