Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,106  
224,858  
201,224  
196,333  
186,688  
183,018  
187,406  
163,885  
194,398  
133,295  
389  
108  
197  
91  
579  
1,924  
1,924  
1,924  
4,008  
0  
145,962  
184,816  
161,130  
147,007  
130,209  
34,273  
0  
0  
1,052  
2,498  
469  
558  
633  
42,241  
9  
38,088  
37,452  
37,339  
1,935  
53,393  
0  
0  
0  
0  
0  
1,755  
1,815  
1,874  
1,935  
17,479  
0  
0  
0  
0  
0  
35,833  
35,638  
35,465  
0  
35,914  
500  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,106  
224,858  
201,224  
196,333  
186,688  
59,934  
66,188  
43,043  
36,784  
22,602  
59,934  
60,188  
37,043  
36,784  
16,602  
0  
6,000  
6,000  
0  
6,000  
161,172  
158,670  
158,181  
159,549  
164,085  
161,172  
158,670  
158,181  
159,549  
164,085  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0