Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
892,242  
913,892  
1,006,287  
903,781  
849,455  
627,368  
639,761  
725,090  
615,109  
549,916  
267,336  
267,476  
336,794  
283,914  
224,661  
69,311  
110,978  
94,270  
1,833  
51,913  
190,612  
175,571  
205,393  
220,673  
182,092  
91,974  
78,293  
83,489  
102,047  
88,166  
8,134  
7,442  
5,145  
6,643  
3,084  
264,875  
274,132  
281,197  
288,672  
299,539  
0  
0  
0  
0  
0  
222,535  
230,856  
239,941  
248,161  
258,546  
0  
0  
0  
0  
0  
1,810  
2,276  
869  
206  
1,442  
0  
0  
0  
0  
0  
40,530  
41,000  
40,387  
40,305  
39,551  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
892,242  
913,892  
1,006,287  
903,781  
849,455  
185,990  
211,370  
302,066  
240,585  
203,660  
165,940  
191,845  
282,726  
227,631  
190,166  
20,050  
19,525  
19,340  
12,954  
13,494  
706,252  
702,523  
704,221  
663,196  
645,795  
706,252  
702,523  
704,221  
663,196  
645,795  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0