Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (BBM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
43,805  
42,548  
 
 
 
20,351  
17,342  
 
 
 
14,821  
11,836  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,154  
245  
 
 
 
4,314  
5,159  
 
 
 
62  
102  
 
 
 
23,454  
25,206  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
18,789  
19,482  
 
 
 
644  
660  
 
 
 
110  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
3,910  
5,064  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
43,805  
42,548  
 
 
 
16,299  
17,939  
 
 
 
16,299  
17,939  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
27,506  
24,610  
 
 
 
27,506  
24,610  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0