Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
206,439  
206,620  
207,716  
204,949  
561,878  
165,328  
165,509  
166,563  
163,610  
436,335  
227  
511  
325  
1,924  
570  
0  
0  
0  
0  
0  
165,060  
164,960  
166,200  
161,666  
435,320  
14  
14  
14  
0  
0  
27  
23  
23  
21  
446  
41,111  
41,111  
41,153  
41,339  
125,543  
0  
0  
0  
0  
0  
1,483  
1,537  
1,591  
1,645  
1,700  
0  
0  
0  
0  
0  
39,143  
39,143  
39,143  
39,318  
36,143  
0  
0  
0  
0  
87,700  
485  
431  
419  
375  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
206,439  
206,620  
207,716  
204,949  
561,878  
54,037  
53,790  
54,389  
45,815  
47,835  
48,037  
47,790  
48,389  
39,815  
47,835  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
0  
152,402  
152,830  
153,327  
159,134  
514,043  
152,402  
152,830  
153,327  
159,134  
514,043  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0