Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BAL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,357  
49,231  
45,805  
47,539  
 
28,216  
39,271  
34,905  
35,967  
 
7,903  
10,090  
5,913  
7,924  
 
2,055  
2,055  
4,028  
4,000  
 
8,489  
12,424  
12,587  
13,830  
 
9,768  
14,703  
12,366  
10,213  
 
0  
0  
12  
0  
 
12,141  
9,960  
10,900  
11,571  
 
0  
0  
0  
0  
 
9,925  
9,960  
10,900  
11,571  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,216  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,357  
49,231  
45,805  
47,539  
 
5,297  
14,857  
12,681  
11,185  
 
5,297  
14,857  
12,681  
11,185  
 
0  
0  
0  
0  
 
35,060  
34,374  
33,124  
36,353  
 
35,060  
34,374  
33,124  
36,353  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0