Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,110,000  
1,055,611  
1,051,642  
1,139,486  
1,048,430  
701,430  
771,719  
757,634  
837,815  
746,847  
277,277  
380,861  
387,469  
214,908  
334,706  
167,809  
173,857  
166,511  
182,922  
177,925  
129,576  
92,370  
99,136  
143,376  
117,894  
112,990  
111,326  
93,016  
104,895  
105,474  
13,779  
13,305  
11,502  
191,714  
10,849  
408,570  
283,892  
294,007  
301,671  
301,582  
0  
0  
0  
0  
0  
226,415  
232,331  
239,935  
252,575  
181,160  
0  
0  
0  
0  
0  
15,411  
10,667  
12,717  
7,023  
78,147  
0  
0  
0  
0  
0  
166,744  
40,894  
41,355  
42,073  
42,276  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,110,000  
1,055,611  
1,051,642  
1,139,486  
1,048,430  
252,921  
218,698  
216,600  
323,585  
259,246  
233,946  
196,841  
196,279  
302,716  
238,220  
18,975  
21,856  
20,321  
20,869  
21,026  
857,079  
836,913  
835,042  
815,901  
789,183  
857,079  
836,913  
835,042  
815,901  
789,183  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0