Công ty Cổ phần 482 (B82: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
462,309  
480,256  
480,595  
497,026  
514,701  
419,844  
434,376  
432,431  
444,715  
459,252  
633  
974  
1,639  
11,808  
2,540  
0  
0  
0  
0  
0  
154,363  
153,508  
153,679  
174,878  
177,206  
264,835  
279,880  
277,099  
258,015  
278,848  
14  
14  
14  
15  
658  
42,465  
45,881  
48,164  
52,311  
55,449  
13,736  
13,736  
13,736  
13,736  
13,736  
28,729  
32,145  
34,400  
38,531  
41,557  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
28  
45  
157  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
462,309  
480,256  
480,595  
497,026  
514,701  
411,681  
429,748  
430,172  
446,784  
464,741  
409,054  
426,992  
427,319  
444,401  
461,676  
2,627  
2,756  
2,853  
2,383  
3,065  
50,628  
50,508  
50,422  
50,242  
49,960  
50,628  
50,508  
50,422  
50,242  
49,960  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0