Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
497,026  
514,701  
484,586  
485,857  
531,697  
444,715  
459,252  
437,992  
436,386  
478,595  
11,808  
2,540  
10,058  
5,109  
12,368  
0  
0  
0  
0  
2,200  
174,878  
177,206  
166,512  
181,527  
179,635  
258,015  
278,848  
261,413  
249,741  
284,392  
15  
658  
10  
10  
0  
52,311  
55,449  
46,594  
49,470  
53,103  
13,736  
13,736  
1,936  
1,936  
1,936  
38,531  
41,557  
44,400  
47,276  
50,638  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
45  
157  
258  
258  
529  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
497,026  
514,701  
484,586  
485,857  
531,697  
446,784  
464,741  
435,011  
435,986  
481,081  
444,401  
461,676  
422,609  
429,532  
473,729  
2,383  
3,065  
12,402  
6,454  
7,352  
50,242  
49,960  
49,574  
49,871  
50,617  
50,242  
49,960  
49,574  
49,871  
50,617  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0