Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,178,911  
102,017,295  
97,193,809  
97,030,568  
89,675,629  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
545,563  
503,828  
561,857  
460,335  
698,362  
  Tiền gửi tại NHNN
501,990  
108,046  
443,700  
512,340  
329,658  
6,824,808  
9,105,465  
9,552,942  
10,826,234  
7,352,201  
3,237,223  
4,480,500  
2,288,577  
2,099,151  
1,150,887  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
9,107  
9,356  
19,335  
82,891  
25,388  
69,190,305  
68,621,518  
64,994,246  
63,385,797  
60,245,051  
0  
0  
0  
0  
0  
14,739,902  
14,951,313  
14,894,074  
15,695,965  
15,816,028  
268,660  
268,097  
268,097  
268,097  
246,208  
646,837  
647,425  
648,573  
654,756  
652,716  
7,802  
7,802  
7,802  
7,802  
7,809  
4,206,714  
3,313,945  
3,514,606  
3,037,200  
3,151,321  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,178,911  
102,017,295  
97,193,809  
97,030,568  
89,675,629  
92,594,884  
94,601,828  
89,915,448  
89,945,682  
82,799,219  
7,584,027  
7,415,467  
7,278,361  
7,084,886  
6,876,410  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
0  
337,896  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
15,476  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
0  
16,136,567  
0  
0  
0  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
441,940  
0  
0  
0  
  Cam kết bán ngoại tệ
0  
2,343,398  
0  
0  
0  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
13,351,229  
0  
0  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0