Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,139,486  
1,048,430  
945,052  
973,396  
1,061,697  
837,815  
746,847  
634,290  
669,853  
810,126  
214,908  
334,706  
292,158  
295,758  
138,748  
182,922  
177,925  
178,294  
205,148  
446,530  
143,376  
117,894  
61,843  
62,097  
117,538  
104,895  
105,474  
90,822  
94,999  
101,245  
191,714  
10,849  
11,173  
11,850  
6,066  
301,671  
301,582  
310,762  
303,544  
251,570  
0  
0  
0  
0  
0  
252,575  
181,160  
191,815  
197,045  
206,533  
0  
0  
0  
0  
0  
7,023  
78,147  
76,310  
65,499  
3,044  
0  
0  
0  
0  
0  
42,073  
42,276  
42,636  
41,000  
41,994  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,139,486  
1,048,430  
945,052  
973,396  
1,061,697  
323,585  
259,246  
182,107  
203,318  
308,939  
302,716  
238,220  
160,532  
182,808  
288,199  
20,869  
21,026  
21,575  
20,510  
20,740  
815,901  
789,183  
762,945  
770,078  
752,757  
815,901  
789,183  
762,945  
770,078  
752,757  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0