Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,990,097  
2,068,866  
2,008,458  
2,040,367  
 
530,809  
543,527  
410,621  
375,064  
 
352,607  
452,203  
299,252  
184,730  
 
0  
0  
0  
0  
 
170,285  
84,461  
104,434  
182,859  
 
7,879  
6,825  
6,609  
7,414  
 
38  
38  
327  
61  
 
1,459,287  
1,525,338  
1,597,836  
1,665,304  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,373,183  
1,439,110  
1,507,785  
1,575,555  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,414  
1,414  
5,237  
23,724  
 
73,289  
73,289  
73,289  
53,311  
 
11,402  
11,526  
11,526  
12,713  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,990,097  
2,068,866  
2,008,458  
2,040,367  
 
649,148  
730,597  
754,929  
785,473  
 
375,608  
124,346  
148,678  
315,122  
 
273,540  
606,251  
606,251  
470,351  
 
1,340,949  
1,338,269  
1,253,529  
1,254,894  
 
1,340,949  
1,338,269  
1,253,529  
1,254,894  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0