Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
201,224  
196,333  
186,688  
185,250  
 
163,885  
194,398  
133,295  
132,856  
 
197  
91  
579  
1,777  
 
1,924  
4,008  
0  
0  
 
161,130  
147,007  
130,209  
130,026  
 
0  
1,052  
2,498  
1,052  
 
633  
42,241  
9  
0  
 
37,339  
1,935  
53,393  
52,394  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,874  
1,935  
17,479  
18,007  
 
0  
0  
0  
0  
 
35,465  
0  
35,914  
34,387  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
201,224  
196,333  
186,688  
185,250  
 
43,043  
36,784  
22,602  
22,602  
 
37,043  
36,784  
16,602  
16,602  
 
6,000  
0  
6,000  
6,000  
 
158,181  
159,549  
164,085  
162,648  
 
158,181  
159,549  
164,085  
162,648  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0