Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
973,396  
1,061,697  
920,054  
892,242  
913,892  
669,853  
810,126  
662,710  
627,368  
639,761  
295,758  
138,748  
289,711  
267,336  
267,476  
205,148  
446,530  
86,504  
69,311  
110,978  
62,097  
117,538  
165,751  
190,612  
175,571  
94,999  
101,245  
112,338  
91,974  
78,293  
11,850  
6,066  
8,406  
8,134  
7,442  
303,544  
251,570  
257,343  
264,875  
274,132  
0  
0  
0  
0  
0  
197,045  
206,533  
215,668  
222,535  
230,856  
0  
0  
0  
0  
0  
65,499  
3,044  
1,613  
1,810  
2,276  
0  
0  
0  
0  
0  
41,000  
41,994  
40,062  
40,530  
41,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
973,396  
1,061,697  
920,054  
892,242  
913,892  
203,318  
308,939  
196,429  
185,990  
211,370  
182,808  
288,199  
176,996  
165,940  
191,845  
20,510  
20,740  
19,432  
20,050  
19,525  
770,078  
752,757  
723,625  
706,252  
702,523  
770,078  
752,757  
723,625  
706,252  
702,523  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0