Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
214,674  
186,688  
185,250  
 
 
178,333  
133,295  
132,856  
 
 
7,079  
579  
1,777  
 
 
0  
0  
0  
 
 
167,639  
130,209  
130,026  
 
 
3,458  
2,498  
1,052  
 
 
157  
9  
0  
 
 
36,342  
53,393  
52,394  
 
 
0  
0  
0  
 
 
2,172  
17,479  
18,007  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
35,914  
34,387  
 
 
0  
0  
0  
 
 
34,170  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
214,674  
186,688  
185,250  
 
 
56,170  
22,602  
22,602  
 
 
50,170  
16,602  
16,602  
 
 
6,000  
6,000  
6,000  
 
 
158,505  
164,085  
162,648  
 
 
158,505  
164,085  
162,648  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0