Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
484,586  
485,857  
531,697  
519,171  
541,384  
437,992  
436,386  
478,595  
453,036  
482,132  
10,058  
5,109  
12,368  
19,218  
35,002  
0  
0  
2,200  
0  
2,000  
166,512  
181,527  
179,635  
142,436  
183,808  
261,413  
249,741  
284,392  
291,382  
261,322  
10  
10  
0  
0  
0  
46,594  
49,470  
53,103  
66,136  
59,251  
1,936  
1,936  
1,936  
13,736  
1,936  
44,400  
47,276  
50,638  
51,915  
56,566  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
258  
258  
529  
485  
749  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
484,586  
485,857  
531,697  
519,171  
541,384  
435,011  
435,986  
481,081  
468,946  
490,617  
422,609  
429,532  
473,729  
460,789  
481,683  
12,402  
6,454  
7,352  
8,156  
8,934  
49,574  
49,871  
50,617  
50,225  
50,767  
49,574  
49,871  
50,617  
50,225  
50,767  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0