Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (AUM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,241  
13,591  
13,720  
14,536  
 
7,009  
5,783  
6,407  
7,630  
 
2,786  
1,555  
2,781  
2,749  
 
506  
1,961  
1,556  
0  
 
1,619  
922  
776  
1,264  
 
2,098  
1,345  
1,294  
3,618  
 
0  
0  
0  
0  
 
7,232  
7,808  
7,313  
6,906  
 
3,166  
3,360  
3,376  
3,392  
 
3,482  
3,606  
3,355  
3,474  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
584  
842  
582  
40  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,241  
13,596  
13,720  
14,536  
 
3,649  
3,049  
3,046  
3,652  
 
3,649  
3,049  
3,046  
3,652  
 
0  
0  
0  
0  
 
10,592  
10,547  
10,674  
10,884  
 
10,592  
10,547  
10,674  
10,884  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0