Công ty Cổ phần Việt An (AVF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,673  
101,607  
424,879  
433,048  
877,224  
8,582  
6,930  
327,394  
330,448  
771,262  
108  
264  
109  
173  
285  
0  
0  
0  
0  
0  
7,190  
5,263  
325,409  
328,881  
769,279  
476  
448  
527  
486  
544  
808  
955  
1,349  
907  
1,154  
92,091  
94,677  
97,485  
102,600  
105,962  
0  
0  
0  
0  
0  
77,609  
80,194  
83,003  
87,819  
91,180  
0  
0  
0  
0  
0  
14,482  
14,482  
14,482  
14,782  
14,782  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,673  
101,607  
424,879  
433,048  
877,224  
1,716,714  
1,699,193  
1,686,481  
1,670,341  
1,666,785  
1,716,714  
1,699,193  
1,686,481  
1,670,341  
1,666,785  
0  
0  
0  
0  
0  
-1,616,041  
-1,597,587  
-1,261,602  
-1,237,293  
-789,561  
-1,616,041  
-1,597,587  
-1,261,602  
-1,237,293  
-789,561  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0