Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,572,467  
1,689,332  
1,791,925  
1,990,097  
2,068,866  
258,499  
345,825  
394,801  
530,809  
543,527  
117,858  
287,040  
273,351  
352,607  
452,203  
100,914  
0  
0  
0  
0  
27,572  
47,893  
109,147  
170,285  
84,461  
10,778  
9,791  
12,252  
7,879  
6,825  
1,378  
1,100  
50  
38  
38  
1,313,968  
1,343,508  
1,397,124  
1,459,287  
1,525,338  
0  
0  
0  
0  
0  
1,227,519  
1,242,240  
1,307,784  
1,373,183  
1,439,110  
0  
0  
0  
0  
0  
2,147  
16,965  
4,650  
1,414  
1,414  
72,902  
72,902  
73,289  
73,289  
73,289  
11,401  
11,401  
11,402  
11,402  
11,526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,572,467  
1,689,332  
1,791,925  
1,990,097  
2,068,866  
333,217  
369,377  
407,684  
649,148  
730,597  
275,642  
311,801  
136,530  
375,608  
124,346  
57,575  
57,575  
271,155  
273,540  
606,251  
1,239,250  
1,319,956  
1,384,241  
1,340,949  
1,338,269  
1,239,250  
1,319,956  
1,384,241  
1,340,949  
1,338,269  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0