Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (AUM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,241  
 
13,720  
14,536  
 
7,009  
 
6,407  
7,630  
 
2,786  
 
2,781  
2,749  
 
506  
 
1,556  
0  
 
1,619  
 
776  
1,264  
 
2,098  
 
1,294  
3,618  
 
0  
 
0  
0  
 
7,232  
 
7,313  
6,906  
 
3,166  
 
3,376  
3,392  
 
3,482  
 
3,355  
3,474  
 
0  
 
0  
0  
 
0  
 
0  
0  
 
0  
 
0  
0  
 
584  
 
582  
40  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,241  
 
13,720  
14,536  
 
3,649  
 
3,046  
3,652  
 
3,649  
 
3,046  
3,652  
 
0  
 
0  
0  
 
10,592  
 
10,674  
10,884  
 
10,592  
 
10,674  
10,884  
 
0  
 
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0