Công ty Cổ phần Việt An (AVF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
433,048  
877,224  
895,049  
 
 
330,448  
771,262  
743,098  
 
 
173  
285  
381  
 
 
0  
0  
0  
 
 
328,881  
769,279  
737,716  
 
 
486  
544  
1,813  
 
 
907  
1,154  
3,188  
 
 
102,600  
105,962  
151,951  
 
 
0  
0  
0  
 
 
87,819  
91,180  
95,942  
 
 
0  
0  
0  
 
 
14,782  
14,782  
56,009  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
433,048  
877,224  
895,049  
 
 
1,670,341  
1,666,785  
1,665,173  
 
 
1,670,341  
1,666,785  
1,665,173  
 
 
0  
0  
0  
 
 
-1,237,293  
-789,561  
-770,124  
 
 
-1,237,293  
-789,561  
-770,124  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0