Công ty Cổ phần Việt An (AVF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
877,224  
895,049  
1,054,958  
 
 
771,262  
743,098  
881,915  
 
 
285  
381  
933  
 
 
0  
0  
0  
 
 
769,279  
737,716  
865,233  
 
 
544  
1,813  
7,898  
 
 
1,154  
3,188  
7,852  
 
 
105,962  
151,951  
173,043  
 
 
0  
0  
0  
 
 
91,180  
95,942  
117,033  
 
 
0  
0  
0  
 
 
14,782  
56,009  
56,009  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
877,224  
895,049  
1,054,958  
 
 
1,666,785  
1,665,173  
1,554,143  
 
 
1,666,785  
1,665,173  
1,554,143  
 
 
0  
0  
0  
 
 
-789,561  
-770,124  
-499,185  
 
 
-789,561  
-770,124  
-499,185  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0