Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Bắc Á (BAM: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
716,636  
716,861  
717,086  
717,741  
712,992  
518,947  
518,947  
518,947  
519,284  
515,260  
266  
266  
266  
2,065  
741  
0  
0  
0  
0  
0  
423,338  
423,338  
516,219  
514,767  
512,120  
0  
0  
0  
0  
0  
95,342  
95,342  
2,461  
2,453  
2,399  
197,689  
197,914  
198,139  
198,457  
197,733  
0  
0  
0  
0  
0  
3,170  
3,395  
3,620  
3,920  
4,071  
0  
0  
0  
0  
0  
144,019  
144,019  
144,019  
144,037  
142,201  
50,500  
50,500  
50,500  
50,500  
50,500  
0  
0  
0  
0  
960  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
716,636  
716,861  
717,086  
717,741  
712,992  
360,100  
360,100  
360,100  
360,166  
355,210  
360,100  
360,100  
360,100  
360,166  
355,210  
0  
0  
0  
0  
0  
356,537  
356,762  
356,987  
357,574  
357,782  
356,537  
356,762  
356,987  
357,574  
357,782  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0