Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
571,785  
524,263  
499,596  
506,692  
500,222  
83,233  
63,384  
41,023  
49,474  
41,749  
75,546  
52,164  
32,024  
41,327  
9,930  
4,000  
4,000  
4,121  
4,121  
25,000  
3,687  
7,219  
3,909  
3,904  
6,820  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
969  
122  
0  
488,552  
460,880  
458,574  
457,218  
458,473  
0  
0  
0  
0  
0  
162,395  
165,348  
168,362  
39,417  
40,358  
0  
0  
0  
127,442  
124,991  
165,711  
134,413  
128,360  
122,356  
124,539  
0  
0  
0  
0  
0  
160,446  
161,119  
161,852  
168,004  
168,585  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
571,785  
524,263  
499,596  
506,692  
500,222  
436,278  
394,328  
355,359  
367,610  
371,067  
83,633  
63,597  
25,968  
38,552  
30,758  
352,645  
330,731  
329,391  
329,058  
340,310  
135,507  
129,935  
144,237  
139,082  
129,155  
135,507  
129,935  
144,237  
139,082  
129,155  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0