Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,061,697  
920,054  
892,242  
913,892  
1,006,287  
810,126  
662,710  
627,368  
639,761  
725,090  
138,748  
289,711  
267,336  
267,476  
336,794  
446,530  
86,504  
69,311  
110,978  
94,270  
117,538  
165,751  
190,612  
175,571  
205,393  
101,245  
112,338  
91,974  
78,293  
83,489  
6,066  
8,406  
8,134  
7,442  
5,145  
251,570  
257,343  
264,875  
274,132  
281,197  
0  
0  
0  
0  
0  
206,533  
215,668  
222,535  
230,856  
239,941  
0  
0  
0  
0  
0  
3,044  
1,613  
1,810  
2,276  
869  
0  
0  
0  
0  
0  
41,994  
40,062  
40,530  
41,000  
40,387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,061,697  
920,054  
892,242  
913,892  
1,006,287  
308,939  
196,429  
185,990  
211,370  
302,066  
288,199  
176,996  
165,940  
191,845  
282,726  
20,740  
19,432  
20,050  
19,525  
19,340  
752,757  
723,625  
706,252  
702,523  
704,221  
752,757  
723,625  
706,252  
702,523  
704,221  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0