Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
66,813  
72,853  
76,516  
143,262  
100,532  
42,845  
48,214  
51,222  
116,713  
74,295  
1,040  
975  
1,303  
2,056  
2,936  
0  
0  
0  
0  
0  
37,552  
44,233  
46,870  
109,836  
68,178  
3,413  
3,005  
3,049  
4,821  
3,180  
840  
0  
0  
0  
0  
23,968  
24,639  
25,294  
26,548  
26,238  
6,747  
6,747  
6,747  
7,240  
7,240  
3,693  
4,243  
4,793  
5,293  
3,885  
0  
0  
0  
0  
0  
6,183  
6,183  
6,183  
6,183  
6,183  
6,200  
6,200  
6,200  
6,200  
7,640  
1,145  
1,266  
1,371  
1,632  
1,289  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
66,813  
72,853  
76,516  
143,262  
100,532  
23,081  
29,331  
34,683  
101,559  
59,041  
22,052  
28,220  
33,491  
100,286  
59,041  
1,029  
1,110  
1,192  
1,273  
0  
43,732  
43,522  
41,834  
41,702  
41,491  
43,732  
43,522  
41,834  
41,702  
41,491  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0