Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
619,276  
571,785  
524,263  
499,596  
506,692  
111,219  
83,233  
63,384  
41,023  
49,474  
56,964  
75,546  
52,164  
32,024  
41,327  
50,000  
4,000  
4,000  
4,121  
4,121  
4,255  
3,687  
7,219  
3,909  
3,904  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
969  
122  
508,057  
488,552  
460,880  
458,574  
457,218  
0  
0  
0  
0  
0  
159,446  
162,395  
165,348  
168,362  
39,417  
0  
0  
0  
0  
127,442  
177,797  
165,711  
134,413  
128,360  
122,356  
0  
0  
0  
0  
0  
170,815  
160,446  
161,119  
161,852  
168,004  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
619,276  
571,785  
524,263  
499,596  
506,692  
475,546  
436,278  
394,328  
355,359  
367,610  
79,278  
83,633  
63,597  
25,968  
38,552  
396,268  
352,645  
330,731  
329,391  
329,058  
143,730  
135,507  
129,935  
144,237  
139,082  
143,730  
135,507  
129,935  
144,237  
139,082  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0