Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
185,250  
 
 
 
 
132,856  
 
 
 
 
1,777  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
130,026  
 
 
 
 
1,052  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
52,394  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
18,007  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
34,387  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
185,250  
 
 
 
 
22,602  
 
 
 
 
16,602  
 
 
 
 
6,000  
 
 
 
 
162,648  
 
 
 
 
162,648  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0