Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
480,595  
497,026  
514,701  
484,586  
485,857  
432,431  
444,715  
459,252  
437,992  
436,386  
1,639  
11,808  
2,540  
10,058  
5,109  
0  
0  
0  
0  
0  
153,679  
174,878  
177,206  
166,512  
181,527  
277,099  
258,015  
278,848  
261,413  
249,741  
14  
15  
658  
10  
10  
48,164  
52,311  
55,449  
46,594  
49,470  
13,736  
13,736  
13,736  
1,936  
1,936  
34,400  
38,531  
41,557  
44,400  
47,276  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
28  
45  
157  
258  
258  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
480,595  
497,026  
514,701  
484,586  
485,857  
430,172  
446,784  
464,741  
435,011  
435,986  
427,319  
444,401  
461,676  
422,609  
429,532  
2,853  
2,383  
3,065  
12,402  
6,454  
50,422  
50,242  
49,960  
49,574  
49,871  
50,422  
50,242  
49,960  
49,574  
49,871  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0