Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (AUM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,784  
14,494  
14,241  
13,591  
13,720  
5,736  
6,459  
7,009  
5,783  
6,407  
1,698  
3,279  
2,786  
1,555  
2,781  
0  
0  
506  
1,961  
1,556  
2,650  
1,992  
1,619  
922  
776  
1,140  
1,089  
2,098  
1,345  
1,294  
248  
98  
0  
0  
0  
8,048  
8,035  
7,232  
7,808  
7,313  
3,404  
3,439  
3,166  
3,360  
3,376  
3,991  
3,925  
3,482  
3,606  
3,355  
654  
671  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
584  
842  
582  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,784  
14,494  
14,241  
13,596  
13,720  
2,989  
3,699  
3,649  
3,049  
3,046  
2,741  
3,535  
3,649  
3,049  
3,046  
248  
163  
0  
0  
0  
10,795  
10,795  
10,592  
10,547  
10,674  
10,795  
10,795  
10,592  
10,547  
10,674  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0