Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
89,772,195  
87,154,013  
91,782,338  
85,856,027  
84,225,125  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
658,364  
709,621  
503,505  
762,059  
686,567  
  Tiền gửi tại NHNN
335,630  
243,851  
483,537  
315,032  
218,067  
7,997,107  
8,140,837  
13,124,945  
10,669,715  
10,498,364  
2,199,470  
1,466,224  
1,110,918  
104,963  
104,963  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
29,779  
37,015  
35,812  
6,415  
5,938  
58,881,704  
55,763,476  
54,874,758  
51,471,763  
50,322,557  
0  
0  
0  
0  
0  
15,917,525  
16,958,302  
18,112,279  
18,864,000  
18,765,827  
245,359  
250,859  
251,225  
239,405  
252,271  
654,896  
650,161  
655,601  
652,147  
656,685  
8,522  
8,987  
8,987  
8,987  
8,987  
2,843,839  
2,924,680  
2,620,771  
2,761,541  
2,704,899  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
89,772,195  
87,154,013  
91,782,338  
85,856,027  
84,225,125  
83,055,448  
80,610,064  
85,408,148  
79,696,545  
78,181,346  
6,716,747  
6,543,949  
6,374,190  
6,159,482  
6,043,779  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng