Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
65,203  
62,727  
62,936  
 
 
48,687  
41,229  
47,649  
 
 
3,771  
1,575  
5,457  
 
 
0  
0  
0  
 
 
31,745  
37,810  
28,352  
 
 
1,280  
1,844  
2,240  
 
 
11,890  
0  
11,600  
 
 
16,517  
21,498  
15,287  
 
 
0  
7,247  
0  
 
 
5,769  
6,245  
6,720  
 
 
0  
0  
0  
 
 
7,065  
6,666  
6,360  
 
 
500  
0  
500  
 
 
3,183  
1,340  
1,707  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
65,203  
62,727  
62,936  
 
 
24,587  
23,053  
23,610  
 
 
19,859  
18,096  
18,425  
 
 
4,728  
4,956  
5,185  
 
 
40,617  
39,674  
39,326  
 
 
40,617  
39,674  
39,326  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0