Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
514,701  
484,586  
485,857  
531,697  
519,171  
459,252  
437,992  
436,386  
478,595  
453,036  
2,540  
10,058  
5,109  
12,368  
19,218  
0  
0  
0  
2,200  
0  
177,206  
166,512  
181,527  
179,635  
142,436  
278,848  
261,413  
249,741  
284,392  
291,382  
658  
10  
10  
0  
0  
55,449  
46,594  
49,470  
53,103  
66,136  
13,736  
1,936  
1,936  
1,936  
13,736  
41,557  
44,400  
47,276  
50,638  
51,915  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
157  
258  
258  
529  
485  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
514,701  
484,586  
485,857  
531,697  
519,171  
464,741  
435,011  
435,986  
481,081  
468,946  
461,676  
422,609  
429,532  
473,729  
460,789  
3,065  
12,402  
6,454  
7,352  
8,156  
49,960  
49,574  
49,871  
50,617  
50,225  
49,960  
49,574  
49,871  
50,617  
50,225  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0