Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
262,003  
254,414  
244,186  
235,282  
226,385  
103,433  
95,829  
88,354  
77,088  
68,186  
1,374  
1,502  
1,272  
1,340  
1,201  
0  
0  
0  
0  
0  
94,733  
86,995  
80,261  
67,751  
58,266  
7,326  
7,332  
6,635  
7,998  
8,719  
0  
0  
187  
0  
0  
158,571  
158,585  
155,832  
158,194  
158,199  
151,552  
150,952  
147,952  
149,752  
149,152  
5,287  
5,828  
6,390  
6,951  
7,557  
0  
0  
0  
0  
0  
1,491  
1,491  
1,491  
1,491  
1,491  
0  
0  
0  
0  
0  
241  
314  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
262,003  
254,414  
244,186  
235,282  
226,385  
108,429  
100,259  
90,765  
83,075  
74,985  
108,429  
100,259  
90,765  
83,075  
74,985  
0  
0  
0  
0  
0  
153,574  
154,155  
153,421  
152,207  
151,400  
153,574  
154,155  
153,421  
152,207  
151,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0