Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
531,697  
519,171  
541,384  
570,673  
580,697  
478,595  
453,036  
482,132  
509,426  
516,827  
12,368  
19,218  
35,002  
15,390  
15,472  
2,200  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
179,635  
142,436  
183,808  
185,290  
165,215  
284,392  
291,382  
261,322  
306,746  
334,140  
0  
0  
0  
0  
0  
53,103  
66,136  
59,251  
61,247  
63,869  
1,936  
13,736  
1,936  
0  
0  
50,638  
51,915  
56,566  
58,562  
61,374  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,936  
1,936  
529  
485  
749  
749  
560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
531,697  
519,171  
541,384  
570,673  
580,697  
481,081  
468,946  
490,617  
529,552  
539,718  
473,729  
460,789  
481,683  
519,688  
529,648  
7,352  
8,156  
8,934  
9,864  
10,070  
50,617  
50,225  
50,767  
41,121  
40,978  
50,617  
50,225  
50,767  
41,121  
40,978  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0