Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
65,783  
68,624  
65,600  
65,203  
62,727  
41,861  
36,075  
39,543  
48,687  
41,229  
2,717  
6,438  
2,143  
3,771  
1,575  
0  
0  
0  
0  
0  
35,825  
27,568  
28,761  
31,745  
37,810  
3,319  
2,069  
1,749  
1,280  
1,844  
0  
0  
6,890  
11,890  
0  
23,923  
32,550  
26,057  
16,517  
21,498  
7,247  
7,240  
0  
0  
7,247  
4,356  
4,827  
5,297  
5,769  
6,245  
0  
0  
0  
0  
0  
6,183  
5,670  
6,394  
7,065  
6,666  
4,834  
12,500  
12,500  
500  
0  
1,303  
2,313  
1,866  
3,183  
1,340  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
65,783  
68,624  
65,600  
65,203  
62,727  
24,562  
27,520  
24,785  
24,587  
23,053  
24,562  
27,520  
24,785  
19,859  
18,096  
0  
0  
0  
4,728  
4,956  
41,222  
41,104  
40,815  
40,617  
39,674  
41,222  
41,104  
40,815  
40,617  
39,674  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0