Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,262  
100,532  
65,783  
68,624  
65,600  
116,713  
74,295  
41,861  
36,075  
39,543  
2,056  
2,936  
2,717  
6,438  
2,143  
0  
0  
0  
0  
0  
109,836  
68,178  
35,825  
27,568  
28,761  
4,821  
3,180  
3,319  
2,069  
1,749  
0  
0  
0  
0  
6,890  
26,548  
26,238  
23,923  
32,550  
26,057  
7,240  
7,240  
7,247  
7,240  
0  
5,293  
3,885  
4,356  
4,827  
5,297  
0  
0  
0  
0  
0  
6,183  
6,183  
6,183  
5,670  
6,394  
6,200  
7,640  
4,834  
12,500  
12,500  
1,632  
1,289  
1,303  
2,313  
1,866  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,262  
100,532  
65,783  
68,624  
65,600  
101,559  
59,041  
24,562  
27,520  
24,785  
100,286  
59,041  
24,562  
27,520  
24,785  
1,273  
0  
0  
0  
0  
41,702  
41,491  
41,222  
41,104  
40,815  
41,702  
41,491  
41,222  
41,104  
40,815  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0