Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
89,675,629  
89,772,195  
87,154,013  
91,782,338  
85,856,027  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
698,362  
658,364  
709,621  
503,505  
762,059  
  Tiền gửi tại NHNN
329,658  
335,630  
243,851  
483,537  
315,032  
7,352,201  
7,997,107  
8,140,837  
13,124,945  
10,669,715  
1,150,887  
2,199,470  
1,466,224  
1,110,918  
104,963  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
25,388  
29,779  
37,015  
35,812  
6,415  
60,245,051  
58,881,704  
55,763,476  
54,874,758  
51,471,763  
0  
0  
0  
0  
0  
15,816,028  
15,917,525  
16,958,302  
18,112,279  
18,864,000  
246,208  
245,359  
250,859  
251,225  
239,405  
652,716  
654,896  
650,161  
655,601  
652,147  
7,809  
8,522  
8,987  
8,987  
8,987  
3,151,321  
2,843,839  
2,924,680  
2,620,771  
2,761,541  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
89,675,629  
89,772,195  
87,154,013  
91,782,338  
85,856,027  
82,799,219  
83,055,448  
80,610,064  
85,408,148  
79,696,545  
6,876,410  
6,716,747  
6,543,949  
6,374,190  
6,159,482  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng