Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
204,949  
561,878  
221,106  
224,858  
201,224  
163,610  
436,335  
183,018  
187,406  
163,885  
1,924  
570  
389  
108  
197  
0  
0  
1,924  
1,924  
1,924  
161,666  
435,320  
145,962  
184,816  
161,130  
0  
0  
34,273  
0  
0  
21  
446  
469  
558  
633  
41,339  
125,543  
38,088  
37,452  
37,339  
0  
0  
0  
0  
0  
1,645  
1,700  
1,755  
1,815  
1,874  
0  
0  
0  
0  
0  
39,318  
36,143  
35,833  
35,638  
35,465  
0  
87,700  
500  
0  
0  
375  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
204,949  
561,878  
221,106  
224,858  
201,224  
45,815  
47,835  
59,934  
66,188  
43,043  
39,815  
47,835  
59,934  
60,188  
37,043  
6,000  
0  
0  
6,000  
6,000  
159,134  
514,043  
161,172  
158,670  
158,181  
159,134  
514,043  
161,172  
158,670  
158,181  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0