Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
670,374  
638,879  
619,276  
571,785  
524,263  
171,650  
122,950  
111,219  
83,233  
63,384  
101,670  
67,197  
56,964  
75,546  
52,164  
63,000  
50,000  
50,000  
4,000  
4,000  
6,981  
4,550  
4,255  
3,687  
7,219  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,203  
0  
0  
0  
498,724  
515,929  
508,057  
488,552  
460,880  
0  
0  
0  
0  
0  
32,749  
33,674  
159,446  
162,395  
165,348  
120,861  
122,822  
0  
0  
0  
201,252  
189,338  
177,797  
165,711  
134,413  
0  
0  
0  
0  
0  
143,862  
170,095  
170,815  
160,446  
161,119  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
670,374  
638,879  
619,276  
571,785  
524,263  
500,363  
507,159  
475,546  
436,278  
394,328  
92,269  
109,538  
79,278  
83,633  
63,597  
408,094  
397,621  
396,268  
352,645  
330,731  
170,011  
131,720  
143,730  
135,507  
129,935  
170,011  
131,720  
143,730  
135,507  
129,935  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0