Công ty Cổ phần Việt An (AVF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,989  
97,297  
101,607  
424,879  
433,048  
3,428  
5,206  
6,930  
327,394  
330,448  
45  
108  
264  
109  
173  
0  
0  
0  
0  
0  
1,997  
3,814  
5,263  
325,409  
328,881  
509  
476  
448  
527  
486  
876  
808  
955  
1,349  
907  
89,561  
92,091  
94,677  
97,485  
102,600  
0  
0  
0  
0  
0  
75,079  
77,609  
80,194  
83,003  
87,819  
0  
0  
0  
0  
0  
14,482  
14,482  
14,482  
14,482  
14,782  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,989  
97,297  
101,607  
424,879  
433,048  
1,740,655  
1,720,991  
1,699,193  
1,686,481  
1,670,341  
1,740,655  
1,720,991  
1,699,193  
1,686,481  
1,670,341  
0  
0  
0  
0  
0  
-1,647,666  
-1,623,694  
-1,597,587  
-1,261,602  
-1,237,293  
-1,647,666  
-1,623,694  
-1,597,587  
-1,261,602  
-1,237,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0