Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,791,925  
1,990,097  
2,068,866  
2,008,458  
2,040,367  
394,801  
530,809  
543,527  
410,621  
375,064  
273,351  
352,607  
452,203  
299,252  
184,730  
0  
0  
0  
0  
0  
109,147  
170,285  
84,461  
104,434  
182,859  
12,252  
7,879  
6,825  
6,609  
7,414  
50  
38  
38  
327  
61  
1,397,124  
1,459,287  
1,525,338  
1,597,836  
1,665,304  
0  
0  
0  
0  
0  
1,307,784  
1,373,183  
1,439,110  
1,507,785  
1,575,555  
0  
0  
0  
0  
0  
4,650  
1,414  
1,414  
5,237  
23,724  
73,289  
73,289  
73,289  
73,289  
53,311  
11,402  
11,402  
11,526  
11,526  
12,713  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,791,925  
1,990,097  
2,068,866  
2,008,458  
2,040,367  
407,684  
649,148  
730,597  
754,929  
785,473  
136,530  
375,608  
124,346  
148,678  
315,122  
271,155  
273,540  
606,251  
606,251  
470,351  
1,384,241  
1,340,949  
1,338,269  
1,253,529  
1,254,894  
1,384,241  
1,340,949  
1,338,269  
1,253,529  
1,254,894  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0