Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
207,716  
204,949  
561,878  
221,106  
224,858  
166,563  
163,610  
436,335  
183,018  
187,406  
325  
1,924  
570  
389  
108  
0  
0  
0  
1,924  
1,924  
166,200  
161,666  
435,320  
145,962  
184,816  
14  
0  
0  
34,273  
0  
23  
21  
446  
469  
558  
41,153  
41,339  
125,543  
38,088  
37,452  
0  
0  
0  
0  
0  
1,591  
1,645  
1,700  
1,755  
1,815  
0  
0  
0  
0  
0  
39,143  
39,318  
36,143  
35,833  
35,638  
0  
0  
87,700  
500  
0  
419  
375  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
207,716  
204,949  
561,878  
221,106  
224,858  
54,389  
45,815  
47,835  
59,934  
66,188  
48,389  
39,815  
47,835  
59,934  
60,188  
6,000  
6,000  
0  
0  
6,000  
153,327  
159,134  
514,043  
161,172  
158,670  
153,327  
159,134  
514,043  
161,172  
158,670  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0