Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,265  
64,044  
66,813  
72,853  
76,516  
48,234  
40,750  
42,845  
48,214  
51,222  
3,330  
1,478  
1,040  
975  
1,303  
0  
0  
0  
0  
0  
39,473  
31,545  
37,552  
44,233  
46,870  
4,003  
6,484  
3,413  
3,005  
3,049  
1,427  
1,244  
840  
0  
0  
14,032  
23,293  
23,968  
24,639  
25,294  
0  
6,747  
6,747  
6,747  
6,747  
1,238  
3,136  
3,693  
4,243  
4,793  
0  
0  
0  
0  
0  
6,183  
6,183  
6,183  
6,183  
6,183  
5,700  
6,200  
6,200  
6,200  
6,200  
911  
1,028  
1,145  
1,266  
1,371  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,265  
64,044  
66,813  
72,853  
76,516  
21,601  
20,217  
23,081  
29,331  
34,683  
20,628  
19,244  
22,052  
28,220  
33,491  
973  
973  
1,029  
1,110  
1,192  
40,665  
43,827  
43,732  
43,522  
41,834  
40,665  
43,827  
43,732  
43,522  
41,834  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0