Công ty Cổ phần Việt An (AVF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
87,916  
88,205  
89,998  
92,989  
97,297  
5,006  
2,929  
2,833  
3,428  
5,206  
49  
68  
60  
45  
108  
0  
0  
0  
0  
0  
4,193  
2,062  
1,806  
1,997  
3,814  
402  
473  
415  
509  
476  
362  
326  
552  
876  
808  
82,910  
85,276  
87,165  
89,561  
92,091  
0  
0  
0  
0  
0  
68,428  
70,793  
72,682  
75,079  
77,609  
0  
0  
0  
0  
0  
14,482  
14,482  
14,482  
14,482  
14,482  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
87,916  
88,205  
89,998  
92,989  
97,297  
1,802,141  
1,772,525  
1,755,979  
1,740,655  
1,720,991  
1,802,141  
1,772,525  
1,755,979  
1,740,655  
1,720,991  
0  
0  
0  
0  
0  
-1,714,225  
-1,684,320  
-1,665,981  
-1,647,666  
-1,623,694  
-1,714,225  
-1,684,320  
-1,665,981  
-1,647,666  
-1,623,694  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0